Polen tar delar av EU:s klimatpolitik till domstol

"" Foto: Mostphotos

Den polska regeringen utmanar delar av EU:s klimatpolitik genom att ta den till Europeiska unionens domstol.

Polens klimat- och miljöministerium uppgav i ett uttalande den nionde augusti att de kommer att vidta rättsliga åtgärder mot den nya gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM)* och det reviderade systemet för handel med utsläppsrätter (ETS). Liknande åtgärder har även vidtagits gentemot förordningen om markanvändning och skogsbruk (LULUCF) och förbudet mot försäljning av nya bilar med förbränningsmotor efter 2035.

Polens klimatminister, Anna Moskwa, hävdar att CBAM medför bestämmelser av skattemässig karaktär vilket betyder att det borde ha antagits enhälligt av medlemsstaterna än genom en kvalificerad majoritet. Vidare hävdar klimatministern att det reviderade ETS strider mot EU-lagstiftningen genom att bryta mot subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna genom att inte ta hänsyn till medlemsstaternas faktiska kapacitet att begränsa utsläppen.

Den polska tankesmedjan Instrat menar att Polens rättsliga åtgärder gentemot EU:s klimatpolitik huvudsakligen ska ses i ljuset av det kommande parlamentsvalet i Polen.

Källa: EndsEurope

*Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid är en planerad importavgift på koldioxidintensiva produkter. Tanken är att importörer ska tvingas betala för sina utsläpp utanför EU på samma sätt som de hade behövt göra inom ramen för unionens utsläppshandelssystem (ETS).