Backa Fredrik Brandt

Backa Fredrik Brandt
Kvalificerad utredare fredrik.brandt@trafa.se 010-414 42 09 076-128 74 08 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Fredrik arbetar med regional utveckling och infrastrukturplanering. Han arbetar också med luftfartspolitik, elflyg och transportforskning.

Avstängd väg vid olycka

Minskningen av antalet dödsfall i vägtrafiken avstannar i EU

Preliminära siffror från Europeiska kommissionen visar att minskningen av antalet dödsfall i vägtrafiken har avstannat....

Händer på lastbilsratt

Flera utmaningar på transportarbetsmarknaden i EU

Europaparlamentet har beställt en studie som ska identifiera trender, utmaningar och möjligheter på transportarbetsmarknaden i...

""

Bilars utsläpp 14 procent högre än biltillverkarnas egna uppgifter

Skillnaden mellan officiella och verkliga utsläpp från bilar har ökat under de senaste fem åren trots att avancerade...

Flygplan tankar på flygplats Foto:Mostphotos

Flygindustrin missnöjd med överenskommelsen om gemensamma europeiska luftrummet

Efter en utdragen process finns en överenskommelse mellan Europaparlamentet och Rådet om en reformering av det gemensamma...

""

Parlamentet ger grönt ljus till längre och tyngre lastbilar

Europaparlamentet stödjer förslaget om att tillåta längre och tyngre lastbilar på EU:s vägar. Förslaget innehåller även bestämm...

"" Foto: Mostphotos

Svårare att slippa straff för trafikbrott begångna utomlands

En preliminär uppgörelse har uppnåtts mellan Rådet och Europaparlamentet om att ändra i direktivet om gränsöverskridande...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Belgiska ordförandeskapets prioriteringar

Vid årsskiftet tog Belgien över ordförandeskapet i EU:s ministerråd från Spanien. Belgiens ordförandeskap varar under första...

Foto:Roland Magnusson/Mostphotos

Överenskommelse om nya regler för minskade utsläpp från vägtransporter

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har nått en provisorisk överenskommelse om nya regler för att minska utsläppen fr...

""

Nya förslag för att stärka passagerares rättigheter och bättre tillgång till reseinformation

Europeiska kommissionen har lämnat flera nya förslag som syftar till att stärka passagerarnas rättigheter och tillämpningen av...

""

Strategi för ökat resande med nattåg efterlyses

Ministrar, ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för näringslivet uppmanar kommissionen att ta fram en strategi för at...

Foto: Mostphotos

EU:s biodrivmedelspolicy saknar långsiktighet

Europeiska revisionsrätten konstaterar i en analys att EU:s komplexa policy för biobränslen saknar långsiktiga perspektiv och...

Lastning av container på fartyg

Kinesiska investeringar i maritim infrastruktur kartlagda

Riskerna med kinesiska investeringar i maritim infrastruktur under de senaste 20 åren analyseras i en studie beställd av...

Tåg passerar station

Åttonde övervakningsrapporten av järnvägstrafiken visar på tillväxt och fortsatt svag marknadsöppning för persontrafiken

Rapporten omfattar perioden 2015 till 2020 vilket innebär att resultaten påverkas av covid-19-pandemin. Perioden före pandemin...

Båt lastar i hamn

Räcker bränslet till alla metanoldrivna fartyg?

Rederijätten Maersk har sjösatt ett metanoldrivet fartyg och väntar på leverans av ytterligare 24 fartyg under åren 2024 till...

Cyklister i trafik

Kommissionen presenterar deklaration om cykling

En deklaration om cykling visar att Europeiska kommissionen är beredd att lägga sin politiska tyngd för att stödja cykeln som...

Flygplan tankar på flygplats Foto:Mostphotos

Europaparlamentet godkänner kvotplikt för flyget

Europeiska parlamentet ställer sig bakom förslaget att införa en kvotplikt för flyg som avgår från flygplatser inom EU.

""

Frankrike lanserar ”tyskt järnvägspass” för minskad inflation och klimatpåverkan från resor

Frankrike kommer att införa ett järnvägspass som liknar det som nyligen infördes i grannlandet Tyskland. Lägre biljettpriser sk...

""

Tillåta förbränningsmotorer efter 2035 även om klimatneutralt elektrobränsle saknas?

Tidigare i år beslutade EU att undanta bilar som körs enbart på elektrobränsle från förbudet att sälja nya bilar med förbrännin...

Lastbilar på väg

Ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons mått och vikt

Trafikanalys har yttrat sig över förslaget till ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons mått och vikt. Ändringarna...

"" Foto: Mostphotos

Polen tar delar av EU:s klimatpolitik till domstol

Den polska regeringen utmanar delar av EU:s klimatpolitik genom att ta den till Europeiska unionens domstol.

"" Foto: Mostphotos

Spanien tar över ordförandeskapet efter Sverige

Sverige lämnade över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd till Spanien den 1 juli. Spanien kommer att inneha ordförandesk...

"" Foto: Mostphotos

Kommer Hyperloop vara en del av Europas framtida transportsystem?

En hyperloop kan tack vare sin höga hastighet vara ett mer klimatvänligt alternativ till flyg. Konceptet nämndes i kommissionen...

"" Foto: Mostphotos

Kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att säkerställa överensstämmelse med förordningen om det första gemensamma projektet f...

"" Foto:Mostphotos

Ökat motstånd mot kommissionens gröna giv?

Europeiska unionen har effektivt implementerat sin Gröna giv* under de senaste fyra åren, men nu väntas en inbromsning gällande...

"" Foto: Mostphotos

Expertkommitté anser att Deutsche Bahn bör delas upp

Tysklands regering måste bryta upp sin nationella järnvägsoperatör Deutsche Bahn för att motverka allvarliga kvalitetsbrister i...

Räls Foto: Mostphotos

Kommissionen presenterar nya förslag för grönare godstransporter

Europeiska kommissionens förslag syftar till att öka effektiviteten inom godstransportsektorn för att bidra till målet om att...

"" Foto:Mostphotos

Fordon ska bli enklare att återvinna

Europeiska kommissionen vill göra fordon enklare att återvinna, vilket ska ske genom nya designregler som ska underlätta återvi...

Avstängd sittplats på buss

Hur pandemin har, eller inte har, förändrat miljö- och klimatpolitiken

I pandemins inledning medförde den ekonomiska inbromsningen att även utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar minskade,...

Busschaufför i turistbuss Foto: Mostphotos

Anpassning av regler för kör- och vilotider för beställningstrafik

Kommissionen föreslår att regelverket för kör- och vilotider för busstrafik som körs som beställningstrafik ska anpassas så att...

""

Moldavien och länder på västra Balkan får ta del av fonden för ett sammanlänkat Europa

Ett nytt avtal ger Moldavien möjlighet att söka pengar ur fonden för ett sammanlänkat Europa för att bland annat förbättra...

