Fit for 55 - transportpolitikens nya ramar

Foto: Mostphotos

Trafikanalys bedömer att EU:s klimatpaket ”Fit for 55” har en positiv effekt på Sveriges övergripande transportpolitiska mål om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Läs/ladda ner publikation

PM 2023:9
Publicerad:  16 november 2023

Med en analys av Fit for 55 vill Trafikanalys öka kunskapen om och kommunicera vår bedömning av de nya ramar för transportpolitiken som Fit for 55 sätter. Analysen tar upp betydelsen för den svenska transportsektorn och uppfyllelsen av de transportpolitiska målen och för transportpolitiken i övrigt.

EU har beslutat om en klimatlag med klimatmål som innebär att EU:s utsläpp ska minska med minst 55 procent fram till 2030 och att EU ska bli klimatneutralt senast 2050. Kommissionen presenterade 2021 ett paket med lagförslag, Fit for 55, för att nå de beslutade klimatmålen. De flesta av lagförslagen är nu antagna.

Lagstiftningen inom Fit for 55 består av sammanlänkade styrmedel som tillsammans ska hjälpa EU att nå klimatmålen på ett rättvist, kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. EU:s klimatmål för 2030 är uppdelade i tre områden där hörnstenarna utgörs av växthusgasbudgetlagarna: utsläppshandelssystemet, ansvarsfördelningsförordningen samt förordningen för upptag och utsläpp från skog och mark.

Fit for 55 sätter också nya ramar genom övriga delar i styrmedelspaketet som alla syftar till att underlätta och effektivisera anpassningen. Här finns en bred palett med juridiska, ekonomiska och informativa styrmedel samt nudging, infrastrukturplanering, offentlig upphandling och innovation. Regelverken ställer krav på flyget, sjöfarten, distributörer, investeringar av privata aktörer, investeringsbidrag, tillverkare och underleverantörer, men även på den nationella politiken.

Det finns olika vägval och möjligheter för nationell anpassning, men åtgärder inom ett område kan ge svårförutsägbara effekter inom en annan del av systemet. Analysen är ett led i att förbättra våra förutsättningar att förstå och förutse sådana konsekvenser. Vid implementering i svensk lagstiftning eller när nationella styrmedel tas fram behöver följdeffekter som rör utsläpp och kostnader beaktas utifrån systemet som helhet.

Bedömningen i promemorian är att Fit for 55 har en positiv effekt på det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

  • Funktionsmålet påverkas av det oklara kostnadsläget för olika grupper när det gäller transporter främst på landsbygden.
  • För hänsynsmålet leder den minskade förbränningen av fossila bränslen till mindre avgasutsläpp vilket är positivt för miljö och hälsa, men den ändrade resursanvändningen ställer krav på en god planering av resursutnyttjandet.
  • Fit for 55 är även positivt för klimatmålet för transportsektorn.

Att se transporternas roll ur ett systemperspektiv kan inspirera till nya lösningar. Resultaten pekar på att anpassning utifrån Fit for 55 och omställning av transportsektorn går att koppla till flera olika delar av samhället.