""


Europeiska kommissionen har lanserat en uppgraderad och mer användarvänlig databas för förnybara bränslen. Under året kommer databasen utvidgas till att omfatta även järnväg och flyg. I nuläget innehåller databasen uppgifter för vägtrafik och sjöfart. Databasen kommer att kompletteras med konsumentinformation i framtiden.

Databasen som innehåller en mängd data om alternativa bränslen i Europa är kommissionens kunskapscenter på området. Den samlar information om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, användningen av alternativa bränslen och stödåtgärder i medlemsstaterna. Många nya datakällor har lagts till, vilket gör det möjligt att utvidga databasens omfattning till järnvägs- och luftfartssektorerna. Ett nära samarbete med Eurostat syftar till att säkerställa datakvalitén.

Källa: EU-kommissionen 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...