Fronter på flera lastbilar

Kommissionen föreslår minskade koldioxidavgifter för effektiva släpfordon

Även om ett släp i sig inte förorsakar utsläpp av koldioxid kan dess utformning påverka hur mycket energi som går åt för att dr...

Flygplan tankar på flygplats Foto:Mostphotos

Överenskommelse om kvotplikt för flygbränsle inom EU

En politisk överenskommelse har nåtts mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om att bränsleleverantörer i ökande...

""

Ökad järnvägstrafik genom harmoniserat regelverk

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) arbetar med att harmonisera det europeiska lapptäcket av nationella järnvägsregleringar...

""

Europeiska unionens domstol underkänner coronastöd till flygbolag

Pandemistöd till Lufthansa, SAS och andra europeiska flygbolag har underkänts av EU-domstolen i rättsfall som initierats av...

""

Elbilar bättre än förbränningsmotorer även ur ett livscykelperspektiv

Europaparlamentet har finansierat en studie där utsläppen av koldioxid från elbilar med batteridrift respektive förbränningsmot...

""

Yttrande över Flygplatsutredningen

Trafikanalys har yttrat sig över Flygplatsutredningen. Utredarens uppdrag var att analysera och föreslå en långsiktigt hållbar...

""

Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Trafikanalys har lämnat ett remissyttrande över Promemorian Förslag till lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshan...

Hand stoppar i laddkabel i ett uttag Foto_Mostphotos

Överenskommelse om alternativ bränsleinfrastruktur

En provisorisk överenskommelse om förordningen om alternativ bränsleinfrastruktur (AFIR) har slutits mellan parlamentet och...

Ett skepp

Överenskommelse om renare bränsle inom sjöfarten

En informell överenskommelse mellan parlamentet och rådet har uppnåtts om att öka användningen av förnybara och koldioxidsnåla...

""

Flygbolag satsar på vätgas för att minska klimatpåverkan

Lågkostnadsbolaget Easyjet satsar på vätgasflyg för att uppnå nettonollutsläpp år 2050.

""

Parlamentet röstade för att minska EU:s utsläpp med 40 procent

Europeiska parlamentet antog den nya förordningen om ansvarsfördelning som innebär att utsläppsnivån minskas med 40 procent frå...

""

Kommissionen föreslår uppdatering av körkortskrav

Kommissionens förslag syftar till att öka trafiksäkerheten i unionen och har hämtat inspiration från system som gäller i...

""

Svenskt projekt gällande alternativa drivmedel får stöd från EU

EU:s fond för ett sammanlänkat Europa fördelar nära 189 miljoner Euro till 26 projekt som bidrar till grön mobilitet. I Sverige...

Lastbil på landsväg FotoMostphotos

EU-kommissionens krav på minskade koldioxidutsläpp från tunga fordon får kritik för bristande samordning mellan olika förslag

Europeiska kommission föreslår nya mål för minskade koldioxidutsläpp från nya tunga vägfordon från och med år 2030. För nya...

Foto:Mostphots/Mikael Månsson Lagström

Järnvägsföretag rasar mot lag om försäljningsplattformar

EU förbereder lagstiftning som ska förenkla bokningen av långväga resor inom hela unionen. Detta har orsakat en hård debatt...

""

Förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035

Efter några dramatiska veckor tycks det finnas en överenskommelse om att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar fr...

""

Kommissionen presenterar förordning för att säkra tillgången till kritiska råvaror

Efterfrågan på kritiska råvaror väntas öka drastiskt och Europa är många gånger beroende av import från länder utanför EU som h...

Vägavgift

Förslag till ändrad placering av betalstationer för trängselskatt

Trafikanalys har svarat på en remiss om en ändrad placering av betalstationer för trängselskatt i Stockholm. Förslaget innebär...

Foto: Mostphotos

Uppdrag att utreda nya regler för A-traktorer

Trafikanalys har svarat på en remiss om Transportstyrelsens utredning av nya regler för A-traktorer. Sammanfattningsvis...

""

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...

""

Kommissionen presenterar nya studier om rörlighet och logistik

Europeiska kommissionen har redovisat resultaten av en bred studie om nya mobilitetsmönster i hela EU. Samtidigt redovisade...

"" Foto: Mostphotos

Ryssland sonderar möjligheten att köpa stulna flygplan

Ryska flygbolag har samtalat med minst ett stort västerländskt leasingföretag om att använda statliga medel för att köpa några ...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Mållinjen närmar sig för lagstiftning inom Fit for 55

Förhandlingar om flera delar i Fit for 55 kunde inte slutföras helt under 2022. Nedan följer en genomgång av de transportrelate...

Drönare levererar paket Foto:Mostphotos

EU:s drönarstrategi antagen - flygande taxi del av vardagen 2030

Europeiska kommissionen har antagit drönarstrategin 2.0 som anger en vision för den fortsatta utvecklingen av den europeiska...

Laddstation Foto:Mostphotos

Lika enkelt att ladda elbil som att tanka bensinbil i framtiden?

Europeiska parlamentet vill förenkla laddning av elfordon genom att göra betalterminaler för kredit- och betalkort obligatorisk...

Flygplan i solnedgång

Frankrike förbjuder flygtrafik på vissa sträckor

EU har gett grönt ljus till Frankrike att förbjuda inrikes kortdistansflygningar av miljöskäl på sträckor där restiden med tåg...

""

Finns det någon framtid för gränsöverskridande tågtrafik?

Överflyttning av människor och gods till järnväg utgör en viktig del av EU:s klimatarbete. Trots ansträngningar under många år...

Batteri i elbil Foto:Mostphotos

Nya regler för produktion, avfallshantering och design av batterier

I tidigare nyhetsbrev berättade vi att Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag med nya regler för produktion,...

""

Arlanda flygplats - en plan för framtiden

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över utredningen Arlanda flygplats - en plan för framtiden. Utredarens uppdrag var att ta...

""

Styrmedel för luftfartens klimatomställning

Trafikanalys har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med analyser och förslag till styrmedel som leder till...

""

Frankrike vill se ett förbud mot privata jetflyg

Avslöjanden om förmögna människors resor med privatjet och dess utsläpp har lett till kraftiga reaktioner i Frankrike. Frankrik...

""

Hur EU kan bryta sitt oljeberoende

Tankesmedjan Transport and Environment menar att när oljan från Ryssland ska fasas ut är det ett gyllene tillfälle att bryta...

Tjeckiska flaggan

Tjeckiska ordförandeskapet

Den 1 juli tog Tjeckien över ordförandeskapet i ministerrådet efter Frankrike. Under sitt ordförandeskap kommer de att fokusera...

""

Utsläpp nästan tillbaka på prepandemiska nivåer

Utsläppen av växthusgaser från EU är nästan tillbaka på prepandemiska nivåer enligt Eurostat.

""

Förhandlingar om EU:s klimatpaket formar transportpolitiken för decennier

Nu har både Europaparlamentet och Ministerrådet sina ståndpunkter nästan klara gällande Kommissionens klimatpaket Fit for 55 so...

