Elbil som laddas


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över förslaget om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar.

Trafikanalys tillstyrker i huvudsak förslaget men har följande tillägg avseende lätta lastbilar:

  • Vi anser att det inte bör sättas något tak för hur dyr en lätt lastbil kan vara för att erhålla bonus.
  • Vi anser att bonusnivåerna inte bör sänkas för lätta lastbilar utan de bör behållas på nuvarande nivå.

Våra synpunkter grundar sig i att lätta lastbilar inte har kommit lika långt i sin omställning som personbilar, bland annat på grund av att fordonstillverkares utsläppskrav på EU-nivå inte är lika hårt satta för lätta lastbilar som för personbilar. Vi bedömer därför att lätta lastbilar behöver behålla dagens nivåer en längre tid för att stimulera övergången till energieffektivare fordon med lägre klimatutsläpp.

Det faktum att lätta lastbilar har väsentligt längre genomsnittliga årliga körsträckor än personbilar gör att det finns ett mervärde med att ge dessa fordon en högre bonus än personbilar.

Vidare saknar vi en analys av bonus- och malus-delen samlat för att se till helheten i systemet.

 


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...