Lennart Thörn

Lennart Thörn
Kvalificerad utredare lennart.thorn@trafa.se 010-414 42 29 076-128 74 19 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Lennart arbetar med utredningar som bland annat handlar om elflyg, automatiserade och självkörande fordon och farkoster. Fordonsprognoser och myndighetsstyrning.

Personbil på landsväg

Nytt klimatuppdrag till Trafikanalys


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

""

Yttrande över Boverkets rapport Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur


Trafikanalys har yttrat sig över Boverkets rapport 2020:18 Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.

""

Elflyg öppnar för nya möjligheter


Flygets klimatpåverkan behöver minska för att målen inom klimatområdet ska nås, och elflyg kan vara en del av lösningen på sikt...

""

Så utvecklas flottan av vägfordon till år 2030


Trafikanalys har tagit fram tänkbara scenarier för den framtida vägfordonsflottans utveckling. Scenarierna fokuserar på...

Lagrade varor

Hur kan e-handelns transporter effektiviseras?


Krav på e-handelsföretag att redovisa klimatpåverkan från olika fraktalternativ och stöd konsumenterna att välja mer hållbara...

""

Utvecklingen av elflyg ska analyseras


Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om eldrivna flygplan.

""

Analys- och modellverktyg i en framtid med mer uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon


Analys- och prognosmodeller används för analyser av åtgärders effekter på transportsystemet och för att prognosticera...

Lagrade varor

Analys av e-handelns transportmönster


E-handel har potential att leda till mindre trafikvolymer och minskad energianvändning för transporter, om inköpsresor med bil...

Elbil laddar

Yttrande över Boverkets rapport "Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon"


Boverket har haft regeringens uppdrag att föreslå hur ändringarna i det så kallade energiprestandadirektivet (2013/31/EU) ska...

""

E-handelns transporter ska analyseras


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.

""

Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system


Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering, samtidigt skapas...

Nya bilar i rad

Utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon


Trafikanalys redovisar ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser vilka effekter som uppkopplade, samverkande och...

Tre parkerade bilar

Yttrande över utredningen om självkörande fordon på väg


Trafikanalys har yttrat sig över slutbetänkandet från utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16) . Självkörande...

Nya bilar i rad

Utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon


Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att sammanställa ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser vilka...

""

Trafikanalys redovisar en långsiktsbedömning av fordonsflottans utveckling


Trafikanalys har nu rapporterat uppdraget i regleringsbrevet för 2018 att redovisa en kvalitativ långsiktsbedömning av...

Buss vid bushållplats

Yttrande över remiss Transpersoner i Sverige


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet ”Transpersoner i Sverige” (SOU 2017:92).  Trafikanalys avgränsar sitt...

Detalj på ny bil

Självkörande fordon och effekter på de transportpolitiska målen


Det finns ett stort intresse för självkörande fordon i samhället och förväntningarna på ökad trafiksäkerhet och bättre...