Lennart Thörn

Lennart Thörn
Kvalificerad utredare lennart.thorn@trafa.se 010-414 42 29 076-128 74 19 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Lennart arbetar med utredningar som bland annat handlar om elflyg, automatiserade och självkörande fordon och farkoster. Fordonsprognoser och myndighetsstyrning.

""

Yttrande över promemorian Underlag för ändring i förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter med anledning av delegerad förordning om realtidstrafikinformation

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Underlag för ändring i förordning om intelligenta transportsystem vid...

Foto: Mostphotos

Vad innebär olika klimatåtgärder i transportsektorn ur ett systemperspektiv?

Lagstiftningen inom EU:s klimatpaket ”Fit for 55” har en avgörande betydelse för svensk transport- och klimatpolitik. Vid...

""

Yttrande över promemorian Automatiserad körning

I augusti 2022 antogs kommissionens genomförandeförordning EU 2022/1426 gällande enhetliga förfarande och tekniska specifikatio...

Foto:Mostphotos

Uppdrag om kunskapsunderlag för elektrifiering

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn.

Lastbilar i trafik FotoMostphotos

Yttrande över promemorian nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon

Förslaget till en revidering av förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon har föranletts av två orsaker. Den ena...

Foto: Mostphotos

Styrning av transportmyndigheter i Norden – likheter och olikheter

För drygt tio år sedan publicerade Trafikanalys en promemoria om struktur och styrning av transportmyndigheter i Norden. Vad ha...

Lastbilar på väg

Yttrande över kommissionens förslag om koldioxidnormer för tunga fordon

Trafikanalys har yttrat sig över kommissionens förslag om koldioxidnormer för tunga fordon.

Körkort

Yttrande över kommissionens förslag om nytt körkortsdirektiv och direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen

Trafikanalys har svarat på remissen som omfattar två direktiv, dels ett förslag till reviderat körkortsdirektiv, dels ett nytt...

Människor på tunnelbaneplattform utomhus

Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Elbil under laddning

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...

""

Styrmedel inför kommande klimatpolitisk handlingsplan

Trafikanalys har nu färdigställt det underlag med analyser och förslag till styrmedel som ska leda till transportsektorns...

""

Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget

Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

Äng i solnedgång

Yttrande avseende delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över delar av SOU 2021:23 "Stärkt planering för en hållbar utveckling" och lämnar följan...

Elbil som laddas

Yttrande över betänkandet Utfasningsutredningen

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Utfasningsutredningens betänkande "I en värld som ställer om - Sverige utan fossil...

""

Yttrande över Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Trafikanalys har yttrat sig över Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.

""

Elflyg öppnar för nya möjligheter

Flygets klimatpåverkan behöver minska för att målen inom klimatområdet ska nås, och elflyg kan vara en del av lösningen på sikt...

""

Så utvecklas flottan av vägfordon till år 2030

Trafikanalys har tagit fram tänkbara scenarier för den framtida vägfordonsflottans utveckling. Scenarierna fokuserar på...

Lagrade varor

Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?

Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara...

""

Utvecklingen av elflyg ska analyseras

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om eldrivna flygplan.

""

Analys- och modellverktyg i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon

Analys- och prognosmodeller används för analyser av åtgärders effekter på transportsystemet och för att prognosticera...

Lagrade varor

Analys av e-handelns transportmönster

E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil...

Elbil laddar

Yttrande över Boverkets rapport "Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon"

Boverket har haft regeringens uppdrag att föreslå hur ändringarna i det så kallade energiprestandadirektivet (2013/31/EU) ska...

""

E-handelns transporter ska analyseras

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.

""

Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system

Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering, samtidigt skapas...

Tre parkerade bilar

Yttrande över utredningen om självkörande fordon på väg

Trafikanalys har yttrat sig över slutbetänkandet från utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16) . Självkörande...

Nya bilar i rad

Utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att sammanställa ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser vilka...

""

Trafikanalys redovisar en långsiktsbedömning av fordonsflottans utveckling

Trafikanalys har nu rapporterat uppdraget i regleringsbrevet för 2018 att redovisa en kvalitativ långsiktsbedömning av...

Buss vid bushållplats

Yttrande över remiss Transpersoner i Sverige

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet ”Transpersoner i Sverige” (SOU 2017:92).  Trafikanalys avgränsar sitt...

Detalj på ny bil

Självkörande fordon och effekter på de transportpolitiska målen

Det finns ett stort intresse för självkörande fordon i samhället och förväntningarna på ökad trafiksäkerhet och bättre...