Backa Fredrik Brandt

Fredrik Backa Brandt
Kvalificerad utredare fredrik.brandt@trafa.se 010-414 42 09 076-128 74 08 Avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys Fredrik arbetar med regional utveckling och infrastrukturplanering. Han arbetar också med luftfartspolitik, elflyg och transportforskning.

""

Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

""

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...

Räls Foto: Mostphotos

Överträdelseförfarande mot Sverige angående införlivningen av fjärde järnvägspaketet


Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att fullt ut införliva nya regler i fjärde järnvägspaketet.

""

Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen


En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera...

""

EU-utskott önskar skärpningar för flyget inom utsläppshandeln


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har godkänt Europeiska kommissionens förslag till...

""

EU-förbud mot bensin- och dieselbilar ett steg närmare


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet godkände med liten marginal ett förslag som i praktiken...

""

Växthusgasutsläppen inom handelssystemet ökade 2021 i jämförelse med föregående år


Växthusgasutsläppen från verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ökade med drygt 7...

""

Vätgastaxiflottan växer i Europa


Marknaden för vätgasdrivna taxibilar har visat stark tillväxt i Frankrike under de senaste åren och det finns tecken på att...

""

Trängselavgifter inom den svenska luftfarten


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över rapporten "Trängselavgifter inom den svenska luftfarten". Transportstyrelsen har...

""

Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian om flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller. I denna föreslås...

Elsparkcyklar Foto:Mostphotos

Parkering av elsparkcyklar


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian Parkering av elsparkcyklar. Här före­slås ett förbud mot att parkera...

Passagerare på båtdäck Foto Mostphotos/Trygve Finkelse

Nya regler ska öka säkerheten för passagerarfärjor


Europeiska kommissionens har presenterat nya regler för att öka säkerheten på färjor. Förslaget syftar till att skydda...

""

EU:s databas för infrastruktur för förnybara bränslen har uppgraderats


Europeiska kommissionen har lanserat en uppgraderad och mer användarvänlig databas för förnybara bränslen. Under året kommer...

Händer på lastbilsratt

Undantagsregler införs på transportområdet mot bakgrund av kriget i Ukraina


Europeiska kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att införa flera undantagsbestämmelser för att transporterna inom unionen sk...

Elbil laddar

Nya regler för mer hållbara batterier på gång


Även om elfordon väntas minska utsläppen av växthusgasutsläpp avsevärt har de i batterierna en miljöskadlig baksida. Därför...

"" Foto: Mostphotos

Airbus satsar på vätgasjetmotor i jakten på nollutsläppsflyg


Flygplanstillverkaren Airbus har tillkännagett planer på att testa en vätgasdriven jetmotor i mitten av decenniet för att...

Foto: Mostphotos

Kriget i Ukraina pressar förlusttyngt flyg ytterligare


Europeiska flygbolag står inför högre bränslepriser, längre restider och inställda flygningar österut till följd av Rysslands...

""

Kommissionen stödjer Sveriges återhämtningsplan


Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges återhämtnings- och resiliensplan, vilket är ett viktigt steg för att EU ska kunna...

""

Yttrande om beredskapsflygplatser


Trafikanalys har anmodats att svara på en remiss angående Trafikverkets två rapporter som tagits fram inom deras regeringsuppdr...

Utsläpp från båtskorsten

Kommissionens förslag utelämnar utsläpp av miljoner ton koldioxid från sjöfarten


Europeiska kommissionens förslag att införliva sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter innehåller undantag för små oc...

Foto: Mostphotos

Kommissionen: Det förekommer inga ”spökflygningar” i EU


EU-kommissionen uppger att de inte har några indikationer på att det förekommer så kallade spökflygningar inom EU. Det har...

Trafikolycka skylt

Antalet döda i vägtrafiken inom EU sjunker i pandemins spår


Europeiska kommissionen har publicerat data över antalet döda i vägtrafiken inom EU. Under 2020 dödades ungefär 18 800 människo...

Flygplansvinge

Utsläppen som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter föll med 11 procent under år 2020


Covid-19-pandemin har haft en kraftig påverkan på koldioxidutsläppen i Europa. År 2020 minskade utsläppen från stationära...

Dubbelkopplat tåg

Nya förslag för ökad effektivitet och hållbara resor


Europeiska kommissionen har antagit flera förslag som syftar till att modernisera EU:s transportsystem och bidra till ökad...

Cyklister i vårlandskap Foto:Mostphotos Kennerth Kullman

Låga energiskatter fördröjer grön omställning


Europeiska revisionsrätten* konstaterar i en sammanställning av skatter och subventioner att de senaste årens priser på energi...

Lastbilar till salu Foto: Mostphotos

Skärpning av Eurovinjettdirektivet


Europeiska rådet har enats kring skärpningar av Eurovinjettdirektivet. De föreslagna förändringarna omfattar bland annat att...

""

Viktiga transportpolitiska frågor i EU under 2022


Europeiska kommissionens förslag inom Fit for 55 för en grönare transportsektor och covid-19-pandemins fortsatta påverkan på...

Elsparkcyklar Foto:Mostphotos

Behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon


Trafikanalys har yttrat sig över utredningen "Behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon" från Transportstyrelsen.

""

Remissvar: Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främ...

Bromma flugplats Foto: Mostphotos/Micael Erhardsson

Remissvar: Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet".

Detalj på ny bil

Preliminär överenskommelse om hyrda fordon utan förare


Parlamentets och Rådets förhandlare har enats om att lätta på befintliga restriktioner för användning av hyrda skåpbilar eller...

