Framsteg för arbetet med den nationella godstransportstrategin

Godsvagnar


För de allra flesta insatserna i den nationella godstransportstrategin pågår arbete i linje med vad som utrycks i strategin. Det visar Trafikanalys uppföljning av arbetet med den nationella godstransportstrategin, som nu är nu halvvägs in i sitt genomförande.

Här hittar du hela uppföljningen

Regeringen presenterade 2018 en strategi för godstransporter. Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Den innehåller 95 olika insatser inom tre målområden,

  • konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter,
  • omställning till fossilfria transporter samt,
  • innovation, kompetens och kunskap.

Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera strategins genomförande under perioden 2018–2022.

Positiv utveckling – en del återstår

I mars 2021 har 82 av de totalt 95 insatserna ett påbörjat arbete eller är redan helt genomförda.

- Under året har utvecklingen i genomförandet av insatserna varit i huvudsak positiv. För 11 av insatserna har bedömningen förändrats jämfört med uppföljningen 2020, säger Krister Sandberg, projektledare.

I fyra av fallen går bedömningen från osäker till pågående. Sex av insatserna går från pågående till fullföljd. I ett fall ändras bedömningen i negativ riktning, från pågående till osäker. Trafikanalys konstaterar därmed att i mars 2021 är 25 (19 år 2020) insatser fullföljda och med avrappor­terade resultat i enlighet med strategin. I 13 fall bedömer Trafikanalys att det finns en osäkerhet kopplat till genomförandet av insatserna.

Av de tre målområdena i strategin är ”Omställning till fossilfria transporter” det målområde som har högst andel fullföljda insatser. En förklaring är att insatserna i målområdet i större utsträckning än övriga innehåller utredningar och forskningsprojekt, det vill säga mer avgränsade aktiviteter både tids- och omfångsmässigt.