""


Europeiska kommissionen har lanserat en uppgraderad och mer användarvänlig databas för förnybara bränslen. Under året kommer databasen utvidgas till att omfatta även järnväg och flyg. I nuläget innehåller databasen uppgifter för vägtrafik och sjöfart. Databasen kommer att kompletteras med konsumentinformation i framtiden.

Databasen som innehåller en mängd data om alternativa bränslen i Europa är kommissionens kunskapscenter på området. Den samlar information om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, användningen av alternativa bränslen och stödåtgärder i medlemsstaterna. Många nya datakällor har lagts till, vilket gör det möjligt att utvidga databasens omfattning till järnvägs- och luftfartssektorerna. Ett nära samarbete med Eurostat syftar till att säkerställa datakvalitén.

Källa: EU-kommissionen 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...