Elbil laddar

Förslag till batterireglering kritiseras av bilindustrin


Bilbranschen är kritisk mot EU:s kommande batteriförordning då de befarar att den kommer att öka kostnaderna för elfordon....

""

Samråd om en drönarstrategi 2.0 har påbörjats


Europeiska kommissionen har påbörjat ett arbete med en strategi för drönare som syftar till att åstadkomma ett smart och hållba...

""

EU-länder vill bromsa utvidgning av EU:s utsläppshandel


Europeiska kommissionens förslag att införa ett separat handelssystem för vägtransporter och byggsektorn vid sidan av det...

Fartyg

Brist på gröna bränslen inom sjöfarten nödvändiggör användning av flytande naturgas


Europeiska kommissionen anser att användning av flytande naturgas (LNG) är en nödvändig övergångslösning i brist på grönare...

Flygplats

Föreslagna styrmedel för flyget beräknas öka kostnaderna för att flyga med 8 procent


Styrmedlen som syftar till att minska flygets klimatavtryck kommer att öka kostnaderna för att flyga med 8 procent enligt...

""

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Planskild korsning

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

""

Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Fronter på flera lastbilar

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Foto Bertil Bernhardsson Mostphotos

Global avgift ska göra sjöfarten mer klimatvänlig


Två sjöfartsorganisationer föreslår i ett gemensamt uttalande att en global avgift på utsläpp av koldioxid införs för att...

Foto:Mostphotos/Micke Ovesson

EU-byråer efterlyser renare sjöfart


Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och Europeiska miljöbyrån (EEA) konstaterar i en gemensam rapport att ytterligare ansträngn...

Foto: Mostphotos

Yttrande över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation. Förslaget är komplext och har dessutom...

""

Kommissionen presenterar förslag för genomförande av den gröna given


Europeiska kommissionen har antagit ett paket med förslag för att styra unionens transport-, klimat-, energi-, markanvändnings-...

Vägavgift

Informell överenskommelse om vägavgifter klar


Europaparlamentet har och Europeiska rådet har nått en politisk överenskommelse om reviderade vägavgiftsregler (Eurovinjettdire...

""

Genomsnittliga utsläppen av koldioxid från nya personbilar minskar


Enligt preliminära data från Europeiska miljöbyrån har de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar som registrerats i E...

""

Flygpassagerares rättigheter har inte efterlevts under pandemin


Europeiska revisionsrätten konstaterar att flygbolagen i de allra flesta fall kunnat undvika regler som kräver kontant återbeta...

Laddstation Foto:Mostphotos

Lastbilstillverkare bygger laddstationer


Lastbilstillverkarna Volkswagen, Daimler och Volvo uppger att de kommer att samarbeta för att bygga ett nätverk med 1 700...

""

Biltillverkare bötfälls för att begränsat konkurrensen av utsläppsrening av dieselbilar


Europeiska kommissionen har fastslagit att Daimler, BMW och Volkswagen-koncernen brutit mot EU:s antitrustregler genom att...

""

Stort rederi satsar på grön metanol och ammoniak för att minska sjöfartens klimatavtryck


Ett av världens största rederier, Maersk, har efterlyst åtgärder för att minska klimatpåverkan från sjöfarten. Rederiet uppger...

Räls Foto: Mostphotos

Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19


  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...

Detalj på ny bil

Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon


Trafikanalys har lämnat synpunkter på utredningen - Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22).

Äng i solnedgång

Stor utsläppsminskning av växthusgaser inom EU redan före pandemin


Växthusgasutsläppen i EU minskade med nästan 4 procent år 2019 enligt de senaste officiella uppgifterna från Europeiska miljöby...

""

Den flygande taxin är en realitet i städer inom fem år


Urbana luftfarkoster som utför taxi- och ambulanstjänster kommer att flyga över europeiska städer inom tre till fem år enligt...

""

EU-domstol stödjer Ryanair i fall mot KLM och TAP gällande statsstöd


Europas näst högsta domstol ger Ryanair en sällsynt framgång i flygbolagets kamp mot ekonomiskt stöd till flygbolag i...

""

Låga utsläppskrav på skåpbilar är hinder för elektrifiering


Skåpbilar är EU:s snabbast växande källa till utsläpp från vägtransportsektorn och med ökat intresse för hemleveranser väntas...

Färja

Ny strategi får hållbar blå ekonomi i EU


Europeiska kommissionen har presenterat en ny strategi för hur alla industrier och verksamheter som verkar i och vid hav och...

""

EU når överenskommelse gällande covidbevis för att rädda sommarsemestern


Europaparlamentet och medlemsstaterna har nått en preliminär överenskommelse gällande EU:s digitala covidbevis. Förhoppningen ä...

""

Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter


Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syft...

Mobiltelefon

Oklara miljöeffekter av ökat distansarbete


Covid-19 har medfört en stor ökning av distansarbete. När pandemin avklingat kommer sannolikt olika hybridformer som innebär...

""

Kommissionen vidtar flera åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter


Europeiska kommissionens åtgärdspaket innehåller EU:s klimattaxonomi som ska tydliggöra vilka ekonomiska verksamheter bidrar me...

""

Kommissionen antar nya regler för drönare


De nya regleringarna gör det möjligt för drönare att utföra mer komplexa operationer på längre avstånd och utom synhåll.

""

4 000 färre döda på EU:s vägar under pandemiåret 2020


Preliminära siffror från Europeiska kommissionen visar att omkring 18 800 människor omkom i vägtrafiken under 2020, vilket utgö...

