Antalet döda i vägtrafiken inom EU sjunker i pandemins spår

Trafikolycka skylt

Europeiska kommissionen har publicerat data över antalet döda i vägtrafiken inom EU. Under 2020 dödades ungefär 18 800 människor i vägtrafiken, vilket utgör en minskning med hela 17 procent i jämförelse med föregående åt. Den viktigaste förklaringen är att trafiken minskat under covid-19-pandemin.

En minskning av antalet dödsfall i trafiken med 17 procent motsvarar ungefär 4 000 sparade liv. Den viktigaste förklaringen till de minskade dödsfallen är att trafiken minskat under pandemin, men minskningen av antalet dödsfall var proportionellt mindre än den kraftiga minskningen av trafikmängden. I Sverige var minskningen av dödsfall i vägtrafiken betydligt mindre (-8%).

Preliminära siffror för de första sex månaderna av 2021 indikerar att antalet dödade i trafiken ökade något (2 %) jämfört med samma period 2020, men minskade betydligt jämfört med åren 2017 till 2019 (-19 %).

Samtidigt publicerades även data över vilka trafikanter och fordon som varit inblandade i dödsolyckor under år 2019 (motsvarande data för 2020 finns ännu inte tillgänglig). Den visar tydligt att dödsfall i överväldigande utsträckning inträffar i kollisioner med personbilar och lastbilar, och att det finns ett stort behov av att öka skyddet för utsatta trafikanter som fotgängare och cyklister. Kommissionens slutsats är att det är viktigt att dessa särskilt utsatta trafikantgrupper uppmärksammas ännu mer än tidigare vid tillämpningen av direktivet om förvaltning av vägars säkerhet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG).

Källa: EU-kommissionen