Infrastrukturen för alternativa drivmedel är fortfarande fragmenterad

""


Europeiska kommissionen har publicerat en rapport som visar att det saknas infrastruktur för alternativa bränslen som omfattar hela EU. Rapporten indikerar att styrningen av området behöver stärkas med exempelvis en detaljerad och bindande metod för medlemsstaterna att beräkna mål och anta åtgärder.

Rapporten presenterar resultaten från en analys av de åtgärder som har vidtagits av medlemsstaterna vid genomförandet av direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Analysen visar att direktivet har haft en positiv inverkan på antalet alternativt drivna fordon och deras infrastruktur. Kommissionens analys av tjänster visar att marknaderna skulle ha varit mindre utvecklade i ett scenario utan direktivet.

Bristerna i den nuvarande politiska ramen är också tydliga. Eftersom det inte finns någon detaljerad och bindande metod för medlemsstaterna att beräkna mål och anta åtgärder, varierar ambitionsnivån när det gäller att fastställa och stödja politiken kraftigt mellan medlemsstaterna. Till exempel beräknas medlemsstaternas andelar av elbilar i bilparken 2030 variera mellan mindre än 1% och mer än 40%. Motsvarande infrastrukturmål återspeglar olika ambitionsnivå, vilket innebär att den planerade utbyggnaden av infrastruktur varierar mycket mellan medlemsstaterna.

Den nuvarande utbyggnadsnivån för infrastruktur är tillräcklig för att tjäna det relativt låga antalet alternativt drivna fordon som finns i nuläget. Det saknas dock ett komplett nätverk av infrastruktur för alternativa bränslen i hela unionen. Till exempel uppfyller stora delar av stomnäten inom TEN-T inte rekommendationen om att laddpunkter ska finnas var 60: e km.

Källa: EU-kommissionen