""


Europeiska kommissionen har antagit ett paket med förslag för att styra unionens transport-, klimat-, energi-, markanvändnings- och beskattningspolitik mot målet om att minska nettoutsläppen med minst 55 procent fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Förslagen påverkar bland annat det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter (ETS) och innehåller förslag som syftar till att öka användningen av hållbara bränslen.

Paketet från kommissionen innehåller bland annat följande punkter:

Vägtransporter

 • Utvidgning av ETS att även omfatta bränsle för vägtransporter från 2026.
 • Intäkterna från styrmedlen ska användas till stöd för utsatta hushåll och utveckling av ”grön rörlighet”.
 • Fokus för åtgärder flyttas ”uppströms” från hushåll och bilförare till bränsleleverantörer.
 • Nya skarpare utsläppsmål för fordonsflottan inom EU.
 • Offentliga laddnings- och vätgaspåfyllningsstationer ska finnas allmänt tillgängliga och interoperabla. De ska vara enkla att använda och finnas på jämna avstånd längs Europas största transportkorridorer.

Hildegard Müller som leder den tyska intresseorganisationen för biltillverkare är kritisk till förslagen. Hon menar att förslagen är innovationsfientliga och motsatsen till teknikneutrala. Vidare pekar hon på att tusentals arbetstillfällen riskeras om de genomförs. Det råder dock delade meningar inom fordonsindustrin vilka följder en ökad elektrifiering skulle få för sysselsättningen.

Flyg

 • Antalet utsläppsrätter minskas snabbare än tidigare. Den nya minskningstakten blir 4,2 procent årligen.
 • Den fria tilldelningen av utsläppsrätter fasas ut 2026.
 • Utsläpp från flygningar utanför EU kommer att kompenseras för inom ramen för ICAO globala klimatstyrmedel CORSIA. 
 • Kvotplikt införs för att snabba på introduktionen av hållbara bränslen.
 • Flygbränsle ska beskattas i enlighet med vad som gäller för andra trafikslag. Införandet sker under en tioårig infasningsperiod.

En representant för intresseorganisationen A4E uppger att de olika förslagen hotar flygbolagens och turistindustrins konkurrenskraft och varnar för risken att flygbolagen riskerar att betala två gånger för utsläpp genom överlappande åtgärder. Miljörörelsen anser att förslagen kunde vara mera långtgående. Exempelvis berörs enbart flyg inom EU av förslaget att beskatta flygbränsle.

Sjöfart

 • Gradvis införlivning av sjöfarten till ETS under en treårsperiod som påbörjas 2023.
 • Fokus ligger på stora fartyg med en bruttodräktighet över 5 000.
 • Sjöfartens utsläpp av växthusgaser minskas genom satsning på hållbara bränslen och teknologier. Bland annat föreslås en ny bränslestandard.

Guy Platten, generalsekreterare för International Chamber of Shipping Association, beskrev förslagen gällande sjöfarten som "en ideologisk ökning av intäkterna, som kommer att uppröra EU: s handelspartner kraftigt". Han menar att en global bränsleavgift vore ett enklare och effektivare alternativ. 

EU-kommissionens förslag måste förhandlas och godkännas av en majoritet av medlemsländerna och Europaparlamentet innan de träder i kraft, en process som kan ta upp till två år.

Källa: EU-kommissionen faktablad, EU-kommissionen, Euractiv.com, Euractiv.com, Euractiv.com