Paketet för rörlighet i städer har utvärderats

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos


En utvärdering av paketet för rörlighet i städer visar att paketet behöver uppdateras utifrån den snabba utvecklingen inom digitalisering och stärka motståndskraften och anpassningsförmågan vid stora kriser som exempelvis den pågående pandemin.

Utvärderingen visade att målen för paketet för rörlighet i städer fortfarande är lämpliga för att möta de identifierade behoven. Analysen betonade att utvecklingen inom de tekniska, sociala, politiska, miljö- och hälsorelaterade områdena har påverkat rörligheten i städerna, i vissa fall i stor utsträckning sedan 2013 (t.ex. digitalisering).

Dessutom konstateras att även om problemen för rörligheten i städer är ungefär desamma år 2020, som 2013, har konsekvenserna blivit allvarligare. Förutom utmaningar med avseende på motståndskraften och anpassningsförmågan i stadstrafiken, som har testats hårt under covid-19-pandemin, liksom utmaningarna kopplade till att hantera trängsel och trafikolyckor, gäller detta särskilt klimatförändringarna.

Källa: EU-kommissionen 


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...