Oklara miljöeffekter av ökat distansarbete

Mobiltelefon


Covid-19 har medfört en stor ökning av distansarbete. När pandemin avklingat kommer sannolikt olika hybridformer som innebär distansarbete ett antal dagar i veckan bli vanligt förekommande. En studie framtagen på uppdrag av Europarlamentet visar att miljövinsterna av färre resor till arbetet åtminstone delvis uppvägs av andra för miljön negativa effekter.

Ökat distansarbete och mer flexibla former för arbetet kan bidra till både minskade utsläpp av klimatgaser och minskad trängsel i trafiken genom att rusningstider kan undvikas. För arbetstagarna finns vinster att hämta i form av minskad kostnad och tidsåtgång för pendling och därmed förhoppningsvis minskad stress och ökad fritid.

Med ett antagande om att 40 procent av arbetskraften har möjlighet att distansarbeta två dagar i veckan beräknas detta kunna minska de totala utsläppen från transportsektorn med 4 procent. Emellertid är miljöpåverkan av distansarbete mycket mer komplex än vad den först verkar, speciellt mär man inkluderar pendlingsavstånd, hemmakontors energianvändning, internet, långsiktiga konsumentval och så kallade reboundeffekter, såsom ökad frekvens och/eller distans av icke arbetsrelaterade resor.

Källa: European Parliament

 


Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet


Trafikanalys har anmodats att yttra sig om betänkandet SOU 2021:44 och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Vi...

Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...