""

Flygfotogen dyrare än flytande väte år 2030

Flygfotogen kommer sannolikt nå kostnadsparitet med flytande väte före år 2030 enligt en ny forskningsstudie.

""

Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter

Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

""

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...

Räls Foto: Mostphotos

Överträdelseförfarande mot Sverige angående införlivningen av fjärde järnvägspaketet

Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att fullt ut införliva nya regler i fjärde järnvägspaketet.

""

Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen

En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera...

""

EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till...

""

EU-förbud mot bensin- och dieselbilar ett steg närmare

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet godkände med liten marginal ett förslag som i praktiken...

""

Växthusgasutsläppen inom handelssystemet ökade 2021 i jämförelse med föregående år

Växthusgasutsläppen från verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ökade med drygt 7...

""

Vätgastaxiflottan växer i Europa

Marknaden för vätgasdrivna taxibilar har visat stark tillväxt i Frankrike under de senaste åren och det finns tecken på att...

""

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har...

""

Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås...

Elsparkcyklar Foto:Mostphotos

Parkering av elsparkcyklar

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian Parkering av elsparkcyklar. Här före­slås ett förbud mot att parkera...

Passagerare på båtdäck Foto Mostphotos/Trygve Finkelse

Nya regler ska öka säkerheten för passagerarfärjor

Europeiska kommissionens har presenterat nya regler för att öka säkerheten på färjor. Förslaget syftar till att skydda...

""

EU:s databas för infrastruktur för förnybara bränslen har uppgraderats

Europeiska kommissionen har lanserat en uppgraderad och mer användarvänlig databas för förnybara bränslen. Under året kommer...

Händer på lastbilsratt

Undantagsregler införs på transportområdet mot bakgrund av kriget i Ukraina

Europeiska kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att införa flera undantagsbestämmelser för att transporterna inom unionen sk...

Elbil laddar

Nya regler för mer hållbara batterier på gång

Även om elfordon väntas minska utsläppen av växthusgasutsläpp avsevärt har de i batterierna en miljöskadlig baksida. Därför...

"" Foto: Mostphotos

Airbus satsar på vätgasjetmotor i jakten på nollutsläppsflyg

Flygplanstillverkaren Airbus har tillkännagett planer på att testa en vätgasdriven jetmotor i mitten av decenniet för att...

Foto: Mostphotos

Kriget i Ukraina pressar förlusttyngt flyg ytterligare

Europeiska flygbolag står inför högre bränslepriser, längre restider och inställda flygningar österut till följd av Rysslands...

""

Kommissionen stödjer Sveriges återhämtningsplan

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges återhämtnings- och resiliensplan, vilket är ett viktigt steg för att EU ska kunna...

""

Yttrande om beredskapsflygplatser

Trafikanalys har anmodats att svara på en remiss angående Trafikverkets två rapporter som tagits fram inom deras regeringsuppdr...

Utsläpp från båtskorsten

Kommissionens förslag utelämnar utsläpp av miljoner ton koldioxid från sjöfarten

Europeiska kommissionens förslag att införliva sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter innehåller undantag för små oc...

Foto: Mostphotos

Kommissionen: Det förekommer inga ”spökflygningar” i EU

EU-kommissionen uppger att de inte har några indikationer på att det förekommer så kallade spökflygningar inom EU. Det har...

Trafikolycka skylt

Antalet döda i vägtrafiken inom EU sjunker i pandemins spår

Europeiska kommissionen har publicerat data över antalet döda i vägtrafiken inom EU. Under 2020 dödades ungefär 18 800 människo...

Flygplansvinge

Utsläppen som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter föll med 11 procent under år 2020

Covid-19-pandemin har haft en kraftig påverkan på koldioxidutsläppen i Europa. År 2020 minskade utsläppen från stationära...

Dubbelkopplat tåg

Nya förslag för ökad effektivitet och hållbara resor

Europeiska kommissionen har antagit flera förslag som syftar till att modernisera EU:s transportsystem och bidra till ökad...

Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman

Låga energiskatter fördröjer grön omställning

Europeiska revisionsrätten* konstaterar i en sammanställning av skatter och subventioner att de senaste årens priser på energi...

Lastbilar till salu Foto: Mostphotos

Skärpning av Eurovinjettdirektivet

Europeiska rådet har enats kring skärpningar av Eurovinjettdirektivet. De föreslagna förändringarna omfattar bland annat att...

""

Viktiga transportpolitiska frågor i EU under 2022

Europeiska kommissionens förslag inom Fit for 55 för en grönare transportsektor och covid-19-pandemins fortsatta påverkan på...

Elsparkcyklar Foto:Mostphotos

Behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon

Trafikanalys har yttrat sig över utredningen "Behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon" från Transportstyrelsen.

""

Remissvar: Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främ...

Bromma flugplats Foto: Mostphotos/Micael Erhardsson

Remissvar: Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet".

Detalj på ny bil

Preliminär överenskommelse om hyrda fordon utan förare

Parlamentets och Rådets förhandlare har enats om att lätta på befintliga restriktioner för användning av hyrda skåpbilar eller...

Elbil laddar

Förslag till batterireglering kritiseras av bilindustrin

Bilbranschen är kritisk mot EU:s kommande batteriförordning då de befarar att den kommer att öka kostnaderna för elfordon....

""

Samråd om en drönarstrategi 2.0 har påbörjats

Europeiska kommissionen har påbörjat ett arbete med en strategi för drönare som syftar till att åstadkomma ett smart och hållba...

""

EU-länder vill bromsa utvidgning av EU:s utsläppshandel

Europeiska kommissionens förslag att införa ett separat handelssystem för vägtransporter och byggsektorn vid sidan av det...

Fartyg

Brist på gröna bränslen inom sjöfarten nödvändiggör användning av flytande naturgas

Europeiska kommissionen anser att användning av flytande naturgas (LNG) är en nödvändig övergångslösning i brist på grönare...

Flygplats

Föreslagna styrmedel för flyget beräknas öka kostnaderna för att flyga med 8 procent

Styrmedlen som syftar till att minska flygets klimatavtryck kommer att öka kostnaderna för att flyga med 8 procent enligt...

""

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen

I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Planskild korsning

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa

En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

""

Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare

Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Fronter på flera lastbilar

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas

Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Foto Bertil Bernhardsson Mostphotos

Global avgift ska göra sjöfarten mer klimatvänlig

Två sjöfartsorganisationer föreslår i ett gemensamt uttalande att en global avgift på utsläpp av koldioxid införs för att...

Foto:Mostphotos/Micke Ovesson

EU-byråer efterlyser renare sjöfart

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och Europeiska miljöbyrån (EEA) konstaterar i en gemensam rapport att ytterligare ansträngn...

Foto: Mostphotos

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

""

Kommissionen presenterar förslag för genomförande av den gröna given

Europeiska kommissionen har antagit ett paket med förslag för att styra unionens transport-, klimat-, energi-, markanvändnings-...

Vägavgift

Informell överenskommelse om vägavgifter klar

Europaparlamentet har och Europeiska rådet har nått en politisk överenskommelse om reviderade vägavgiftsregler (Eurovinjettdire...

