Foto:Mostphotos/Micke Ovesson


Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) och Europeiska miljöbyrån (EEA) konstaterar i en gemensam rapport att ytterligare ansträngningar behövs på europeisk och internationell nivå för att göra sektorn mer hållbar och motståndskraftig.

Rapporten visar att sjöfarten står för 13,5 procent av transportsektorns utsläpp av koldioxid inom EU. Det är betydligt lägre än vägtrafiken (71%), men nära nivån på flygets utsläpp (14,4%). Totalt släppte fartygen ut 140 miljoner ton koldioxid i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under 2018, varav 40 procent härrörde från transporter mellan hamnar inom EES och 60 procent från transporter till och från EES.

Rapporten lyfter fram att sjöfartssektorn har vidtagit betydande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan, delvis pådrivna av allt hårdare EU-reglering. Exempelvis har de flesta fartyg som anlöper hamnar i unionen förbättrat energieffektiviteten genom att sänka hastigheten. EU:s transportkommissionär, Adina Vălean, uppger dock att sjöfartssektorn fortfarande står inför stora utmaningar gällande behovet av att minska utsläppen av koldioxid och andra föroreningar. EMSA:s verkställande direktör, Maja Markovčić Kostelac, pekar på att varje del av sjöfartssektorn från varvsindustrin till redare och den finansiella sektorn behöver delta i strävan mot hållbarhet.

Källa: ENDS Europe