Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos


En utvärdering av paketet för rörlighet i städer visar att paketet behöver uppdateras utifrån den snabba utvecklingen inom digitalisering och stärka motståndskraften och anpassningsförmågan vid stora kriser som exempelvis den pågående pandemin.

Utvärderingen visade att målen för paketet för rörlighet i städer fortfarande är lämpliga för att möta de identifierade behoven. Analysen betonade att utvecklingen inom de tekniska, sociala, politiska, miljö- och hälsorelaterade områdena har påverkat rörligheten i städerna, i vissa fall i stor utsträckning sedan 2013 (t.ex. digitalisering).

Dessutom konstateras att även om problemen för rörligheten i städer är ungefär desamma år 2020, som 2013, har konsekvenserna blivit allvarligare. Förutom utmaningar med avseende på motståndskraften och anpassningsförmågan i stadstrafiken, som har testats hårt under covid-19-pandemin, liksom utmaningarna kopplade till att hantera trängsel och trafikolyckor, gäller detta särskilt klimatförändringarna.

Källa: EU-kommissionen 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...