Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 2018–2029 – slutredovisning

Vägarbete

Trafikanalys har slutredovisat ett regeringsuppdrag för att kvalitetsgranska förslag till planer om åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur.

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att kvalitetsgranska Trafikverkets förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029, och förslagen till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma period.

Uppdraget har slutredovisats den 15 februari 2018.