""

Genomsnittliga utsläppen av koldioxid från nya personbilar minskar

Enligt preliminära data från Europeiska miljöbyrån har de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar som registrerats i E...

""

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin

Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...

Laddstation Foto:Mostphotos

Lastbilstillverkare bygger laddstationer

Lastbilstillverkarna Volkswagen, Daimler och Volvo uppger att de kommer att samarbeta för att bygga ett nätverk med 1 700...

""

Biltillverkare bötfälls för att begränsat konkurrensen av utsläppsrening av dieselbilar

Europeiska kommissionen har fastslagit att Daimler, BMW och Volkswagen-koncernen brutit mot EU:s antitrustregler genom att...

""

Stort rederi satsar på grön metanol och ammoniak för att minska sjöfartens klimatavtryck

Ett av världens största rederier, Maersk, har efterlyst åtgärder för att minska klimatpåverkan från sjöfarten. Rederiet uppger...

Räls Foto: Mostphotos

Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19

  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...

Detalj på ny bil

Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon

Trafikanalys har lämnat synpunkter på utredningen - Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22).

Äng i solnedgång

Stor utsläppsminskning av växthusgaser inom EU redan före pandemin

Växthusgasutsläppen i EU minskade med nästan 4 procent år 2019 enligt de senaste officiella uppgifterna från Europeiska miljöby...

""

Den flygande taxin är en realitet i städer inom fem år

Urbana luftfarkoster som utför taxi- och ambulanstjänster kommer att flyga över europeiska städer inom tre till fem år enligt...

""

EU-domstol stödjer Ryanair i fall mot KLM och TAP gällande statsstöd

Europas näst högsta domstol ger Ryanair en sällsynt framgång i flygbolagets kamp mot ekonomiskt stöd till flygbolag i...

""

Låga utsläppskrav på skåpbilar är hinder för elektrifiering

Skåpbilar är EU:s snabbast växande källa till utsläpp från vägtransportsektorn och med ökat intresse för hemleveranser väntas...

Färja

Ny strategi får hållbar blå ekonomi i EU

Europeiska kommissionen har presenterat en ny strategi för hur alla industrier och verksamheter som verkar i och vid hav och...

""

EU når överenskommelse gällande covidbevis för att rädda sommarsemestern

Europaparlamentet och medlemsstaterna har nått en preliminär överenskommelse gällande EU:s digitala covidbevis. Förhoppningen ä...

""

Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter

Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syft...

Mobiltelefon

Oklara miljöeffekter av ökat distansarbete

Covid-19 har medfört en stor ökning av distansarbete. När pandemin avklingat kommer sannolikt olika hybridformer som innebär...

""

Kommissionen vidtar flera åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter

Europeiska kommissionens åtgärdspaket innehåller EU:s klimattaxonomi som ska tydliggöra vilka ekonomiska verksamheter bidrar me...

""

Kommissionen antar nya regler för drönare

De nya regleringarna gör det möjligt för drönare att utföra mer komplexa operationer på längre avstånd och utom synhåll.

""

4 000 färre döda på EU:s vägar under pandemiåret 2020

Preliminära siffror från Europeiska kommissionen visar att omkring 18 800 människor omkom i vägtrafiken under 2020, vilket utgö...

Europaparlamentet

Rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om en europeisk klimatlag

Europeiska rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse som fastställer målet om e...

Foto: Mostphotos/Eugene Nekrasov

Hur bör turismen och transportsystemet återstartas?

Covid-19 har haft stor påverkan på både turism och persontransporter. En rapport beställd av Europaparlamentets utskott för...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Effekterna av covid-19 på olika branscher varierar stort

Coronapandemin har haft en betydande påverkan på ekonomin i EU, men har också bemötts av omfattande politiska och ekonomiska åt...

""

Yttrande över översyn av lagstiftningen om flyttning m.m.

Trafikanalys har valt att analysera innehållet i promemorian Översyn av lagstiftningen om flyttning m.m. (Ds2020:20) utifrån de...

Vindkraftverk Foto: Mostphotos/Willem van urk

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix

Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

""

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?

Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...

Container lastning FotoMostPhotos

Förändrade leveranskedjor i coronapandemins spår?

Mot bakgrund av leveransproblem av medicinska produkter under coronapandemin och ökad geopolitisk rivalitet mellan USA och Kina...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Kriterier för säkert resande ska ingå i en EU-strategi för turism

EU-kriterier för säkra och hygieniska resor och ett gemensamt vaccinationsintyg ska ingå i en gemensam EU-strategi för turism...

""

Vilket trafikslag är grönast?

Europeiska miljöbyrån har undersökt vilket trafikslag som släpper ut minst koldioxid. Tåget framstår som det mest klimatvänliga...

""

Europeiskt ”vaccinpass” framtaget

Det digitala gröna intyget är ett bevis på att en person är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt testresultat eller h...

""

Nya cabotageregler och begränsningar gällande kombinerade transporter ger ökade utsläpp

En ny studie framtagen på uppdrag av Europeiska kommissionen visar att kraven på obligatorisk återkomst till etableringsmedlems...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Paketet för rörlighet i städer har utvärderats

En utvärdering av paketet för rörlighet i städer visar att paketet behöver uppdateras utifrån den snabba utvecklingen inom...

""

Infrastrukturen för alternativa drivmedel är fortfarande fragmenterad

Europeiska kommissionen har publicerat en rapport som visar att det saknas infrastruktur för alternativa bränslen som omfattar...

Man reser med tåg

EU eniga om finansiering av gränsöverskridande infrastruktur

Europaparlamentet och Europeiska rådet enades om Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), vilket ger över 30 miljarder euro i...

Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

EU uppmanas att stödja vätgas och ammoniak som sjöfartsbränsle

Delar av sjöfartsnäringen har krokat arm med kampanjmakare för miljövänligare transporter i ett försök att påverka Europeiska...

Foto: Mostphotos

Inblandning av hållbara bränslen även för långdistansflyg från EU?

Det europeiska flyget är delat i två läger huruvida ett eventuellt EU-krav på inblandning av hållbart bränsle i flygbränslet sk...

""

Handbok om upphandling av laddinfrastruktur

Behovet av laddinfrastruktur väntas öka under kommande år till följd av att elfordon blir allt vanligare. En expertgrupp har dä...

""

Flyget kan bli klimatneutralt 2050

Flera organisationer inom luftfartsområdet uppger att de genom en kombination av energieffektivisering, hållbara bränslen och...

Foto: Mostphotos

Sverige och sju andra länder önskar åtgärder för ökad användning av hållbara flygbränslen

Ministrar från åtta länder uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användning...

Tåg i rörelseoskärpa

Europeiska järnvägssektorn gör miljardförluster under pandemin

Förlusterna för europeiska järnvägsföretag uppgick till 26 miljarder Euro under pandemiåret 2020 enligt uppgifter från CER...

