Mobiltelefon


Covid-19 har medfört en stor ökning av distansarbete. När pandemin avklingat kommer sannolikt olika hybridformer som innebär distansarbete ett antal dagar i veckan bli vanligt förekommande. En studie framtagen på uppdrag av Europarlamentet visar att miljövinsterna av färre resor till arbetet åtminstone delvis uppvägs av andra för miljön negativa effekter.

Ökat distansarbete och mer flexibla former för arbetet kan bidra till både minskade utsläpp av klimatgaser och minskad trängsel i trafiken genom att rusningstider kan undvikas. För arbetstagarna finns vinster att hämta i form av minskad kostnad och tidsåtgång för pendling och därmed förhoppningsvis minskad stress och ökad fritid.

Med ett antagande om att 40 procent av arbetskraften har möjlighet att distansarbeta två dagar i veckan beräknas detta kunna minska de totala utsläppen från transportsektorn med 4 procent. Emellertid är miljöpåverkan av distansarbete mycket mer komplex än vad den först verkar, speciellt mär man inkluderar pendlingsavstånd, hemmakontors energianvändning, internet, långsiktiga konsumentval och så kallade reboundeffekter, såsom ökad frekvens och/eller distans av icke arbetsrelaterade resor.

Källa: European Parliament

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...