Yttrande över ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Elbil som laddas


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar.

Läs yttrandet här

Remissvar
Publicerad:  7 april 2022

Trafikanalys tillstyrker i huvudsak förslaget men har följande tillägg avseende lätta lastbilar:

  • Vi anser att det inte bör sättas något tak för hur dyr en lätt lastbil kan vara för att erhålla bonus.
  • Vi anser att bonusnivåerna inte bör sänkas för lätta lastbilar utan de bör behållas på nuvarande nivå.

Våra synpunkter grundar sig i att lätta lastbilar inte har kommit lika långt i sin omställning som personbilar, bland annat på grund av att fordonstillverkares utsläppskrav på EU-nivå inte är lika hårt satta för lätta lastbilar som för personbilar. Vi bedömer därför att lätta lastbilar behöver behålla dagens nivåer en längre tid för att stimulera övergången till energieffektivare fordon med lägre klimatutsläpp.

Det faktum att lätta lastbilar har väsentligt längre genomsnittliga årliga körsträckor än personbilar gör att det finns ett mervärde med att ge dessa fordon en högre bonus än personbilar.

Vidare saknar vi en analys av bonus- och malus-delen samlat för att se till helheten i systemet.