""


Europeiska kommissionen har lanserat en uppgraderad och mer användarvänlig databas för förnybara bränslen. Under året kommer databasen utvidgas till att omfatta även järnväg och flyg. I nuläget innehåller databasen uppgifter för vägtrafik och sjöfart. Databasen kommer att kompletteras med konsumentinformation i framtiden.

Databasen som innehåller en mängd data om alternativa bränslen i Europa är kommissionens kunskapscenter på området. Den samlar information om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, användningen av alternativa bränslen och stödåtgärder i medlemsstaterna. Många nya datakällor har lagts till, vilket gör det möjligt att utvidga databasens omfattning till järnvägs- och luftfartssektorerna. Ett nära samarbete med Eurostat syftar till att säkerställa datakvalitén.

Källa: EU-kommissionen 


Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...

Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen


En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera...