På väg mot effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter?

""

Den nationella godstransportstrategin har skapat ett bredare engagemang för godstransportfrågor i transportsektorn. Men effekterna på måluppfyllelsen för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter är begränsade. Det visar Trafikanalys slutliga utvärdering av strategin.

Regeringen presenterade i juni 2018 en strategi för godstransporter. Strategin syftade till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Den innehåller 95 insatser där över hälften fort­farande är pågående.

Ansvaret för genomförandet av insatserna har i stort legat på ett fåtal aktörer, regeringen (33), Trafikverket (31) och Energimyndigheten (10). Insatserna består av utredningar, analyser, ekonomiskt stöd, regleringar och myndighetssamverkan för att nå ökad kapacitet inom infrastrukturen, ökad transport­effektivitet, ökad omställning genom förnybara drivmedel och elektrifiering samt ökad innovationsförmåga.

I den slutliga utvärderingen av strategin pekar Trafikanalys på att det finns en förbättringspotential för tydlighet kring roller, ansvar och målsättningar för samverkan. Frågan väcks också om mål och satsningar inom strategin har varit för allmänt hållna, om mer riktade och specifika satsningar hade gjort större skillnad - till exempel tydligare uppdrag till berörda myndigheter att upprätta och genomföra sammanhållna handlingsplaner.

Omställning pågår men den är långsam

Strategin har generellt sett mötts med positiv respons från godsaktörerna. Dessa har dock inte i någon betydande omfattning ändrat beteenden eller gjort anpassningar till följd av strategins genomförande. Sektorn är både omfattande och i viss mån trögrörlig, och det kan tänkas att en del av insatseffekterna först kan ses några år in i framtiden.

Även om vi inte ser tydliga kvantifierbara effekter av strategin, så har förutsättningarna för mer konkurrens­kraftiga och hållbara godstransporter förbättrats. Det har genomförts flera konkreta åtgärder, kunskapsnivån har höjts och förberedelser för att klara omställningen av sektorn har påbörjats.