Europaparlamentet

Rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om en europeisk klimatlag


Europeiska rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse som fastställer målet om e...

Foto: Mostphotos/Eugene Nekrasov

Hur bör turismen och transportsystemet återstartas?


Covid-19 har haft stor påverkan på både turism och persontransporter. En rapport beställd av Europaparlamentets utskott för...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Effekterna av covid-19 på olika branscher varierar stort


Coronapandemin har haft en betydande påverkan på ekonomin i EU, men har också bemötts av omfattande politiska och ekonomiska åt...

""

Yttrande över översyn av lagstiftningen om flyttning m.m.


Trafikanalys har valt att analysera innehållet i promemorian Översyn av lagstiftningen om flyttning m.m. (Ds2020:20) utifrån de...

Vindkraftverk Foto: Mostphotos/Willem van urk

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

""

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...

Container lastning FotoMostPhotos

Förändrade leveranskedjor i coronapandemins spår?


Mot bakgrund av leveransproblem av medicinska produkter under coronapandemin och ökad geopolitisk rivalitet mellan USA och Kina...

Flaggor utanför EU-parlamentet

Kriterier för säkert resande ska ingå i en EU-strategi för turism


EU-kriterier för säkra och hygieniska resor och ett gemensamt vaccinationsintyg ska ingå i en gemensam EU-strategi för turism...

""

Vilket trafikslag är grönast?


Europeiska miljöbyrån har undersökt vilket trafikslag som släpper ut minst koldioxid. Tåget framstår som det mest klimatvänliga...

""

Europeiskt ”vaccinpass” framtaget


Det digitala gröna intyget är ett bevis på att en person är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt testresultat eller h...

""

Nya cabotageregler och begränsningar gällande kombinerade transporter ger ökade utsläpp


En ny studie framtagen på uppdrag av Europeiska kommissionen visar att kraven på obligatorisk återkomst till etableringsmedlems...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Paketet för rörlighet i städer har utvärderats


En utvärdering av paketet för rörlighet i städer visar att paketet behöver uppdateras utifrån den snabba utvecklingen inom...

""

Infrastrukturen för alternativa drivmedel är fortfarande fragmenterad


Europeiska kommissionen har publicerat en rapport som visar att det saknas infrastruktur för alternativa bränslen som omfattar...

Man reser med tåg

EU eniga om finansiering av gränsöverskridande infrastruktur


Europaparlamentet och Europeiska rådet enades om Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), vilket ger över 30 miljarder euro i...

Passagerarfartyg Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

EU uppmanas att stödja vätgas och ammoniak som sjöfartsbränsle


Delar av sjöfartsnäringen har krokat arm med kampanjmakare för miljövänligare transporter i ett försök att påverka Europeiska...

Foto: Mostphotos

Inblandning av hållbara bränslen även för långdistansflyg från EU?


Det europeiska flyget är delat i två läger huruvida ett eventuellt EU-krav på inblandning av hållbart bränsle i flygbränslet sk...

""

Handbok om upphandling av laddinfrastruktur


Behovet av laddinfrastruktur väntas öka under kommande år till följd av att elfordon blir allt vanligare. En expertgrupp har dä...

""

Flyget kan bli klimatneutralt 2050


Flera organisationer inom luftfartsområdet uppger att de genom en kombination av energieffektivisering, hållbara bränslen och...

Foto: Mostphotos

Sverige och sju andra länder önskar åtgärder för ökad användning av hållbara flygbränslen


Ministrar från åtta länder uppmanar Europeiska kommissionen i ett gemensamt uttalande att vidta åtgärder för att öka användning...

Tåg i rörelseoskärpa

Europeiska järnvägssektorn gör miljardförluster under pandemin


Förlusterna för europeiska järnvägsföretag uppgick till 26 miljarder Euro under pandemiåret 2020 enligt uppgifter från CER...

Väg i fjällandskap på hösten

Transportinfrastruktur i glest befolkade områden


Europaparlamentet har beställt en studie om hur transportinfrastrukturen i perifera områden hanteras i den europeiska...

Foto:Mostphots/Mikael Månsson Lagström

Nu har det europeiska järnvägsåret påbörjats


Det europeiska järnvägsåret syftar till att lyfta fram fördelarna med järnväg som ett hållbart, smart och säkert transportmedel...

""

Kommissionen publicerar verktygslåda för ökad cybersäkerhet inom transportområdet


Kommissionen har identifierat att cybersäkerhet är en allt viktigare fråga för transportsektorn. Därför publiceras en verktygsl...

""

Kommissionen fastställer årliga utsläppsbudgetar för åren 2021 till 2030


Kommissionen har antagit ett genomförandebeslut med de årliga utsläppsfördelningarna för perioden 2021 till 2030. Kommissionen...

Flygplansmotor

Airbus presenterar koncept för vätgasflygplan


Airbus har avslöjat nya detaljer kring ett nytt propellerdrivet regionalflygplan inom ramen för sin vätgassatsning.

Äng i solnedgång

Kommissionen presenterar sin strategi för hållbar och smart mobilitet till ett överkomligt pris


  Europeiska kommissionen har presenterat en strategi för hållbar och smart mobilitet tillsammans med en handlingsplan med 82...

""

Harmoniserade regler ska främja järnvägstransporter


  Sista oktober gick tidsfristen ut för medlemsstaterna att införliva den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet och...

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

Nya europeiska riktlinjer för säker och effektiv luftfart.


