Överenskommelse om renare bränsle inom sjöfarten

Ett skepp

En informell överenskommelse mellan parlamentet och rådet har uppnåtts om att öka användningen av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten för att minska sjöfartens koldioxidavtryck.

Den informella överenskommelsen gäller FuelEU Maritime som är en del av fit for 55-paket som syftar till att öka efterfrågan och användningen av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten för att minska utsläppen av koldioxid. Överenskommelsen gäller för fartyg med bruttodräktighet över 5 000 ton vilka förorsakar 90 procent av koldioxidutsläppen. Utsläppen av växthusgaser från dessa fartyg ska gradvis minskas i jämförelse med 2020 års nivå (91,16 g CO2 per MJ) enligt följande:

  • 2 procent 2025
  • 6 procent 2030
  • 14,5 procent 2035
  • 31 procent 2040
  • 62 procent 2045
  • 80 procent 2050

Överenskommelsen innehåller även särskilda incitament för att använda bränslen av icke-biologiskt ursprung. År 2028 ska en översyn av reglerna genomföras som kan innebära att nivåerna justeras eller att även mindre fartyg införlivas i systemet.

Parlamentets chefsförhandlare från EPP-gruppen menade att överenskommelsen är banbrytande och är världens överlägset mest ambitiösa plan för minskad klimatpåverkan från sjöfartssektorn. Den gröna gruppen i parlamentet uttryckte besvikelse över att mindre fartyg inte inkluderats i överenskommelsen och att incitamenten för användning av bränslen av icke-biologiskt ursprung var för svaga.

Den informella överenskommelsen om regler för hållbara maritima bränslen måste fortfarande godkännas av rådets ständiga representanters kommitté och parlamentets transport- och turismkommitté, och sedan parlamentet och rådet som helhet.

 

Källa: Fit for 55: deal on new EU rules for cleaner maritime fuels | News | European Parliament (europa.eu)

EU strikes ‘ground-breaking’ deal to cut maritime emissions – EURACTIV.com

Initiativet FuelEU Maritime: preliminär överenskommelse om utfasning av fossila bränslen inom sjöfartssektorn - Consilium (europa.eu)