Användningen av tunga fordon i urbana miljöer

Händer på lastbilsratt

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om användningen av tunga lastbilar i urbana miljöer.

Inom ramen för uppdraget ska Trafikanalys särskilt behandla följande:

  • Beskrivning av vilka godstransporter och andra transporter med tunga fordon som genomförs i urbana miljöer. Beskrivningen ska innefatta var i de urbana miljöerna transporter med tunga fordon sker, hur mycket som transporteras och vad som transporteras med dessa fordon. Beskrivningen ska även inkludera vilka aktörer som berörs av dessa transporter och vilka typer av fordon som används.
  • Kartläggning av vilka möjligheter som idag finns att begränsa användningen av tunga fordon för transporter i urbana miljöer. Analys av möjligheten att och konsekvenserna av att ytterligare begränsa användningen av tunga fordon i urbana miljöer där många människor rör sig, exempelvis innerstadsområden, gågator eller gångfartsområden.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, Transportstyrelsen och andra berörda myndigheter ska bistå Trafikanalys i genomförandet av uppdraget.

Trafikanalys ska redovisa den del av uppdraget som rör beskrivningen av transporter med tunga fordon i urbana miljöer och kartläggningen av möjligheter att begränsa användningen av tunga fordon till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2017.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 15 mars 2018.