  Nya Riktlinjer för säker och effektiv luftfart fastslår att flygresenärer under pandemin inte automatiskt ska betraktas som e...

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Konsumentgrupper besvikna på uppgörelse om tågresenärernas rättigheter


  Uppgörelse om tågresenärernas rättigheter lämnar konsumentgrupper besvikna, men Kommissionen pekar på att uppgörelsen innebär...

""

Bulgarien tar EU:s mobilitetspaket till domstol


  Bulgariens regering kommer att ta delar av EU:s mobilitetspaket till domstol. Mobilitetspaketet syftar bland annat till att...

""

Nederländerna beslutar om höjd flygskatt


  Nederländerna har beslutat att flygpassagerarskatten ska ökas till 7,45 euro under 2021. Planerade avgiftsökningar för...

""

Kommissionen presenterar utkast till lista över gröna investeringar


  Europeiska kommissionen har presenterat ett utkast till riktlinjer för gröna investeringar. Tanken är att riktlinjerna ska...

""

Flygets påverkan på klimatet från höghöjdseffekter är betydande


  En ny rapport från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) bekräftar att flygets klimatpåverkan av andra orsake...

Flygplan i solnedgång

EU-reglering kan ge det fossilfria flyget en skjuts


  Flyget står för omkring 3 procent av koldioxidutsläppen inom EU. Nivån väntas öka när flyget återhämtar sig efter covid-19. I...

Bil på en väg på natten

Ny studie om effekten på transportsystemet av ”smart teknik”


En ny studie pekar på att ”smart” teknik har potential att begränsa trafikens klimatpåverkan och förbättra trafiksäkerheten....

""

Högre differentiering av start- och landningsavgifter


Transportstyrelsen har haft uppdraget att analysera möjligheterna till en högre different­iering av start- och landningsavgifte...

""

EU-kommissionen höjer klimatambitionen - föreslår minskning av utsläppen med 55 procent


EU-kommissionen har presenterat en plan för att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 procent fram till 2030, jämf...

Foto:Mostphotos/Micke Ovesson

Planer på att införliva sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter väcker motstånd


Sjöfarten protesterar mot planerna på att införliva sjöfartssektorn i EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS). Sjöfarten...

""

Biltillverkare sluter samarbetsavtal för att uppnå EU:s utsläppsmål


  Volkswagen har slutit ett samarbetsavtal med biltillverkaren MG i ett försök att kunna nå EU:s utsläppsmål för koldioxid....

""

Nya nattågslinjer öppnar genom tågsamarbete mellan Schweiz och Österrike


  Österrikiska ÖBB har inlett samarbeten med flera andra europeiska järnvägsföretag för att utöka antalet nattågsförbindelser...

""

EU:s transportministrar lovar att ge större uppmärksamhet åt internationella järnvägsförbindelser


  Transportministrarna inom EU lovar att ge ökad uppmärksamhet till de internationella godstransporterna på järnväg och att öve...

Uppställning av flygplan

Coronapandemin och brexit ökar förhoppning om reformering av EU:s luftrum


  Europeiska Kommissionen avser att utnyttja ett försenat avtal om coronapandemins inverkan på luftfarten och brexit för att...

Foto:Mostphots/Mikael Månsson Lagström

Brexit kan orsaka störningar av tågtrafiken genom kanaltunneln


  En kommittérapport från brittiska underhuset lyfter fram att trafiken genom kanaltunnel hotas om Storbritannien och EU inte...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU:s kurs stakas ut för det kommande året


EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen stakade ut framtiden i sitt tal om tillståndet i unionen. Hon pekade ut flera...

Flygplansvinge

EU förlänger undantag för att undvika “spökflygningar”


Europeiska kommissionen har kommit överens om att förlänga ett undantag från reglerna för start och landning av flygplan i...

""

Fransktyskt samarbete ska öka produktionen av gas


Frankrike och Tyskland planerar att bygga ut kapaciteten för grön vätgasproduktion med statligt stöd. Skillnaden i synen på...

""

Nya regler för renare och säkrare bilar i hela EU


Den nya EU-förordningen om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon börjar nu att tillämpas. Förordningen innebär e...

""

Vägtransporter ska inte vara en del av EU:s utsläppshandel


Kommissionären Frans Timmermans uppger att vägtransporter inte kommer att vara en prioriterad sektor om EU:s handelssystem med...

""

Europeisk satsning på råvaror ska stödja den gröna given


  EU önskar att bli mer självförsörjande när det gäller vissa kritiska råvaror enligt en ny strategi från Europeiska...

Bevakning 21 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 21 augusti. 

Bevakning 20 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 20 augusti. 

Bevakning 7 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 7 augusti.

Bevakning 6 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 6 augusti.

Bevakning 5 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 5 augusti.

Bevakning 4 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 4 augusti.

Bevakning 3 augusti


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 3 augusti.

Bevakning 31 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 31 juli.

Bevakning 30 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 30 juli.

Bevakning 29 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 29 juli.

Bevakning 28 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 28 juli.

Bevakning 27 juli


Omvärldsbevakning av covid-19 - den 27 juli.

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU:s strategi för mobilitet och transport


Transportkommissionär Adina Vălean redogjorde i ett tal till Europeiska parlamentet för transportområdets bidrag till...

Tåg i rörelseoskärpa

Både ökad konkurrens och samarbete mellan flyg och tåg


Eurostar lanserar möjligheten att åka utan byte mellan Amsterdam och London i ett försök att ytterligare trappa upp konkurrense...

""

Missnöjet med mobilitetspaketet växer


Antalet länder som motsätter sig EU:s mobilitetspaket ökade från sex till nio när transportministrarna i Bulgarien, Ungern,...

Lastning av container på fartyg

EU önskar en grönare sjöfartsnäring genom inkludering i ETS


Rederinäringen måste snart betala för sin miljöpåverkan i EU, eftersom både Europeiska kommissionen och parlamentet går vidare...

Cyklister i kö vid trafikljus Foto Roland Magnusson,Mostphotos

Aktivt resande är mer lovande än ny teknik


Att gå, cykla och åka kollektivt förblir de mest hållbara alternativen för rörlighet i städer enligt en ny rapport från...

Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Hur utvecklas våra transportflöden i österled?


En ny rapport beskriver utvecklingen av handel, transportflöden och transportinfrastruktur till och från länderna runt Östersjö...

""

Sänkt moms på järnvägsbiljetter i Tyskland


Den tyska regeringen har sänkt momsen på järnvägsbiljetter från 19 till 7 procent för långväga resor (över 50 km). Det betyder...

""

Kroatiska ordförandeskapet presenterar prioriteringar för parlamentet


Den 1:a januari påbörjade Kroatien sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd under mottot ”ett starkt Europa i en värld av...

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Färre än hälften av EU-resenärerna känner till sina rättigheter


Europeiska Kommissionen har presenterat resultaten av en Eurobarometerundersökning om passagerarrättigheter i EU. Undersökninge...

Elbil laddar

Kraftig ökning av antal laddstolpar krävs för att nå EU:s klimatmål


En femtonfaldig ökning av offentliga laddstolpar för elfordon till 2030 krävs för att stödja EU:s mål att bli klimatneutral i...

""

Nya bilar har svårt att nå EU:s utsläppsmål för 2021


Europeiska unionen har satt en gräns på 95g koldioxid/km i genomsnitt för nya fordon 2021, men ett år före tidsfristen når inte...

""

Regionala ”koldioxidgolv” i utsläppshandeln kan påskynda fossilfri omställning


Regionala koldioxidprisgolv i utsläppshandelssystemet kan bidra till att öka användningen av fossilfria bränslen enligt en stud...

Tre parkerade bilar

Irland föreslår snabb utfasning av fossildrivna bilar


Försäljningen av bensin- och dieselbilar förbjuds från år 2030 enligt ett förslag till ny irländsk klimatlag som presenterades ...

Uppställning av flygplan

Barcelona kräver förbud mot korta flygningar


Ledningen för Barcelona stad kräver att korta flygningar som kan ersättas med tågresor ska förbjudas. Det tillsammans med hårda...

Lastbilar på väg

Nya regler för internationella lastbilstransporter


EU:s lagstiftare har efter flera år av förhandlingar nått en preliminär överenskommelse om nya regler för internationella...

""

Miljörapport uppmanar EU till att påskynda åtgärder


En rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar på att en drastisk riktningsändring krävs för att uppfylla även befintliga...

Godsvagnar

Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp


I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det peka...

Ett skepp

Minskade svavelutsläpp från sjöfart på Medelhavet


Länderna kring Medelhavet har enats om att minska utsläppen av svavel från sjöfarten genom att göra Medelhavet till ett utsläpp...

""

Von der Leyen presenterar Kommissionens gröna giv


EU-kommissionen lovar att presentera en grön giv inom de närmaste 100 dagarna. Den europeiska gröna given handlar enligt...

Flaggor utanför EU-parlamentet

EU ska bli klimatneutralt 2050 men Polen stretar emot


Samtliga EU-länder med undantag av Polen ställer sig bakom beslutet att göra Europa klimatneutralt senast 2050. Polen har getts...

""

På väg mot säkrare bilar och färre trafikdöda


Från och med mitten av 2022 ska alla nya bilar som släpps ut på EU-marknaden utrustas med avancerade säkerhetssystem enligt ett...

""

Medlemsstater vill att rapportering om fartygsgods ska förbli obligatorisk


Flera medlemsstater har reagerat negativt på Kommissionens tidigare förslag att rapporteringen om fartygsgods ska bli frivillig...

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

Nio medlemsstater efterlyser europeiska initiativ på flygskatteområdet


Finansministrarna från nio medlemsstater önskar att den tillträdande Kommissionen ska ta lägga fram ett förslag till EU-initiat...

""

Luftföroreningarna i Europa minskar inte tillräckligt snabbt


Europeiska miljöbyrån konstaterar att nästan alla stadsbor i Europa fortfarande utsätts för luftföroreningar som överskrider...

""

Rekommendationer för att den europeiska järnvägssektorn ska förbli världsledande


En expertgrupp pläderar för ett snabbt införande av det fjärde järnvägspaketet, implementering av ERTMS och andra innovationer...

""

Stadsjeeparnas popularitet hotar globala klimatmål


Internationella energirådet (IEA) varnar för att det ökade antalet stadsjeepar motverkar de koldioxidminskningar som uppkommer...

Tåg i rörelseoskärpa

Nattågens återkomst i Europa


När den tyska tågjätten Deutsche Bahn upphörde med sina nattåg sågs det som ytterligare ett tecken på att nattågen saknade...

Tåg i rörelseoskärpa

Kina moderniserar europeisk järnvägsförbindelse


Ungern har tecknat ett avtal med Kina för att modernisera järnvägsförbindelsen mellan Budapest och Belgrad. Det är det första...

