Betonghinder

Trafikanalys har på uppdrag av regeringen, analyserat olika åtgärder som kan begränsa användningen av tyngre fordon i urbana miljöer. En bakgrund till uppdraget är senare tids terrorkörningar med fordon och de föreslagna åtgärderna fokuserar på att minska den risken.

Hela redovisningen av regeringsuppdraget

Rapport 2018:5
Publicerad:  15 mars 2018

Rapporten ”Åtgärder för minskad risk för terrorkörningar” redovisar ett drygt tiotal olika åtgärder som på kort och lång sikt kan motverka risken för terrorkörningar. Den mest effektiva och verkningsfulla åtgärden bedöms vara den som hindrar att fordonet kommer i orätta händer. För att hindra fordonskapning torde den enklaste åtgärden vara att hindra att kaparen kommer in i och kan starta fordonet. Att låsa fordonet och se till att nyckeln inte sitter i är givetvis det som ligger närmast till och sådana rutiner används generellt sett inom åkeribranschen, och här kan olika typer av automatiska låsanordningar underlätta.

Stoppa eller begränsa genom fysiska barriärer

I de fall där fordonet redan är i rullning torde den näst bästa typen av åtgärd vara att stoppa eller hejda fordonets framfart genom olika former av fart- och trafikhinder. Redan genom att möblera i gaturummet med fasta och flyttbara föremål såsom blomkrukor, bänkar och andra sittplatser kan oönskad trafik stängas ute, hindras eller tvingas ner i hastighet utan alltför synliga och inträngande inslag. Andra mer direkta exempel på trafikhinder är bommar, betonghinder och pollare med eller utan nedsänkbar funktion.

Tekniska lösningar som kan kontrollera och fjärrstyra fordonet

En tredje åtgärdsgrupp med god potential för att kunna hejda fordonets framfart är olika former av tekniska lösningar och utrustning i bilar som gör att fordonets hastighet m.m. går att kontrollera. Tekniken öppnar redan idag för möjligheten att kunna kontrollera fordons framfart och hastighet utifrån fordonet, men flera frågor återstår att klara ut.

Alternativa transportlösningar behövs för att säkra framkomlighet

Främst består de åtgärder som lyfts fram i rapporten av tekniska lösningar och fysiska trafikhinder och barriärer. I synnerhet vad gäller den senare gruppen kan sådana åtgärder behöva kompletteras med alternativa transportlösningar för att säkra framkomlighet för de aktuella transporterna. Olika sätt för hur detta skulle kunna lösas, genom till exempel samordnade transporter och mikroterminaler, rums- och tidsmässiga restriktioner eller genom nya former och typer av fordon, presenteras i rapporten.

Offentliga insatser för att möjliggöra en bredare användning

Gemensamt för flertalet av de åtgärder som diskuteras i rapporten är att de har kommit långt i utvecklingen och är förhållandevis enkla att introducera. Många av åtgärderna används redan i viss utsträckning på flera håll i Sverige och utomlands, men för att åtgärderna ska kunna komma till en bredare användning ställs krav på insatser från bland annat staten och kommunerna. Det kan handla om kompletteringar eller ändringar i regelverk, förtydliganden i direktiv och riktlinjer eller finansiella bidrag i syfte att stimulera den tekniska utvecklingen i önskvärd riktning.

  • För närvarande saknas till exempel tydligt författningsstöd för att kommunerna ska kunna villkora tillträdet till vissa gator eller områden med krav på att fordonen har viss utrustning.
  • Staten och kommunerna kan vidare i offentlig upphandling ställa krav på att transporter ska utföras med särskilda säkerhetskrav, till exempel krav om viss säkerhetsutrustning.
  • Staten kan även bidra till teknisk utveckling genom att ge bidrag till forskning och demonstrationsprojekt av tekniker som inte är färdigutvecklade och marknadsmogna.