Brobygge

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att kvalitetsgranska förslag till planer inom åtgärdsplaneringen för transportinfrastruktur för åren 2018-2029. Trafikanalys har slutredovisat det uppdraget 15 februari 2018.

Uppdraget delredovisades 15 november 2017 till Regeringskansliet för de delar som avser granskningen av Trafikverkets förslag till nationell plan, förutom den del som avser granskning av de samlade effekterna av nationell plan och länsplanerna tillsammans.

Uppdraget slutredovisades den 15 februari 2018. Slutredovisning och delredovisning hittar du nedan.