""

Trafikanalys ha yttrat sig över remissen Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet.

Läs/ladda ner publikation

I remissen beskrivs hur förslaget till förordning kan bidra till nödvändig minskning av utsläpp av föroreningar från vägtransporter. Det allmänna målet med initiativet är dubbelt. Det ska säkerställa att den inre marknaden fungerar väl genom att fastställa mer adekvata, kostnadseffektiva och framtidssäkra regler för fordonsutsläpp. Det ska också säkerställa en hög miljö- och hälsoskyddsnivå genom att ytterligare minska utsläppen av luftföroreningar från vägtransporter. Initiativet beskrivs bidra till att uppnå det allmänna målet genom att

(1) minska komplexiteten i de nuvarande Euro-utsläppsnormerna,

(2) tillhandahålla aktuella gränsvärden för alla relevanta luftföroreningar,

(3) förbättra kontrollen av utsläpp vid verklig körning.

Trafikanalys har inte några invändningar mot förslaget.

Förslaget är i linje med de svenska transportpolitiska målen. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Förslaget bidrar också till klimatmålet för transportsektorn.

Trafikanalys konstaterar att utgångspunkterna och förenligheten med befintliga bestämmelser inom området samt unionens politik inom andra områden är väl belysta. Förslaget utgår från efterhandsutvärderingar, samråd med berörda parter och konsekvensbedömningar.