""

Marknaden för vätgasdrivna taxibilar har visat stark tillväxt i Frankrike under de senaste åren och det finns tecken på att trenden sprider sig till andra europeiska länder. Expansionen kan dock bromsas av långsamma planeringsprocesser för infrastruktur, otillräcklig produktion av vätgas och fokus på elektrifiering.

Frankrikes regering har satsat på vätgasdrivna vägfordon för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Vätgasdrivna fordon anses vara lämpade för tunga transporter, men också för taxitransporter där bilarna används intensivt på ett oförutsägbart sätt. Räckvidden för vätgasdrivna bränslecellsbilar är jämförbar med bilar med förbränningsmotor och tankningen är klar på fem minuter. Ett av taxiföretagen i Paris siktar på att uppnå 700 vätgasfordon i sin taxiflotta detta år. I London och Köpenhamn finns taxiföretag med liknande ambitioner.

På EU-nivå finns förslag om reglering som kräver att infrastruktur för alternativa drivmedel byggs ut och att vätgastankstationer ska finnas var 150:e kilometer senast år 2025 på större vägar, vilket om det går igenom kommer att accelerera utvecklingen mot fler vätgasdrivna fordon.

Förespråkare för vätgas som drivmedel pekar dock på flera hinder som fördröjer utrullningen av vätgasfordon. De pekar på att tillståndsprocessen för att bygga tankstationer kan ta upp till två år och att utbudet av vätgasfordon är begränsat då de flesta stora tillverkare fokuserar på eldrift.

Källa: https://www.euractiv.com/section/energy/news/hydrogen-taxis-could-be-the-next-big-thing/


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...