Väg i fjällandskap på hösten

Transportinfrastruktur i glest befolkade områden

Europaparlamentet har beställt en studie om hur transportinfrastrukturen i perifera områden hanteras i den europeiska...

Foto:Mostphots/Mikael Månsson Lagström

Nu har det europeiska järnvägsåret påbörjats

Det europeiska järnvägsåret syftar till att lyfta fram fördelarna med järnväg som ett hållbart, smart och säkert transportmedel...

""

Kommissionen publicerar verktygslåda för ökad cybersäkerhet inom transportområdet

Kommissionen har identifierat att cybersäkerhet är en allt viktigare fråga för transportsektorn. Därför publiceras en verktygsl...

""

Kommissionen fastställer årliga utsläppsbudgetar för åren 2021 till 2030

Kommissionen har antagit ett genomförandebeslut med de årliga utsläppsfördelningarna för perioden 2021 till 2030. Kommissionen...

Flygplansmotor

Airbus presenterar koncept för vätgasflygplan

Airbus har avslöjat nya detaljer kring ett nytt propellerdrivet regionalflygplan inom ramen för sin vätgassatsning.

Äng i solnedgång

Kommissionen presenterar sin strategi för hållbar och smart mobilitet till ett överkomligt pris

  Europeiska kommissionen har presenterat en strategi för hållbar och smart mobilitet tillsammans med en handlingsplan med 82...

""

Harmoniserade regler ska främja järnvägstransporter

  Sista oktober gick tidsfristen ut för medlemsstaterna att införliva den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet och...

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

Nya europeiska riktlinjer för säker och effektiv luftfart.

  Nya Riktlinjer för säker och effektiv luftfart fastslår att flygresenärer under pandemin inte automatiskt ska betraktas som e...

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Konsumentgrupper besvikna på uppgörelse om tågresenärernas rättigheter

  Uppgörelse om tågresenärernas rättigheter lämnar konsumentgrupper besvikna, men Kommissionen pekar på att uppgörelsen innebär...

""

Bulgarien tar EU:s mobilitetspaket till domstol

  Bulgariens regering kommer att ta delar av EU:s mobilitetspaket till domstol. Mobilitetspaketet syftar bland annat till att...

""

Nederländerna beslutar om höjd flygskatt

  Nederländerna har beslutat att flygpassagerarskatten ska ökas till 7,45 euro under 2021. Planerade avgiftsökningar för...

""

Kommissionen presenterar utkast till lista över gröna investeringar

  Europeiska kommissionen har presenterat ett utkast till riktlinjer för gröna investeringar. Tanken är att riktlinjerna ska...

""

Flygets påverkan på klimatet från höghöjdseffekter är betydande

  En ny rapport från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) bekräftar att flygets klimatpåverkan av andra orsake...

Flygplan i solnedgång

EU-reglering kan ge det fossilfria flyget en skjuts

  Flyget står för omkring 3 procent av koldioxidutsläppen inom EU. Nivån väntas öka när flyget återhämtar sig efter covid-19. I...

Bil på en väg på natten

Ny studie om effekten på transportsystemet av ”smart teknik”

En ny studie pekar på att ”smart” teknik har potential att begränsa trafikens klimatpåverkan och förbättra trafiksäkerheten....

""

Högre differentiering av start- och landningsavgifter

Transportstyrelsen har haft uppdraget att analysera möjligheterna till en högre different­iering av start- och landningsavgifte...

""

EU-kommissionen höjer klimatambitionen - föreslår minskning av utsläppen med 55 procent

EU-kommissionen har presenterat en plan för att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 procent fram till 2030, jämf...

Foto:Mostphotos/Micke Ovesson

Planer på att införliva sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter väcker motstånd

Sjöfarten protesterar mot planerna på att införliva sjöfartssektorn i EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS). Sjöfarten...

""

Biltillverkare sluter samarbetsavtal för att uppnå EU:s utsläppsmål

  Volkswagen har slutit ett samarbetsavtal med biltillverkaren MG i ett försök att kunna nå EU:s utsläppsmål för koldioxid....

""

Nya nattågslinjer öppnar genom tågsamarbete mellan Schweiz och Österrike

  Österrikiska ÖBB har inlett samarbeten med flera andra europeiska järnvägsföretag för att utöka antalet nattågsförbindelser...

""

EU:s transportministrar lovar att ge större uppmärksamhet åt internationella järnvägsförbindelser

  Transportministrarna inom EU lovar att ge ökad uppmärksamhet till de internationella godstransporterna på järnväg och att öve...

Uppställning av flygplan

Coronapandemin och brexit ökar förhoppning om reformering av EU:s luftrum

  Europeiska Kommissionen avser att utnyttja ett försenat avtal om coronapandemins inverkan på luftfarten och brexit för att...

Foto:Mostphots/Mikael Månsson Lagström

Brexit kan orsaka störningar av tågtrafiken genom kanaltunneln

  En kommittérapport från brittiska underhuset lyfter fram att trafiken genom kanaltunnel hotas om Storbritannien och EU inte...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU:s kurs stakas ut för det kommande året

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen stakade ut framtiden i sitt tal om tillståndet i unionen. Hon pekade ut flera...

Flygplansvinge

EU förlänger undantag för att undvika “spökflygningar”

Europeiska kommissionen har kommit överens om att förlänga ett undantag från reglerna för start och landning av flygplan i...

""

Fransktyskt samarbete ska öka produktionen av gas

Frankrike och Tyskland planerar att bygga ut kapaciteten för grön vätgasproduktion med statligt stöd. Skillnaden i synen på...

""

Nya regler för renare och säkrare bilar i hela EU

Den nya EU-förordningen om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon börjar nu att tillämpas. Förordningen innebär e...

""

Vägtransporter ska inte vara en del av EU:s utsläppshandel

Kommissionären Frans Timmermans uppger att vägtransporter inte kommer att vara en prioriterad sektor om EU:s handelssystem med...

""

Europeisk satsning på råvaror ska stödja den gröna given

  EU önskar att bli mer självförsörjande när det gäller vissa kritiska råvaror enligt en ny strategi från Europeiska...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU:s strategi för mobilitet och transport

Transportkommissionär Adina Vălean redogjorde i ett tal till Europeiska parlamentet för transportområdets bidrag till...

Tåg i rörelseoskärpa

Både ökad konkurrens och samarbete mellan flyg och tåg

Eurostar lanserar möjligheten att åka utan byte mellan Amsterdam och London i ett försök att ytterligare trappa upp konkurrense...

""

Missnöjet med mobilitetspaketet växer

Antalet länder som motsätter sig EU:s mobilitetspaket ökade från sex till nio när transportministrarna i Bulgarien, Ungern,...

Lastning av container på fartyg

EU önskar en grönare sjöfartsnäring genom inkludering i ETS

Rederinäringen måste snart betala för sin miljöpåverkan i EU, eftersom både Europeiska kommissionen och parlamentet går vidare...

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Aktivt resande är mer lovande än ny teknik

Att gå, cykla och åka kollektivt förblir de mest hållbara alternativen för rörlighet i städer enligt en ny rapport från...

