""

Trafikanalys har tagit fram tänkbara scenarier för den framtida vägfordonsflottans utveckling. Scenarierna fokuserar på fordonsflottans storlek och drivmedel år 2030. Vidare ingår en utblick mot år 2050 som fokuserar på drivmedel och digitalisering.

Hela redovisningen hittar du här

PM 2020:7
Publicerad:  15 juni 2020

Personbilsflottan förväntas ha cirka 5,5 miljoner fordon i trafik år 2030. Antalet laddbara personbilar i försäljningen kommer enligt vår bedömning att öka fram till 2030 och då utgöra cirka 60 procent av nyregistrerade personbilar. Trots en kraftig ökning av laddbara personbilar kommer bensin- och dieseldrivna bilar fortfarande vara den vanligaste typen med en andel på knappt 65 procent av det totala antalet personbilar år 2030.

Det råder stor osäkerhet om utvecklingen av antalet lätta lastbilar till år 2030 och fordonskategorin är mer svårbedömd än personbilarna. Ökningstakten antas bli mer blygsam framöver eftersom ökningen hittills kan ha mättat ett inledande behov. Bedömningen är att Sverige kommer att ha runt 650 000 lätta lastbilar år 2030. Diesel kommer att vara det dominerade drivmedlet i nyregistrering även 2030 och därmed även det dominerande drivmedlet i beståndet totalt.

Antalet tunga lastbilar ökar

För tunga lastbilar är bedömningen att flottan fortsätter att öka till cirka 95 000 tunga lastbilar år 2030 och att det är de lättare segmenten som drar upp antalet. De ekonomiska trenderna kan antas ha stor påverkan på utvecklingen. Även om diesel kommer att dominera drivmedelstekniken år 2030 väntas laddbara fordon utgöra knappt en tredjedel av nyregistreringen. Elektrifieringen sker i de lättare segmenten och utbudet av modeller fram till år 2025 väntas öka med lastbilar upp till 12 tons vikt.

Antalet bussar har ökat stabilt under en lång följd av år men ökningstakten har varit dämpad. Inga trender eller andra omvärldsfaktorer pekar mot någon större förändring. Bedömningen är att Sverige kommer att ha cirka 16 000 bussar i trafik år 2030. För bussar är krav som ställs i samband med upphandling ett mycket viktigt styrmedel för fordonsflottans storlek och sammansättning. År 2030 väntas mer än hälften av de nyregistrerade bussarna vara elbussar och 15 procent gasbussar. Bussar är den fordonskategori där de alternativa drivmedlen får störst genomslag på kort sikt och år 2030 utgör de enligt vår bedömning en majoritet av bussflottan.

Biodrivmedel viktigt för att nå mål

För att nå målet om noll nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser år 2045 kommer biodrivmedel sannolikt att spela en stor roll för att fasa ut fossila bränslen, samtidigt som det sker en stark elektrifiering av fordonsflottan. I och med elektrifieringen kan biodrivmedlen omfördelas från lätta till tyngre vägtransporter och andra trafikslag som flyg och sjöfart. En konsekvens av detta resonemang är att efterfrågan på biodrivmedel inom vägtrafiken enligt vår bedömning kommer att plana ut efter år 2030, samtidigt som efterfrågan på el fortsätter att öka.

Digitaliseringen möjliggör tre utvecklingar av tjänster som kommer att påverka framtidens vägfordonsflotta; automatisering, samverkan och mobilitetstjänster. Utvecklingen av tjänsterna kräver stora investeringar från fordonsindustrin. Investeringar som ska göras samtidigt som omställningen till en alltmer elektrifierad fordonsflotta sker, något som också kräver stora investeringar. Trafikanalys bedömer att fram till år 2050 är det förmodligen automatiseringen som kommer att få störst betydelse av de tre tjänsterna.