Körkort

Trafikanalys har svarat på remissen som omfattar två direktiv, dels ett förslag till reviderat körkortsdirektiv, dels ett nytt direktiv avseende körkortsåterkallelser, vilket tidigare fanns i körkortsdirektivet. Det huvudsakliga syftet med revideringen av körkortsdirektivet är att öka trafiksäkerheten, främja rörligheten samt att bidra till en hållbar mobilitet medan direktivet om körkortsåterkallelser syftar till att främja trafiksäkerheten.

Remissvaret inleds med en sammanfattning av Trafikanalys synpunkter och därefter redovisas synpunkterna på några av förslagen i respektive direktiv. De bägge förslagen innehåller många olika förändringar och flera av förslagen är detaljerade till sin natur vilket gör att Trafikanalys inte har möjlighet att kommentera samtliga förslag.

Sammanfattning och övergripande synpunkter

Trafikanalys anser att kommissionen väl har motiverat varför det är nödvändigt att uppdatera körkortsdirektivet. Lagstiftningen behöver bland annat anpassas till den tekniska utvecklingen som bland annat innebär introduktion av nya drivmedel, olika former av förarstöd samt minskat behov av fysiska identifikationshandlingar.

Trafikanalys stöder förslagen då de har en positiv inverkan på såväl tillgänglighetsmålet som hänsynsmålet.

Trafikanalys har invändningar mot ett av förslagen och det gäller förslaget i direktivet om körkortsåterkallelser som innebär att körkort ska återkallas om regelöverträdelsen leder till dödsfall eller svår personskada. Trafikanalys anser att endast regelöverträdelsen ska utgöra grund för beslut om körkortsåterkallelse, se vidare nedan.

Kommissionens konsekvensanalys visar att förslagen kommer att innebära besparingar för det offentliga, företag och medborgare. Trafikanalys vill dock framhålla att kostnaderna för att införa systemen inledningsvis kan bli höga och att den befintliga lagstiftningen i Sverige behöver genomgå omfattande förändringar.

Det är oklart varför delarna om körkortsåterkallelser brutits ut ur körkortsdirektivet och det är svårt att få överblick över förslagen. Trafikanalys anser därför att det vore bättre att hålla ihop förslagen i ett direktiv.

Trafikanalys lämnar ytterligare kommentarer till några av förslagen. Se PDF-dokument för hela remissvaret.