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Hur utvecklas våra transportflöden i österled?

En ny rapport beskriver utvecklingen av handel, transportflöden och transportinfrastruktur till och från länderna runt Östersjö...

""

Sänkt moms på järnvägsbiljetter i Tyskland

Den tyska regeringen har sänkt momsen på järnvägsbiljetter från 19 till 7 procent för långväga resor (över 50 km). Det betyder...

""

Kroatiska ordförandeskapet presenterar prioriteringar för parlamentet

Den 1:a januari påbörjade Kroatien sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd under mottot ”ett starkt Europa i en värld av...

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Färre än hälften av EU-resenärerna känner till sina rättigheter

Europeiska Kommissionen har presenterat resultaten av en Eurobarometerundersökning om passagerarrättigheter i EU. Undersökninge...

Elbil laddar

Kraftig ökning av antal laddstolpar krävs för att nå EU:s klimatmål

En femtonfaldig ökning av offentliga laddstolpar för elfordon till 2030 krävs för att stödja EU:s mål att bli klimatneutral i...

""

Nya bilar har svårt att nå EU:s utsläppsmål för 2021

Europeiska unionen har satt en gräns på 95g koldioxid/km i genomsnitt för nya fordon 2021, men ett år före tidsfristen når inte...

""

Regionala ”koldioxidgolv” i utsläppshandeln kan påskynda fossilfri omställning

Regionala koldioxidprisgolv i utsläppshandelssystemet kan bidra till att öka användningen av fossilfria bränslen enligt en stud...

Tre parkerade bilar

Irland föreslår snabb utfasning av fossildrivna bilar

Försäljningen av bensin- och dieselbilar förbjuds från år 2030 enligt ett förslag till ny irländsk klimatlag som presenterades ...

Uppställning av flygplan

Barcelona kräver förbud mot korta flygningar

Ledningen för Barcelona stad kräver att korta flygningar som kan ersättas med tågresor ska förbjudas. Det tillsammans med hårda...

Lastbilar på väg

Nya regler för internationella lastbilstransporter

EU:s lagstiftare har efter flera år av förhandlingar nått en preliminär överenskommelse om nya regler för internationella...

""

Miljörapport uppmanar EU till att påskynda åtgärder

En rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar på att en drastisk riktningsändring krävs för att uppfylla även befintliga...

Godsvagnar

Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp

I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det peka...

Ett skepp

Minskade svavelutsläpp från sjöfart på Medelhavet

Länderna kring Medelhavet har enats om att minska utsläppen av svavel från sjöfarten genom att göra Medelhavet till ett utsläpp...

""

Von der Leyen presenterar Kommissionens gröna giv

EU-kommissionen lovar att presentera en grön giv inom de närmaste 100 dagarna. Den europeiska gröna given handlar enligt...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU ska bli klimatneutralt 2050 men Polen stretar emot

Samtliga EU-länder med undantag av Polen ställer sig bakom beslutet att göra Europa klimatneutralt senast 2050. Polen har getts...

""

På väg mot säkrare bilar och färre trafikdöda

Från och med mitten av 2022 ska alla nya bilar som släpps ut på EU-marknaden utrustas med avancerade säkerhetssystem enligt ett...

""

Medlemsstater vill att rapportering om fartygsgods ska förbli obligatorisk

Flera medlemsstater har reagerat negativt på Kommissionens tidigare förslag att rapporteringen om fartygsgods ska bli frivillig...

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

Nio medlemsstater efterlyser europeiska initiativ på flygskatteområdet

Finansministrarna från nio medlemsstater önskar att den tillträdande Kommissionen ska ta lägga fram ett förslag till EU-initiat...

""

Luftföroreningarna i Europa minskar inte tillräckligt snabbt

Europeiska miljöbyrån konstaterar att nästan alla stadsbor i Europa fortfarande utsätts för luftföroreningar som överskrider...

""

Rekommendationer för att den europeiska järnvägssektorn ska förbli världsledande

En expertgrupp pläderar för ett snabbt införande av det fjärde järnvägspaketet, implementering av ERTMS och andra innovationer...

""

Stadsjeeparnas popularitet hotar globala klimatmål

Internationella energirådet (IEA) varnar för att det ökade antalet stadsjeepar motverkar de koldioxidminskningar som uppkommer...

Tåg i rörelseoskärpa

Nattågens återkomst i Europa

När den tyska tågjätten Deutsche Bahn upphörde med sina nattåg sågs det som ytterligare ett tecken på att nattågen saknade...

Tåg i rörelseoskärpa

Kina moderniserar europeisk järnvägsförbindelse

Ungern har tecknat ett avtal med Kina för att modernisera järnvägsförbindelsen mellan Budapest och Belgrad. Det är det första...

Uppställning av flygplan

Omröstning i ICAO äventyrar flygets deltagande i EU:s utsläppshandel

ICAO har beslutat att gå vidare med sina planer att göra sitt eget globala klimatstyrmedel CORSIA till det enda tillåtna...

Dubbelkopplat tåg

117 miljoner euro satsas på 39 utvalda TEN-T projekt

EU investerar över 117 miljoner euro i 39 transportprojekt som syftar till att bygga ”missing links” med ett fokus på hållbara...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Nya riktlinjer för utveckling av hållbara urbana mobilitetsplaner

Flera städer inom EU använder urbana mobilitetsplaner som ett verktyg att tillgodose människors och företags rörlighetsbehov i...

Två lastbilar på väg

Utsläppen från gaslastbilar värre än diesellastbilar

Lastbilar som drivs med flytande naturgas (LNG) förorenar luften upp till fem gånger mer än dieselbilar, enligt tester på väg s...

""

Så kan trafikslagsövergripande persontransporter underlättas

Kommissionen har publicerat två rapporter om hur trafikslagsövergripande persontransporter kan underlättas. Den ena studien...

""

Europaparlamentets transportutskott avvisar skrotning av mobilitetspaket

Förslaget om att paketet med nya villkor för lastbilschaufförer ska tas om från början avvisades av EU-parlamentets...

Elbil som laddas

Batteridrift i oväntade fordon och farkoster

Batteridrift anses ofta vara olämplig för vissa typer av fordon, farkoster och transporter. Inte minst för riktigt stora fordon...

""

Flygplatser i fokus - om regionala flygplatsers betydelse

Den här rapporten är ett underlag, med fokus på de regionala flygplatserna och trafik på dessa, som kan vara till nytta för...

""

Norsk koldioxidlagring får ekonomiskt stöd av näringslivet

Några av Europas största företag har beslutat att stödja ett norskt försök med koldioxidlagring under havet.

Flaggor utanför EU-parlamentet

Finländska ordförandeskapet önskar uppdatera energidirektivet

Europeiska unionen studerar möjligheten att reformera nuvarande reglering av energiskatterna för att uppdatera dem i enlighet m...

