Tåg passerar station

Rapporten omfattar perioden 2015 till 2020 vilket innebär att resultaten påverkas av covid-19-pandemin. Perioden före pandemin uppvisade dock både person- och godstrafiken en trafiktillväxt med 3 procent. Den genomsnittliga marknadsandelen för nya aktörer jämfört med befintliga aktörer var 14 procent för persontrafiken respektive 46 procent för godstrafiken.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU ska Europeiska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och Rådet om utvecklingen på järnvägsmarknaden. Några exempel på resultat från den rapporteringen är:

  • I genomsnitt ökade passagerartrafiken i passagerarkilometer med tre procent varje år mellan 2015 och 2019. Under 2020 minskade dock antalet passagerarkilometer kraftigt med 46 procent på grund av åtgärder i samband med covid-19-pandemin.
  • Mellan 2015 och 2019 ökade även godstrafiken i tonkilometer varje år med tre procent Godstrafiken påverkades också av pandemin, men i mindre utsträckning än persontrafiken, med en minskning på åtta procent mellan 2019 och 2020.
  • Den genomsnittliga marknadsandelen för nya aktörer jämfört med befintliga aktörer 2020 var
    • 46 procent på marknaderna för godstransporter, vilket är en ökning med 11 procentenheter jämfört med 2015.
    • 14 procent på marknaderna för passagerartrafik (allmän trafikplikt i kombination med kommersiell trafik), vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2015.

Kommissionen noterar också att den internationella persontrafiken fortfarande till stor del har stagnerat, även om järnvägsnätet för höghastighetståg växer. Kommissionen pekar på att problemet bland annat har adresserats i en handlingsplan från 2021 som syftar till att ta itu med de största hindren för denna trafik, genom åtgärder som rör allt från biljettförsäljning till förbättrad interoperabilitet över gränserna.

Kommissionen pekar på att flera medlemsstater tycks föredra driftsstöd framför långsiktiga investeringar i infrastruktur som långsiktigt skulle stärka järnvägssektorns konkurrenskraft.

Källa: European Commission adopts 8th report on development of the rail market (europa.eu)