Yttrande över Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

""


Trafikanalys har yttrat sig över Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.

Trafikanalys anser att utredningen på ett övertygande sätt argumenterar för de slutsatser och ställningstaganden som förs fram i rapporten. De osäkerheter som redovisas både för gällande klimateffekter, framtida tekniker och affärsmodeller är stora och enligt Trafikanalys är det därför klokt att undvika kostsamma investeringar som riskerar att inte komma till användning.

I den fortsatta beredningen av detta ärende kan osäkerheterna minskas om prognoserna för nybyggnationen bryts ned på olika typer av byggnader för bostadsändamål, såväl i småhus som flerbostadshus men också geografiskt. Förutsättningar och nyttobild varierar t.ex. sannolikt påtagligt mellan parkeringsplatser som upplåts permanent till en användare jämfört med parkeringsplatser för tillfälliga brukare.

Likaså är det värdefullt att analysera hur en utbyggnad av laddinfrastruktur påverkar förutsättningarna för utvecklingen av smarta elnät där bilarnas batterier kan fungera som lagringspunkter för förnybar energi.

Slutligen kan också frågan hur eldistributörerna i framtiden ska kunna bilda sig en uppfattning om hur efterfrågan på effekt ser ut i olika områden behöva belysas.

Hela yttrandet hittar du här


Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet


Trafikanalys har anmodats att yttra sig om betänkandet SOU 2021:44 och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Vi...

Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...