Tåg i rörelseoskärpa

Frankrike hoppar på vätgaståget

Det franska statliga tågbolaget SNCF har beslutat att beställa 15 vätgasdrivna regionaltåg som ersättning för dieseldrivna tåg....

Lastning av container på fartyg

Kina är kontroversiell ägare till vital infrastruktur i södra Europa

Frankrikes president Emanuel Macron anser att strategiskt viktig infrastruktur i alltför stor utsträckning har sålts till...

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

Är EU:s utsläppshandel för flyget hotad?

CORSIA är ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från flyget. Pascal Canfin, ordföranden i...

Elbil laddar

Produktionen av elbilar tillräcklig för att nå EU:s krav på biltillverkare

Biltillverkarnas framtidsplaner visar att produktionen av elbilar kommer att öka sexfaldigt under perioden 2019 till 2025. Enli...

""

Världens största elfärja tas i drift i Danmark

En helt elektrisk färja genomförde sin jungfruresa mellan två öar i Danmark. Elektriska fartyg är ett sätt för sjöfarten att mö...

""

Dieselgate kan ta ny fart efter tyskt domslut

Volkswagen riskerar att få möta ett antal nya juridiska klagomål efter att en regional domstol beslutade att uppdateringen av e...

Ett lastfartyg

Restriktioner för båttrafiken på Rhen för andra året i rad

Förra sommaren stoppades båttrafiken på Rhen för första gången i mannaminne. Denna sommar infördes restriktioner för större båt...

Vägarbete

Vad har Fonden för ett sammanlänkat Europa åstadkommit så här långt?

Fonden för ett sammanlänkat Europa har funnits i fem år och stödjer investeringar inom transport-, energi- och digitaliseringso...

Flygplansmotor

Yttrande över Scandinavian Mountains Airport begäran om att få bli en internationell unionsflygplats

Trafikanalys har yttrat sig över en begäran från Scandinavian Mountains Airport att få bli en internationell unionsflygplats.

""

Gemensam EU-Kina-studie för att identifiera transportkorridorer

Den 8 april hölls EU-Kina Connectivity Platform. Där fördes diskussioner om strategier för bättre förbindelser inom ramen för...

""

Expertgrupp ger rekommendationer hur EU:s luftfart kan utvecklas

Ett ökat resande med flyg inom EU skapar problem i form av förseningar och ökade utsläpp av klimatgaser. Mot denna bakgrund...

""

Liten ökning av koldioxidutsläppen från nya personbilar

De genomsnittliga utsläppen av koldioxid från nya vägfordon 2017 klarar med marginal målsättningen enligt data från Europeiska...

Planskild korsning

Europas vägar skördade färre dödsoffer 2018

Kommissionen har presenterat preliminär statistik som visar att antalet döda i vägtrafiken inom EU minskade 2018 i jämförelse m...

""

Positiv lägesrapport om energiunionen

Enligt Kommissionens egen bedömning har Energiunionen förverkligats. Framgångar i form av minskat gasberoende lyfts fram, men...

Elbil laddar

EU riskerar att hamna på efterkälken i utvecklingen av batterier

Att utveckla batteriteknik är en förutsättning för en ökad elektrifiering av fordonsflottan, men kan också vara en lösning på d...

""

Nya obligatoriska krav på säkerhetsutrustning i fordon

EU-kommissionen och parlamentet är överens om att nya säkerhetstekniker kommer att bli obligatoriska från 2022 i europeiska...

""

15 miljoner till Mittuniversitetets forskning om elbilar

Forskningsprojektet Drive vid Mittuniversitetet har tilldelats ett stöd på 15 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonde...

Planskild korsning

Sverige toppar europeisk jämförelse av transportsystemet

Kommissionen har publicerat årets upplaga av EU Transport Scoreboard som jämför medlemsstaternas prestationer för 30 kategorier...

Två lastbilar på väg

Kommissionen har identifierat behov av säkra uppställningsplatser för lastbilar

Det finns ett behov av 400 000 säkra uppställningsplatser för lastbilar inom EU enligt en studie beställd av Kommissionen. Tre...

Flygplansvinge

EU och Qatar sluter luftfartsavtal som även innefattar sociala aspekter

För första gången har ett luftfartsavtal slutits mellan EU och en gulfstat. I avtalet med Qatar ingår även sociala och miljömäs...

""

Nya regler öppnar upp för uppkopplade och automatiserade fordon

Kommissionen har antagit nya regler som ska underlätta utbyggnaden av Co-operativa ITS (C-ITS). Tekniken möjliggör för fordon a...

Bro

Italien ansluter sig till Kinas “Belt and road initiative”

Vid den kinesiske presidentens besök i Italien undertecknades ett avtal som innebär att Italien som första G7-land ansluter sig...

Europaparlamentet

Europaparlamentet röstade för att slopa tidsomställningen

Europaparlamentet röstade för att slopa tidsomställningen. Enligt förslaget kommer den sista tidsomställningen ske 2021.

Ankommande resenärer med tåg

Yttrande över Statskontorets kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige

Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Statskontorets kartläggning av tidsomställningens effekter.

""

Kommissionen stärker sociala agendan inom luftfarten

Kommissionen har lämnat ett antal förslag för att stärka den sociala agendan inom luftfarten. Förslagen uppmärksammar bland ann...

Lastning av container på fartyg

EU anpassar transeuropeiska transportnät till ett avtalslöst Brexit

Det rumänska ordförandeskapet har träffat ett preliminärt avtal med Europaparlamentet för att säkra nya direkta sjöfartsförbind...

Dubbelkopplat tåg

Kommissionen lämnar rapport över utvecklingen inom järnvägen

I den 6:e rapporten över järnvägens utveckling konstateras att persontrafiken fortsätter att växa i EU, medan utvecklingen inom...

Fronter på flera lastbilar

Ny EU-standard för renare lastbilar

Europaparlamentet och Europeiska rådet har enats kring en standard för nya lastbilars utsläpp av koldioxid. Beslutet innebär at...

Öresundsbron

Kommissionen utreder stöd till Öresundsförbindelsen

EU-domstolen har beslutat att ogiltigförklara Kommissionens tidigare beslut gällande det svenska och danska stödet till Öresund...

""

Palmolja svartlistas av EU-kommissionen

Kommissionen har beslutat att palmolja är en biogröda som medför stora utsläpp. Undantag görs för småbrukare och produktion av...

Vägavgift

Yttrande över revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över ett förslag till förändrad trängselskatt i Göteborg till följd av att Marieholmstu...

Äng i solnedgång

Yttrande över kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla”

Trafikanalys har yttrat sig över EU-kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla” som utgör kommissionens strategiska långsikt...

Flygplansvinge

Flyget behöver göra mer för att åtgärda miljö- och hälsoproblem

Den andra europeiska miljöforskningsrapporten (EAER) ger en uppdaterad utvärdering av luftfartssektorns miljöprestanda. Av...

Utsläpp från båtskorsten

Kommissionen reviderar systemet för rapportering av koldioxidutsläpp från fartyg

Kommissionens reviderar systemet för att följa, rapportera och verifiera utsläpp av koldioxid från fartyg. Förslaget syftar til...

