Tre parkerade bilar


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon. Förslaget har direkt och indirekt koppling till andra europeiska lagförslag som samtidigt ligger på bordet. Förslagets förtjänster och tillkortakommanden påverkas av hur parallella europeiska lagstiftningsprocesser utvecklas.

Trafikanalys välkomnar att EU tar initiativ till skärpta mål för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon då vi bedömer det som nödvändigt för att agera i linje med unionens ökade klimatambitioner.

Trafikanalys har inte genomfört någon djupare analys av rimligheten av nivåerna i det föreslagna ändringarna. Den övergripande bedömningen är emellertid att förslaget är bra. Det är lämpligt att skärpa målen från 2030 samt att införa mål som styr mot att endast nya personbilar och nya lätta nyttofordon utan utsläpp av koldioxid ska säljas inom unionen år 2035.

Vidare är det positivt att tidsbegränsa möjligheten till undantag från utsläppsmålen för tillverkare av små volymer av nya personbilar och nya lätta nyttofordon.

Med de föreslagna skärpta målen från 2030 och de nya målen från 2035 anser Trafikanalys att det också är ett rimligt förslag att från 1 januari 2030 ta bort en tillverkares möjlighet till sänkta mål genom uppfyllande av de så kallade ZLEV-riktmärkena.

Trafikanalys saknar en analys av alternativet att ta bort ZLEV-riktmärkena redan från 1 januari 2025 eller att skärpa riktmärkena från 1 januari 2025 till att enbart omfatta nollutsläppsfordon (ZEV). Den typen av särskilda stimulanser som ZLEV-riktmärken utgör är motiverade i sammanhang när man bedömer att en viss teknik behöver det för att utvecklas och etablera sig på marknaden. Redan idag är dock plug-in-hybrider etablerade på den europeiska marknaden och flottan av rena elbilar växer snabbt. Det i kombination med andra styrmedel för ökad elbilsanvändning kan möjligen räcka för att driva utvecklingen i den riktning som önskas.