Uppställning av flygplan

Omröstning i ICAO äventyrar flygets deltagande i EU:s utsläppshandel


ICAO har beslutat att gå vidare med sina planer att göra sitt eget globala klimatstyrmedel CORSIA till det enda tillåtna...

Dubbelkopplat tåg

117 miljoner euro satsas på 39 utvalda TEN-T projekt


EU investerar över 117 miljoner euro i 39 transportprojekt som syftar till att bygga ”missing links” med ett fokus på hållbara...

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Nya riktlinjer för utveckling av hållbara urbana mobilitetsplaner


Flera städer inom EU använder urbana mobilitetsplaner som ett verktyg att tillgodose människors och företags rörlighetsbehov i...

Två lastbilar på väg

Utsläppen från gaslastbilar värre än diesellastbilar


Lastbilar som drivs med flytande naturgas (LNG) förorenar luften upp till fem gånger mer än dieselbilar, enligt tester på väg s...

""

Så kan trafikslagsövergripande persontransporter underlättas


Kommissionen har publicerat två rapporter om hur trafikslagsövergripande persontransporter kan underlättas. Den ena studien...

""

Europaparlamentets transportutskott avvisar skrotning av mobilitetspaket


Förslaget om att paketet med nya villkor för lastbilschaufförer ska tas om från början avvisades av EU-parlamentets...

Elbil som laddas

Batteridrift i oväntade fordon och farkoster


Batteridrift anses ofta vara olämplig för vissa typer av fordon, farkoster och transporter. Inte minst för riktigt stora fordon...

""

Flygplatser i fokus - om regionala flygplatsers betydelse


Den här rapporten är ett underlag, med fokus på de regionala flygplatserna och trafik på dessa, som kan vara till nytta för...

""

Norsk koldioxidlagring får ekonomiskt stöd av näringslivet


Några av Europas största företag har beslutat att stödja ett norskt försök med koldioxidlagring under havet.

Flaggor utanför EU-parlamentet

Finländska ordförandeskapet önskar uppdatera energidirektivet


Europeiska unionen studerar möjligheten att reformera nuvarande reglering av energiskatterna för att uppdatera dem i enlighet m...

Tåg i rörelseoskärpa

Frankrike hoppar på vätgaståget


Det franska statliga tågbolaget SNCF har beslutat att beställa 15 vätgasdrivna regionaltåg som ersättning för dieseldrivna tåg....

Lastning av container på fartyg

Kina är kontroversiell ägare till vital infrastruktur i södra Europa


Frankrikes president Emanuel Macron anser att strategiskt viktig infrastruktur i alltför stor utsträckning har sålts till...

Flygplansinteriör Foto Leif Ingvarson, Mostphoto

Är EU:s utsläppshandel för flyget hotad?


CORSIA är ett globalt marknadsbaserat styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid från flyget. Pascal Canfin, ordföranden i...

Elbil laddar

Produktionen av elbilar tillräcklig för att nå EU:s krav på biltillverkare


Biltillverkarnas framtidsplaner visar att produktionen av elbilar kommer att öka sexfaldigt under perioden 2019 till 2025. Enli...

""

Världens största elfärja tas i drift i Danmark


En helt elektrisk färja genomförde sin jungfruresa mellan två öar i Danmark. Elektriska fartyg är ett sätt för sjöfarten att mö...

""

Dieselgate kan ta ny fart efter tyskt domslut


Volkswagen riskerar att få möta ett antal nya juridiska klagomål efter att en regional domstol beslutade att uppdateringen av e...

Ett lastfartyg

Restriktioner för båttrafiken på Rhen för andra året i rad


Förra sommaren stoppades båttrafiken på Rhen för första gången i mannaminne. Denna sommar infördes restriktioner för större båt...

Vägarbete

Vad har Fonden för ett sammanlänkat Europa åstadkommit så här långt?


Fonden för ett sammanlänkat Europa har funnits i fem år och stödjer investeringar inom transport-, energi- och digitaliseringso...

Flygplansmotor

Yttrande över Scandinavian Mountains Airport begäran om att få bli en internationell unionsflygplats


Trafikanalys har yttrat sig över en begäran från Scandinavian Mountains Airport att få bli en internationell unionsflygplats.

""

Gemensam EU-Kina-studie för att identifiera transportkorridorer


Den 8 april hölls EU-Kina Connectivity Platform. Där fördes diskussioner om strategier för bättre förbindelser inom ramen för...

""

Expertgrupp ger rekommendationer hur EU:s luftfart kan utvecklas


Ett ökat resande med flyg inom EU skapar problem i form av förseningar och ökade utsläpp av klimatgaser. Mot denna bakgrund...

""

Liten ökning av koldioxidutsläppen från nya personbilar


De genomsnittliga utsläppen av koldioxid från nya vägfordon 2017 klarar med marginal målsättningen enligt data från Europeiska...

Planskild korsning

Europas vägar skördade färre dödsoffer 2018


Kommissionen har presenterat preliminär statistik som visar att antalet döda i vägtrafiken inom EU minskade 2018 i jämförelse m...

""

Positiv lägesrapport om energiunionen


Enligt Kommissionens egen bedömning har Energiunionen förverkligats. Framgångar i form av minskat gasberoende lyfts fram, men...

Elbil laddar

EU riskerar att hamna på efterkälken i utvecklingen av batterier


Att utveckla batteriteknik är en förutsättning för en ökad elektrifiering av fordonsflottan, men kan också vara en lösning på d...

