Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys väljer att avgränsa sitt yttrande till utredningens förslag inom området ett transporteffektivt samhälle och avstår att yttra sig över utredningens övriga delar.

Sammanfattning

Trafikanalys delar utredningens bedömning att ett transporteffektivt samhälle är en viktig del i transportsektorns klimatomställning, vilket vi också lyfter fram i vårt underlag till kommande klimatpolitiska handlingsplan som vi rapporterade till regeringen 14 september 2022.

Trafikanalys anser att begreppet ett transporteffektivt samhälle inte bör ges en enhetlig definition i författningar. Begreppet behöver tillämpas på olika sätt i skilda sammanhang. Det i sin tur medför att vi inte ställer oss bakom de förslag till författningsändringar där begreppet som sådant föreslås inkluderas i författningstext. Trots att vi inte ställer oss bakom de föreslagna författningsförändringarnas utformning instämmer vi ofta med inriktningen på förslagen och pekar i stället på alternativa sätt att nå de önskade effekterna.

Trafikanalys instämmer i följande förslag:

 • Transportvillkor bör regleras i miljöbalken.
 • Ändringar i förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.
 • Utredning om möjlighet för driftstöd till kollektivtrafik.
 • Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande trafikflöden.

Trafikanalys delar utredningens inriktning avseende nedanstående förslag men lämnar andra förslag för att uppnå önskad effekt:

 • Den nationella planen och länsplanerna ska bidra till, och Trafikverket verka för, ett transporteffektivt samhälle.
 • Ökat genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen.
 • Tidigare beslutade infrastrukturobjekt ska bedömas.
 • Uppdrag till Trafikverket om förhandlingsbaserade stadsmiljöavtal.

Trafikanalys avstyrker följande förslag

 • Trafikverket ska tillämpa en scenariobaserad arbetsmetodik för transportplanering.
 • Uppdrag till Trafikverket att se över kalkylvärden med mera som används i transportsektorns samhällsekonomiska analyser.
 • Länsstyrelsens roll i fysisk planering.

Vi noterar att utredningen även lägger förslag som inte är direkt kopplade till lagstiftningen utan avser hur processer drivs i bland annat infrastrukturplaneringen och förslag till utredningar.