Yttrande avseende delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling

Äng i solnedgång


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över delar av SOU 2021:23 "Stärkt planering för en hållbar utveckling" och lämnar följande synpunkter.

Betänkandet beskriver på ett utmärkt sätt den fysiska planeringens regler och den praxis som utvecklats i tillämpningen av reglerna.

Det hade dock varit värdefullt med en utförligare analys av varför planeringen ofta misslyckas med att ta hänsyn till transporteffektiva lösningar trots att det enligt utredningen redan idag finns tillräckligt stöd för ett mer transporteffektivt byggande. Vi stödjer därför utredningens förslag att regeringen tar fram en nationell strategi för en hållbar samhälls- och bebyggelsestruktur.

Trafikanalys har inga invändningar mot de författningsförslag som lämnas i betänkandet utan drar samma slutsats som utredningen att det ger kommunerna ett bättre beslutsstöd att verka för en ökad transporteffektivitet. Dock anser vi att utredningen även borde ha lämnat ett förslag till hur transporteffektivitet ska definieras i plan- och bygglagen.

Utredningen har bedömt att det inte är meningsfullt att effektbedöma de enskilda förslagen då effekterna främst uppstår på lång sikt och infaller successivt. Vi delar denna bedömning och konstaterar att förändringar som idag görs i regelverket för den fysiska planeringen kommer att ha effekt långt bortom den punkt i tiden då vi endast har emissionsfria fordon.

Med tanke på den långa tidshorisonten hade det varit värdefullt om utredningen även hade fördjupat analyserna av vilka konsekvenser automatisering av vägfordonen kommer att få för planeringen. Inte minst gäller det analyser utifrån det transportpolitiska tillgänglighetsmålet där trängsel förmodligen kommer att bli en utmaning framförallt i de större städerna samtidigt som ett mer transporteffektivt samhälle kan innebära att tillgängligheten förbättras för personer med funktionsnedsättning.

 


Yttrande över förslagen till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2021


Trafikanalys har anmodats yttra sig över rubricerade förslag, och vill med anledning av det lämna följande kommentarer.

Remiss: Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem


Trafikanalys har givits möjlighet att kommentera en remiss om ”Utforskande utveckling grunddatadomän transportsystem.” Trafikan...

Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling


  Det svenska transportsystemets kapacitet och tillförlitlighet faller väl ut i en internationell jämförelse. Systemet befinner...