""

Nya obligatoriska krav på säkerhetsutrustning i fordon


EU-kommissionen och parlamentet är överens om att nya säkerhetstekniker kommer att bli obligatoriska från 2022 i europeiska...

""

15 miljoner till Mittuniversitetets forskning om elbilar


Forskningsprojektet Drive vid Mittuniversitetet har tilldelats ett stöd på 15 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonde...

Planskild korsning

Sverige toppar europeisk jämförelse av transportsystemet


Kommissionen har publicerat årets upplaga av EU Transport Scoreboard som jämför medlemsstaternas prestationer för 30 kategorier...

Två lastbilar på väg

Kommissionen har identifierat behov av säkra uppställningsplatser för lastbilar


Det finns ett behov av 400 000 säkra uppställningsplatser för lastbilar inom EU enligt en studie beställd av Kommissionen. Tre...

Flygplansvinge

EU och Qatar sluter luftfartsavtal som även innefattar sociala aspekter


För första gången har ett luftfartsavtal slutits mellan EU och en gulfstat. I avtalet med Qatar ingår även sociala och miljömäs...

""

Nya regler öppnar upp för uppkopplade och automatiserade fordon


Kommissionen har antagit nya regler som ska underlätta utbyggnaden av Co-operativa ITS (C-ITS). Tekniken möjliggör för fordon a...

Bro

Italien ansluter sig till Kinas “Belt and road initiative”


Vid den kinesiske presidentens besök i Italien undertecknades ett avtal som innebär att Italien som första G7-land ansluter sig...

Europaparlamentet

Europaparlamentet röstade för att slopa tidsomställningen


Europaparlamentet röstade för att slopa tidsomställningen. Enligt förslaget kommer den sista tidsomställningen ske 2021.

Ankommande resenärer med tåg

Yttrande över Statskontorets kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över Statskontorets kartläggning av tidsomställningens effekter.

""

Kommissionen stärker sociala agendan inom luftfarten


Kommissionen har lämnat ett antal förslag för att stärka den sociala agendan inom luftfarten. Förslagen uppmärksammar bland ann...

Lastning av container på fartyg

EU anpassar transeuropeiska transportnät till ett avtalslöst Brexit


Det rumänska ordförandeskapet har träffat ett preliminärt avtal med Europaparlamentet för att säkra nya direkta sjöfartsförbind...

Dubbelkopplat tåg

Kommissionen lämnar rapport över utvecklingen inom järnvägen


I den 6:e rapporten över järnvägens utveckling konstateras att persontrafiken fortsätter att växa i EU, medan utvecklingen inom...

Fronter på flera lastbilar

Ny EU-standard för renare lastbilar


Europaparlamentet och Europeiska rådet har enats kring en standard för nya lastbilars utsläpp av koldioxid. Beslutet innebär at...

Öresundsbron

Kommissionen utreder stöd till Öresundsförbindelsen


EU-domstolen har beslutat att ogiltigförklara Kommissionens tidigare beslut gällande det svenska och danska stödet till Öresund...

""

Palmolja svartlistas av EU-kommissionen


Kommissionen har beslutat att palmolja är en biogröda som medför stora utsläpp. Undantag görs för småbrukare och produktion av...

Vägavgift

Yttrande över revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över ett förslag till förändrad trängselskatt i Göteborg till följd av att Marieholmstu...

Äng i solnedgång

Yttrande över kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla”


Trafikanalys har yttrat sig över EU-kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla” som utgör kommissionens strategiska långsikt...

Flygplansvinge

Flyget behöver göra mer för att åtgärda miljö- och hälsoproblem


Den andra europeiska miljöforskningsrapporten (EAER) ger en uppdaterad utvärdering av luftfartssektorns miljöprestanda. Av...

Utsläpp från båtskorsten

Kommissionen reviderar systemet för rapportering av koldioxidutsläpp från fartyg


Kommissionens reviderar systemet för att följa, rapportera och verifiera utsläpp av koldioxid från fartyg. Förslaget syftar til...

Bilar på motorväg

Låga transportkostnader bidrar till trängsel på turistorter


En forskningsrapport har undersökt företeelsen ”överturism” på särskilt populära turistmål. Det handlar om att besökare, bosatt...

Lastbilar på väg

Tiden löper ut för hållbarhetskriterier för biobränslen


Det brådskar för Europeiska kommissionens generaldirektorat för energi (DG Energi) att ta fram ett nytt förslag till nya hållba...

""

Möjligt att beskatta inrikesflygets bränsle


Det är tankesmedjan Transport & Environment som har tittat närmare på Chicagokonventionen, EU ETS (EU:s handelssystem för...

""

Europaparlamentet välkomnar fokus på förarlösa bilar


Europaparlamentet välkomnar Kommissionens fokus på förarlösa bilar, men efterlyser ytterligare ansträngningar för att garantera...

""

100 miljoner euro till utveckling av den europeiska infrastrukturen


Den 5 december kom Europeiska kommissionens utlysning för en säker, ren och uppkopplad rörlighet. Utlysningen på 100 miljoner...

""

Stopp för geoblockering vid handel på nätet


Från 3 december 2018 är det slut med omdirigeringar till nationella butiker vid handel på nätet. Då börjar en ny förordning gäl...

Flygplansmotor

Utsläppen från flyget: IATA besviken på EU:s ståndpunkt gällande CORSIA


De nationella regeringarna har beslutat att meddela internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) viktiga skillnader...

