""

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Underlag för ändring i förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter med anledning av delegerad förordning om realtidstrafikinformation".

ITS-direktivet (2010/40/EU) reglerar hur informations- och kommunikationsteknik ska tillämpas i vägtransportsektorn. Direktivet ger Kommissionen rätt att utfärda delegerade förordningar inom fyra områden där medlemsländernas skyldigheter preciseras. Direktivet är i Sverige infört genom lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter och förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter. Den svenska förordningen reglerar vilka myndigheter som ansvarar för att fullgöra de skyldigheter som följer av de delegerade förordningarna.

En av de ursprungligen beslutade delegerade förordningarna (EU) 2015/962 har ersatts av en ny (EU) 2022/670 och som en konsekvens av det behöver den svenska förordningen uppdateras. Den nya delegerade förordningen omfattar fler typer av data, fler aktörer och ett större vägnät.

Trafikanalys kommentarer

Förslagen i promemorian innebär att Trafikverket och Transportstyrelsen i huvudsak har samma skyldigheter som tidigare. Trafikanalys anser att de förslag som lämnas i promemorian är väl motiverade och har inga invändningar mot något av dem.

Promemorian lyfter också på ett transparent sätt fram den potentiella jävssituation som finns i förslaget i och med att Transportstyrelsen föreslås ska bedöma hur väl delar av den egna verksamheten överensstämmer med den delegerade förordningens krav. Den potentiella jävssituationen har uppstått till följd av att vägtullsoperatörer, tillsammans med flera andra aktörer, nu inkluderats i förordningen.

Trafikanalys delar promemorians bedömning att det är ett relativt stort organisatoriskt avstånd mellan dessa verksamheter inom Transportstyrelsen och instämmer i att frågan kan bedömas på nytt när det reviderade ITS-direktivet ska implementeras i svensk lag.