""


Trafikanalys har yttrat sig över Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.

Trafikanalys anser att utredningen på ett övertygande sätt argumenterar för de slutsatser och ställningstaganden som förs fram i rapporten. De osäkerheter som redovisas både för gällande klimateffekter, framtida tekniker och affärsmodeller är stora och enligt Trafikanalys är det därför klokt att undvika kostsamma investeringar som riskerar att inte komma till användning.

I den fortsatta beredningen av detta ärende kan osäkerheterna minskas om prognoserna för nybyggnationen bryts ned på olika typer av byggnader för bostadsändamål, såväl i småhus som flerbostadshus men också geografiskt. Förutsättningar och nyttobild varierar t.ex. sannolikt påtagligt mellan parkeringsplatser som upplåts permanent till en användare jämfört med parkeringsplatser för tillfälliga brukare.

Likaså är det värdefullt att analysera hur en utbyggnad av laddinfrastruktur påverkar förutsättningarna för utvecklingen av smarta elnät där bilarnas batterier kan fungera som lagringspunkter för förnybar energi.

Slutligen kan också frågan hur eldistributörerna i framtiden ska kunna bilda sig en uppfattning om hur efterfrågan på effekt ser ut i olika områden behöva belysas.


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...