Flaggor utanför EU-parlamentet

Förhandlingar om flera delar i Fit for 55 kunde inte slutföras helt under 2022. Nedan följer en genomgång av de transportrelaterade delar som färdigförhandlades under föregående år och vilka delar som återstår under 2023.

Fit for 55 är en samling förslag med syftet att se till att EU:s politik följer de klimatmål som rådet och Europaparlamentet enats om. Namnet syftar på EU:s mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030.

Flyg

Det blev ingen överenskommelse under 2022 om ReFuelEU som är en europeisk kvotplikt för flygbränsle. Den fortsatta förhandlingen om ReFuelEU hamnar därmed på det svenska ordförandeskapets bord. Europaparlamentet och rådet har olika uppfattning om vilken procentandel av hållbart bränsle som ska blandas in – parlamentet vill ha 85 procent till 2050 medan rådet har hållit fast vid kommissionens förslag på 63 procent – och vilka råvaror som ska betecknas som hållbara. En ytterligare stötesten är om kärnkraft ska vara en tillåten kraftkälla vid framställning av elektrobränslen.

Gällande skärpningen av utsläppshandelssystemet (ETS) var en stridsfråga under 2022 huruvida handelssystemet enbart ska innefatta flygningar inom EU eller även innefatta flygningar till och från unionen. Miljövänner och lågkostnadsflygbolag i en ohelig allians förespråkade en utvidgning av ETS, men förlorade den kampen.

Sjöfart

EU kommer snart att bli den första marknaden som kräver att sjöfarten betalar för sina koldioxidutsläpp. Enligt ETS Maritime-avtalet kommer fartyg inom EU att behöva betala för hela sina utsläpp, medan 50 procent av utsläppen från resor till eller från en destination utanför EU kommer att täckas. Icke-CO2-utsläpp, såsom metan och dikväveoxid, kommer också att inkluderas i handelssystemet från 2026.

Andra styrmedel för att minska sjöfartens klimatpåverkan var betydligt svårare att nå en överenskommelse om. FuelEU Maritime, systerlagstiftningen till flygsektorns gröna bränslelag, syftar till att sporra fartygsoperatörer att välja bränslen med lägre koldioxidutsläpp framför tungolja. Till skillnad från ReFuelEU Aviation specificerar lagen inte vilka bränslen som måste användas utan sätter snarare successivt strängare gränser för kolintensitet. Kritiker menar att det öppnar dörren för att använda naturgas. Förhandlingarna fortsätter under 2023.

Vägtrafik

Bilindustrin och gröna icke-statliga organisationer bildade en ovanlig allians i år för att påverka EU att påskynda utbyggnaden av laddstationer för elfordon med argumentet att det låga antalet har skadat konsumenternas förtroende för tekniken. Lagstiftningsmässigt hanteras detta av förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR).

AFIR kommer att sätta upp mål för antalet laddstationer längs viktiga EU-motorvägar samtidigt som det blir lättare att betala för avgifter, särskilt när man reser över gränserna. Fortsatta förhandlingar väntas äga rum i början av 2023.

Källa: Finish line nears for ‘Fit for 55’ transport laws – EURACTIV.com

New rules agreed on applying the ETS in the aviation sector (europa.eu)