Bilar på motorväg

Låga transportkostnader bidrar till trängsel på turistorter

En forskningsrapport har undersökt företeelsen ”överturism” på särskilt populära turistmål. Det handlar om att besökare, bosatt...

Lastbilar på väg

Tiden löper ut för hållbarhetskriterier för biobränslen

Det brådskar för Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi (DG Energi) att ta fram ett nytt förslag till nya hållba...

""

Möjligt att beskatta inrikesflygets bränsle

Det är tankesmedjan Transport & Environment som har tittat närmare på Chicagokonventionen, EU ETS (EU:s handelssystem för...

""

Europaparlamentet välkomnar fokus på förarlösa bilar

Europaparlamentet välkomnar Kommissionens fokus på förarlösa bilar, men efterlyser ytterligare ansträngningar för att garantera...

""

100 miljoner euro till utveckling av den europeiska infrastrukturen

Den 5 december kom Europeiska kommissionens utlysning för en säker, ren och uppkopplad rörlighet. Utlysningen på 100 miljoner...

""

Stopp för geoblockering vid handel på nätet

Från 3 december 2018 är det slut med omdirigeringar till nationella butiker vid handel på nätet. Då börjar en ny förordning gäl...

Flygplansmotor

Utsläppen från flyget: IATA besviken på EU:s ståndpunkt gällande CORSIA

De nationella regeringarna har beslutat att meddela internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) viktiga skillnader...

Händer på lastbilsratt

Tydligare, rättvisare och mer tillämpbara regler för lastbilsförare

Europeiska unionsrådet har enats kring en ståndpunkt kring förändringar av reglerna inom vägtransportsektorn gällande bland ann...

Flygplansvinge

EU varnar sina medlemmar för att oreserverat stödja ICAO:s marknadsbaserade styrmedel för begränsning av koldioxid inom flyget

Europeiska kommissionen vädjar till medlemsstaterna att inte underteckna ICAO:s marknadsbaserade styrmedel för begränsning av...

""

En europeisk tillgänglighetslag: Parlamentets och rådets förhandlare träffar överenskommelse

Viktiga produkter och tjänster såsom biljettmaskiner, flyg, tåg, buss och vattenburna passagerartransporter ska göras mer...

""

Långsam tillväxt av elektriska bussar i europeiska städer

Helt elektrifierade bussar utgör enbart 9 procent av försäljningen av stadsbussar inom EU. Det höga inköpspriset är det främsta...

""

Kaos hotar flygpassagerare vid brexit utan avtal

Kaos och förvirring hotar miljontals flygpassagerare om Storbritannien lämnar EU i mars utan avtal om hur flygtrafiken ska...

""

Passagerarna måste kämpa för sina rättigheter säger revisorerna

EU:s system för passagerarrättigheter är väl utvecklat, men passagerarna måste kämpa hårt för att få ta del av dem, enligt en n...

Bilar på motorväg

Parlamentet godkänner förslag till nya regler för vägavgifter

Europaparlamentet godkände den 25 oktober en ny reglering av vägavgifter som syftar till att minska koldioxidutsläppen.

""

Västeuropa sopar smutsiga dieselbilar under polska mattan

Under 2017 exporterades 350 000 begagnade dieselbilar från Tyskland till Polen. En drivkraft är den dåliga luftkvalitén i många...

""

Kommissionen lanserar nytt nätverk för utbyte om kunskap om drönare

Nätverket lanserades av Transportkommissionär Violeta Bulc och syftar till att byta kunskap och erfarenheter om drönare för att...

Nya bilar i rad

Volkswagen vinnare när Kommissionen väljer wifi framför 5G

Kommissionen förväntas godkänna och fastställa regler för användningen av wifi i bilar, vilket ger Volkswagen och Renault som...

Ankommande resenärer med tåg

Yttrande över avskaffad tidsomställning baserat på säsong

EU-kommissionen har föreslagit att tidsomställningen mellan sommar- och vintertid avskaffas. Medlemsstaterna behåller...

Buss vid bushållplats

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen

Ändringarna i bussförordningen syftar till att korrigera brister i marknadens funktionssätt för internationella busstransporter...

Fronter på flera lastbilar

Yttrande över förslag till ändringar om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport

Direktivet om kombinerad transport (92/106EEG) är det enda rättsliga instrumentet på unionsnivå som ger incitament till övergån...

Vit lastbil på en väg

Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet

Trafikanalys har yttrat sig över förslag som ska förbättra möjligheterna att besluta och verkställa sanktioner på yrkestrafikom...

""

Yttrande över Trafikverkets flygutredning

Trafikverket har genomfört en flygutredning inför beslut om allmän trafikplikt mot bakgrund av att nuvarande avtal om flygtrafi...

Vägavgift

Yttrande över förändrad trängselskatt i Stockholm

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över ett förslag till förändrad trängselskatt i Stockholm. Trafikanalys tillstyrker de...

Hastighetsskylt 40 km/h

Sänkt bashastighet i tätort

Trafikanalys förordar i ett regeringsuppdrag att en ny bas­hastig­het på 40 km/h införs i tätt­bebyggt område. De tydlig­aste...

Lastbilar på väg

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket

Trafikanalys konstaterar att det är ett omfattande material som remitterats och att det är svårt och kanske inte heller...

Skyltar med hastighetsbegränsning vid landsväg

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfär...

Flygplats

Underlag för flygstrategi

Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...

Flygplats

EU:s flygstrategi

I Trafikanalys remissvar konstaterar vi att EU:s flygstrategi består av tre prioriteringar och ett antal ytterligare områden dä...

Två händer håller i ett dokument

Ny regional planering

Trafikanalys har lämnat synpunkter på Bostadsplaneringskommitténs utredning En ny regional planering - ökad samordning och bätt...

Buss på stenbro

Ojämn fördelning av transportstöd i Norden

I Sverige, Norge, Finland och Danmark används statliga medel för att stärka kollektivtrafik och transporter i avlägsna regioner.

Väg i fjällandskap på hösten

Landsbygders tillgänglighet och utmaningar

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd. Landsbygderna är beroende av staden, exempelvis för ett mer...

Flygplats

Flygplatsers funktion och sårbarhet

Flygplatsers funktion i transportsystemet analyseras sällan.

Pojke på tåg

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel

Trafikanalys har ett uppdrag att utföra omvärldsanalyser för den svenska transportpolitiken.

Papper och penna

Modell för utvärdering av transportforskning

Hur mäter vi nyttan av transportforskning? Varje år avsätter Trafikverket nästan 500 miljoner kronor till forskning och...

Äng i solnedgång

Nationell strategi

Trafikanalys har i regleringsbrevet för 2011 uppdraget att redovisa sitt deltagande i genom­förandet av den nationella strategi...

Tre par ben på övergångsställe

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet

Trafikanalys ser ett behov av en översiktlig inventering av befintliga mått på regional tillväxt och tillgänglighet. Det är...