Lennart Thörn

Lennart Thörn
Kvalificerad utredare lennart.thorn@trafa.se 010-414 42 29 076-128 74 19 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Lennart arbetar med utredningar som bland annat handlar om elflyg, automatiserade och självkörande fordon och farkoster. Fordonsprognoser och myndighetsstyrning.

""

Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

Formulär för inspel


Trafikanalys önskar synpunkter på de tankar om styrmedel som har presenterats i de olika programpunkterna under hearingen. Era...

""

Styrmedel utreds inför kommande klimatpolitisk handlingsplan


Trafikanalys arbetar just nu med att ta fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till transportsekto...

Äng i solnedgång

Yttrande avseende delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över delar av SOU 2021:23 "Stärkt planering för en hållbar utveckling" och lämnar följan...

Elbil som laddas

Yttrande över betänkandet Utfasningsutredningen


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över Utfasningsutredningens betänkande "I en värld som ställer om - Sverige utan fossil...

""

Yttrande över Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur


Trafikanalys har yttrat sig över Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.

""

Elflyg öppnar för nya möjligheter


Flygets klimatpåverkan behöver minska för att målen inom klimatområdet ska nås, och elflyg kan vara en del av lösningen på sikt...

""

Så utvecklas flottan av vägfordon till år 2030


Trafikanalys har tagit fram tänkbara scenarier för den framtida vägfordonsflottans utveckling. Scenarierna fokuserar på...

Lagrade varor

Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?


Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara...

""

Utvecklingen av elflyg ska analyseras


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om eldrivna flygplan.

""

Analys- och modellverktyg i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon


Analys- och prognosmodeller används för analyser av åtgärders effekter på transportsystemet och för att prognosticera...

Lagrade varor

Analys av e-handelns transportmönster


E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil...

Elbil laddar

Yttrande över Boverkets rapport "Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon"


Boverket har haft regeringens uppdrag att föreslå hur ändringarna i det så kallade energiprestandadirektivet (2013/31/EU) ska...

""

E-handelns transporter ska analyseras


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.

""

Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system


Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering, samtidigt skapas...

Tre parkerade bilar

Yttrande över utredningen om självkörande fordon på väg


Trafikanalys har yttrat sig över slutbetänkandet från utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16) . Självkörande...

Nya bilar i rad

Utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att sammanställa ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser vilka...

""

Trafikanalys redovisar en långsiktsbedömning av fordonsflottans utveckling


Trafikanalys har nu rapporterat uppdraget i regleringsbrevet för 2018 att redovisa en kvalitativ långsiktsbedömning av...

Buss vid bushållplats

Yttrande över remiss Transpersoner i Sverige


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet ”Transpersoner i Sverige” (SOU 2017:92).  Trafikanalys avgränsar sitt...

Detalj på ny bil

Självkörande fordon och effekter på de transportpolitiska målen


Det finns ett stort intresse för självkörande fordon i samhället och förväntningarna på ökad trafiksäkerhet och bättre...