Lisa Eriksson

Lisa Eriksson
Kvalificerad utredare lisa.eriksson@trafa.se 010-414 42 10 070-236 55 99 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys

Foto: Mostphotos

Vad innebär olika klimatåtgärder i transportsektorn ur ett systemperspektiv?

Lagstiftningen inom EU:s klimatpaket ”Fit for 55” har en avgörande betydelse för svensk transport- och klimatpolitik. Vid...

Foto:Mostphotos

Uppdrag om kunskapsunderlag för elektrifiering

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn.

Foto: Mostphotos

Styrning av transportmyndigheter i Norden – likheter och olikheter

För drygt tio år sedan publicerade Trafikanalys en promemoria om struktur och styrning av transportmyndigheter i Norden. Vad ha...

Foto: Mostphotos

Fit for 55 - transportpolitikens nya ramar

Trafikanalys bedömer att EU:s klimatpaket ”Fit for 55” har en positiv effekt på Sveriges övergripande transportpolitiska mål om...

""

Promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Trafikanalys har lämnat ett yttrande på promemorian Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshande...

Tankning av bil Foto: Mostphotos

Promemorian Sänkt skatt på bensin och diesel

Trafikanalys har yttrat sig över promemorian "Sänkt skatt på bensin och diesel".

""

Kommissionens förslag om ändring av direktiv 1999/62/EG, rådets direktiv 1999/37/EG och direktiv (EU) 2019/520 vad gäller koldioxidutsläppsklassen för tunga fordon med släpfordon

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss. Vi har tidigare lämnat visst underlag i ärendet till...

""

Remissvar: Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen

Trafikanalys har yttrat sig över remissen - Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeis...

""

Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande över Promemorian Förslag till lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshan...

""

Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)

Trafikanalys ha yttrat sig över remissen Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batterier...