Bilar på motorväg

En forskningsrapport har undersökt företeelsen ”överturism” på särskilt populära turistmål. Det handlar om att besökare, bosatta eller besöksnäringen uppfattar att det alltför många besökare på en plats. Det kan konkret gälla trängsel på vägar, slitage på naturmiljön eller prisökningar på bostadsmarknaden som leder till att den bofasta befolkningen trycks bort till förmån för tillfälliga gäster. Rapporten pekar på att besöksnäringens fokus på volymtillväxt är en viktig orsak till överturism där de låga kostnaderna för flyg sannolikt är bidragande. Studien har beställts av Europaparlamentets Kommitté för transport och turism.

Rapporten utgår från flera fallstudier för att försöka finna lämpliga indikatorer och metoder att hantera och undvika överturism. Slutsatsen är att överturism kan undvikas genom en lokalt anpassad politik som tas fram i samarbete mellan destinationernas intressenter och politiker.

Lägre transportkostnader en orsak

Studien pekar ut lägre transportkostnader som en av orsakerna till att överturism uppstår. På turistmålen är det många gånger ett överbelastat transportsystem som utgör ett irritationsmoment. Det kan gälla igenkorkade vägar, överfulla bussar eller tåg. Utifrån 41 fallstudier identifierades ett antal åtgärder för att minska problemen relaterade till transportinfrastruktur. Det kan handla om att begränsa antalet besökare, kryssningsfartyg eller antal landningar med flyg per dag/vecka/månad. Eller begränsa trafiken i särskilt känsliga områden i kombination med parkeringar i utkanten av området. En annan åtgärd är att underlätta för utländska besökare att använda kollektivtrafik, eller underlätta för gående och cyklister genom att anlägga säkra och attraktiva vägar för dessa.

Även om transportsystemet bidragit till överturismen pekar rapporten på att det framförallt behövs ett annat synsätt inom besöksnäringen som leder bort från tillväxt i antal besökare mot ökad kvalitet i upplevelsen och ökad intjäning per besökare.

Källa:
Europaparlamentet