Flaggor utanför EU-parlamentet

Transportkommissionär Adina Vălean redogjorde i ett tal till Europeiska parlamentet för transportområdets bidrag till kommissionens gröna giv. Det handlar om både fyra olika principer och fyra olika åtgärdsområden.

Kommissionären inleder med att den övergripande strategin för hållbar och smart mobilitet måste vara utan motstycke i ambitionerna för att uppnå en utsläppsminskning med 90 procent år 2050. Transportområdets bidrag till den gröna given kommer att vägledas av följande principer:

  1. Att göra transportsystemet som helhet mer hållbart.
  2. Göra hållbara alternativa lösningar tillgängliga för EU-medborgare och företag.
  3. Att respektera principen om att förorenaren betalar i alla transportsätt.
  4. Främja tillgänglighet och tillgång till transporter för alla.

I den kommande transportstrategin planerar kommissionären att lägga fram åtgärder inom följande fyra åtgärdsområden:

  1. Öka utnyttjandet av rena fordon och alternativa bränslen för väg, sjöfart och luftfart. I detta avseende undersöks redan specifika initiativ för att säkerställa tillgången på alternativa marina bränslen och hållbara flygbränslen.
  2. Öka andelen mer hållbara transportsätt som järnväg och inre vattenvägar och förbättra effektiviteten i hela transportsystemet.
  3. Att främja rätt konsumentval och praxis med låga utsläpp.
  4. Investera i lösningar med låga och nollutsläpp, inklusive infrastruktur.

Källa: Europeiska kommissionen 


Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...