""

Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering, samtidigt skapas förutsättningar för en introduktion av delningstjänster och utvecklingen kan bidra till en minskad klimatpåverkan. Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system.

Utvecklingen kommer att ha störst påverkan på vägtrafiken, inte bara för att denna delsektor i ekonomiska termer är den största. Det är också här som nyttorna blir mest påtagliga. Nyttorna handlar i första hand om förbättrad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, minskad miljöpåverkan och effektivare användning av infrastruktur, liksom av fordon och farkoster.

De negativa effekterna avser främst en ökad vägtrafik som kan motverka de positiva effekterna på trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö, men även bidra till ett mer utspritt boendemönster och försämra underlaget för kollektivtrafik. Delat resande kommer att bli mycket viktigt för att lyckas begränsa den förväntade trafikökningen i urbana miljöer.

Potentiella målkonflikter

Utvecklingen rymmer också en rad potentiella målkonflikter; mellan ett kostnadseffektivt och integrerat transportsystem respektive samhällets sårbarhet för extrema risker, mellan enkel och effektiv datakommunikation respektive datasäkerhet, och mellan en storskalig tillgång till data för verksamhetssamordning respektive integritetsrisker. Dessa målkonflikter löses inte av sig självt. Trafikanalys rekommenderar att det nationella ansvaret för riskhantering klarläggs och att resurser sätts av. Transportmyndigheter och flera branschaktörer har viktiga uppgifter inom området.

Beaktat de osäkerheter som finns om den framtida utvecklingen konstateras att en bred palett av styrmedel kommer att behöva analyseras inför framtiden. Exempelvis om det finns skäl att kräva uppkoppling och informationsdelning, vilka möjligheter kommuner ska ges till en mer detaljerad trafikstyrning, och om det behövs incitament för ökad delning. Viktiga frågor är också om det behövs regleringar av eventuella monopol för delningstjänster och hur gränsen mellan automatiserade privata transporter och kollektivtrafik ska regleras.

De modeller som används för trafiksimuleringar och samhällsekonomiska beräkningar bland annat för att prognosticera och analysera effekter av olika transportpolitiska åtgärder kommer inledningsvis att behöva anpassas till de nya förutsättningarna som uppkopplad, samverkande och automatiserad trafik ger. Det handlar både om krav på utvecklade indata för bland annat tidsvärden, res- och transportkostnader och kapacitet i nätverket.

Nya modellkoncept krävs

På längre sikt bedömer Trafikanalys att nya modellkoncept behövs, men konstaterar också att med uppkopplade fordon kommer aktuell trafikinformation att finnas tillgänglig och att det blir lättare att förutse körbeteenden då styrning och reglering, snarare än individuella beslut, avgör hur fordonen kommer att bete sig.