Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget

""


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel för transportsektorns klimatomställning.

Läs/ladda ned publikation

PM 2022:7
Publicerad:  23 maj 2022

Denna promemoria utgör en kartläggning av pågående och nyligen avslutade initiativ som tagits av regeringen i syfte att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och som bedöms vara av relevans för klimatplansuppdraget.

Kartläggningen syftar till att underlätta det fortsatta arbetet inom klimatplansuppdraget, genom att ge en samlad överblick av sådana initiativ.

En central slutsats av kartläggningen är att det pågår väldigt mycket inom transportsektorns klimatomställning just nu. Kartläggningen innefattar sexton initiativ inom vägtrafiken - varav tre ansluter sig till kategorin transporteffektivt samhälle, men som ytterst sett verkar för att minska vägtrafiken genom att främja andra färdmedel, fyra inom sjöfart, fem inom luftfart samt fyra trafikslagsövergripande initiativ. Att det pågår så mycket mer inom vägtrafiken i förhållande till övriga trafikslag är inte särskilt konstigt, då vägtransporter enligt 2020 års statistik står för omkring 94 procent av transportsektorns totala utsläpp.2

Vidare omfattas sjö- och luftfart i hög utsträckning av EU-reglering och annan internationell reglering, vilket innebär att regeringen har begränsad kompetens att initiera förslag med reell genomslagskraft.