Händer på lastbilsratt

Tydligare, rättvisare och mer tillämpbara regler för lastbilsförare


Europeiska unionsrådet har enats kring en ståndpunkt kring förändringar av reglerna inom vägtransportsektorn gällande bland ann...

Flygplansvinge

EU varnar sina medlemmar för att oreserverat stödja ICAO:s marknadsbaserade styrmedel för begränsning av koldioxid inom flyget


Europeiska kommissionen vädjar till medlemsstaterna att inte underteckna ICAO:s marknadsbaserade styrmedel för begränsning av...

""

En europeisk tillgänglighetslag: Parlamentets och rådets förhandlare träffar överenskommelse


Viktiga produkter och tjänster såsom biljettmaskiner, flyg, tåg, buss och vattenburna passagerartransporter ska göras mer...

""

Långsam tillväxt av elektriska bussar i europeiska städer


Helt elektrifierade bussar utgör enbart 9 procent av försäljningen av stadsbussar inom EU. Det höga inköpspriset är det främsta...

""

Kaos hotar flygpassagerare vid brexit utan avtal


Kaos och förvirring hotar miljontals flygpassagerare om Storbritannien lämnar EU i mars utan avtal om hur flygtrafiken ska...

""

Passagerarna måste kämpa för sina rättigheter säger revisorerna


EU:s system för passagerarrättigheter är väl utvecklat, men passagerarna måste kämpa hårt för att få ta del av dem, enligt en n...

Bilar på motorväg

Parlamentet godkänner förslag till nya regler för vägavgifter


Europaparlamentet godkände den 25 oktober en ny reglering av vägavgifter som syftar till att minska koldioxidutsläppen.

""

Västeuropa sopar smutsiga dieselbilar under polska mattan


Under 2017 exporterades 350 000 begagnade dieselbilar från Tyskland till Polen. En drivkraft är den dåliga luftkvalitén i många...

""

Kommissionen lanserar nytt nätverk för utbyte om kunskap om drönare


Nätverket lanserades av Transportkommissionär Violeta Bulc och syftar till att byta kunskap och erfarenheter om drönare för att...

Nya bilar i rad

Volkswagen vinnare när Kommissionen väljer wifi framför 5G


Kommissionen förväntas godkänna och fastställa regler för användningen av wifi i bilar, vilket ger Volkswagen och Renault som...

Ankommande resenärer med tåg

Yttrande över avskaffad tidsomställning baserat på säsong


EU-kommissionen har föreslagit att tidsomställningen mellan sommar- och vintertid avskaffas. Medlemsstaterna behåller...

Buss vid bushållplats

Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen


Ändringarna i bussförordningen syftar till att korrigera brister i marknadens funktionssätt för internationella busstransporter...

Fronter på flera lastbilar

Yttrande över förslag till ändringar om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport


Direktivet om kombinerad transport (92/106EEG) är det enda rättsliga instrumentet på unionsnivå som ger incitament till övergån...

Vit lastbil på en väg

Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet


Trafikanalys har yttrat sig över förslag som ska förbättra möjligheterna att besluta och verkställa sanktioner på yrkestrafikom...

""

Yttrande över Trafikverkets flygutredning


Trafikverket har genomfört en flygutredning inför beslut om allmän trafikplikt mot bakgrund av att nuvarande avtal om flygtrafi...

Vägavgift

Yttrande över förändrad trängselskatt i Stockholm


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över ett förslag till förändrad trängselskatt i Stockholm. Trafikanalys tillstyrker de...

Hastighetsskylt 40 km/h

Sänkt bashastighet i tätort


Trafikanalys förordar i ett regeringsuppdrag att en ny bas­hastig­het på 40 km/h införs i tätt­bebyggt område. De tydlig­aste...

Lastbilar på väg

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket


Trafikanalys konstaterar att det är ett omfattande material som remitterats och att det är svårt och kanske inte heller...

Skyltar med hastighetsbegränsning vid landsväg

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd


Yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfär...

Flygplats

Underlag för flygstrategi


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...

Flygplats

EU:s flygstrategi


I Trafikanalys remissvar konstaterar vi att EU:s flygstrategi består av tre prioriteringar och ett antal ytterligare områden dä...

Två händer håller i ett dokument

Ny regional planering


Trafikanalys har lämnat synpunkter på Bostadsplaneringskommitténs utredning En ny regional planering - ökad samordning och bätt...

Buss på stenbro

Ojämn fördelning av transportstöd i Norden


I Sverige, Norge, Finland och Danmark används statliga medel för att stärka kollektivtrafik och transporter i avlägsna regioner.

Väg i fjällandskap på hösten

Landsbygders tillgänglighet och utmaningar


Det finns ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd. Landsbygderna är beroende av staden, exempelvis för ett mer...

Flygplats

Flygplatsers funktion och sårbarhet


Flygplatsers funktion i transportsystemet analyseras sällan.

Pojke på tåg

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel


Trafikanalys har ett uppdrag att utföra omvärldsanalyser för den svenska transportpolitiken.

Papper och penna

Modell för utvärdering av transportforskning


Hur mäter vi nyttan av transportforskning? Varje år avsätter Trafikverket nästan 500 miljoner kronor till forskning och...

Äng i solnedgång

Nationell strategi


Trafikanalys har i regleringsbrevet för 2011 uppdraget att redovisa sitt deltagande i genom­förandet av den nationella strategi...

Tre par ben på övergångsställe

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet


Trafikanalys ser ett behov av en översiktlig inventering av befintliga mått på regional tillväxt och tillgänglighet. Det är...