Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Fredrik Backa Brandt

Backa Fredrik Brandt

Kvalificerad utredare fredrik.brandt@trafa.se 010-414 42 09 076-128 74 08 Analys och granskning Fredrik arbetar med regional utveckling och infrastrukturplanering. Han arbetar också med Näringsdepartementets internationella samarbetsavtal (främst MoU med Kina), luftfartspolitik och transportforskning.

Tre par ben på övergångsställe

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet


Trafikanalys ser ett behov av en översiktlig inventering av befintliga mått på regional tillväxt och tillgänglighet. Det är...

Äng i solnedgång

Nationell strategi


Trafikanalys har i regleringsbrevet för 2011 uppdraget att redovisa sitt deltagande i genom­förandet av den nationella strategi...

Papper och penna

Modell för utvärdering av transportforskning


Hur mäter vi nyttan av transportforskning? Varje år avsätter Trafikverket nästan 500 miljoner kronor till forskning och...

Pojke på tåg

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel


Trafikanalys har ett uppdrag att utföra omvärldsanalyser för den svenska transportpolitiken.

Flygplats

Flygplatsers funktion och sårbarhet


Flygplatsers funktion i transportsystemet analyseras sällan.

Väg i fjällandskap på hösten

Landsbygders tillgänglighet och utmaningar


Det finns ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd. Landsbygderna är beroende av staden, exempelvis för ett mer...

Buss på stenbro

Ojämn fördelning av transportstöd i Norden


I Sverige, Norge, Finland och Danmark används statliga medel för att stärka kollektivtrafik och transporter i avlägsna regioner.

Två händer håller i ett dokument

Ny regional planering


Trafikanalys har lämnat synpunkter på Bostadsplaneringskommitténs utredning En ny regional planering - ökad samordning och bätt...

Flygplats

EU:s flygstrategi


I Trafikanalys remissvar konstaterar vi att EU:s flygstrategi består av tre prioriteringar och ett antal ytterligare områden dä...

Flygplats

Underlag för flygstrategi


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...

Vägskylt

Sänkt bashastighet i tätort


Trafikanalys ska utreda förutsättningarna och konsekvenserna, finansiella och legala, av en sänkt bashastighet i tätort.

Skyltar med hastighetsbegränsning vid landsväg

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd


Yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfär...

Lastbilar på väg

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket


Trafikanalys konstaterar att det är ett omfattande material som remitterats och att det är svårt och kanske inte heller...

Hastighetsskylt 40

Sänkt bashastighet i tätort


Trafikanalys förordar i ett regeringsuppdrag att en ny bas­hastig­het på 40 km/h införs i tätt­bebyggt område. De tydlig­aste...

Vägavgift

Yttrande över förändrad trängselskatt i Stockholm


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över ett förslag till förändrad trängselskatt i Stockholm. Trafikanalys tillstyrker de...

Flygplansstolar

Yttrande över Trafikverkets flygutredning


Trafikverket har genomfört en flygutredning inför beslut om allmän trafikplikt mot bakgrund av att nuvarande avtal om flygtrafi...

Vit lastbil på en väg

Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet


Trafikanalys har yttrat sig över förslag som ska förbättra möjligheterna att besluta och verkställa sanktioner på yrkestrafikom...

Fronter på flera lastbilar

Yttrande över förslag till ändringar om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport


Direktivet om kombinerad transport (92/106EEG) är det enda rättsliga instrumentet på unionsnivå som ger incitament till övergån...

Buss vid bushållplats

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen


Ändringarna i bussförordningen syftar till att korrigera brister i marknadens funktionssätt för internationella busstransporter...