Strategi för ökat resande med nattåg efterlyses

""

Ministrar, ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för näringslivet uppmanar kommissionen att ta fram en strategi för att öka resandet med nattåg över hela unionen för att gynna färdsätt med låga koldioxidutsläpp.

I ett brev riktat till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, vice ordföranden Maroš Šefčovič och transportkommissionären Adina Vălean framfördes ett önskemål om att kommissionen skulle lägga fram en europeisk strategi för ett övergripande nattågsnät. Brevskrivarna hävdar att även om det finns skäl att tala om en renässans för nattåget kvarstår flera hinder som hämmar nattågens fulla potential.

Tydliga hinder uppstår enligt brevskrivarna när nattågen passerar nationsgränser, vilket i vissa fall innebär längre uppehåll vid gränsen för att anpassa tåget till olika regler eller till olika infrastrukturkrav. Nivån på banavgifterna kritiseras också. Inte enbart för att de ökar kostnaderna utan framför allt för att de enligt brevskrivarna utgör ett hinder för nya operatörer. Andra problem som lyfts fram är dålig tidtabellssamordning mellan medlemsländerna och bristen på heltäckande bokningsplattformar för tågresor. Medan Europeiska kommissionen ursprungligen planerade att lägga fram lagstiftning som syftar till att göra det lättare att boka långväga resor över hela unionen i år, har denna lagstiftning enligt uppgift lagts på is under obestämd tid.

Brevskrivarna anser att strategin bör innehålla förslag om att tillhandahålla extra finansiering för att modernisera järnvägsinfrastrukturen och underlätta gränsövergångar. Detta kan exempelvis ske inom ramen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Vidare föreslås att spåravgifterna ska sänkas för internationella tåg och att investeringar i nattåg underlättas genom förmånliga lån från Europeiska investeringsbanken.

Källa: EU Commission urged to support Europe’s night train ‘renaissance’ – EURACTIV.com