Godsvagnar


För de allra flesta insatserna i den nationella godstransportstrategin pågår arbete i linje med vad som utrycks i strategin. Det visar Trafikanalys uppföljning av arbetet med den nationella godstransportstrategin, som nu är nu halvvägs in i sitt genomförande.

Regeringen presenterade 2018 en strategi för godstransporter. Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Den innehåller 95 olika insatser inom tre målområden,

  • konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter,
  • omställning till fossilfria transporter samt,
  • innovation, kompetens och kunskap.

Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera strategins genomförande under perioden 2018–2022.

Positiv utveckling – en del återstår

I mars 2021 har 82 av de totalt 95 insatserna ett påbörjat arbete eller är redan helt genomförda.

- Under året har utvecklingen i genomförandet av insatserna varit i huvudsak positiv. För 11 av insatserna har bedömningen förändrats jämfört med uppföljningen 2020, säger Krister Sandberg, projektledare.

I fyra av fallen går bedömningen från osäker till pågående. Sex av insatserna går från pågående till fullföljd. I ett fall ändras bedömningen i negativ riktning, från pågående till osäker. Trafikanalys konstaterar därmed att i mars 2021 är 25 (19 år 2020) insatser fullföljda och med avrappor­terade resultat i enlighet med strategin. I 13 fall bedömer Trafikanalys att det finns en osäkerhet kopplat till genomförandet av insatserna.

Av de tre målområdena i strategin är ”Omställning till fossilfria transporter” det målområde som har högst andel fullföljda insatser. En förklaring är att insatserna i målområdet i större utsträckning än övriga innehåller utredningar och forskningsprojekt, det vill säga mer avgränsade aktiviteter både tids- och omfångsmässigt.


Uppdrag att utvärdera strategi för godstransporter

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella...