EU-förbud mot bensin- och dieselbilar ett steg närmare

""

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet godkände med liten marginal ett förslag som i praktiken innebär att bensin- och dieselbilar förbjuds från år 2035. Utfallet av den kommande omröstningen i hela parlamentet är dock ovanligt svårbedömt till följd av det jämna röstningsresultatet i utskottet.

Utskottet har arbetat utifrån kommissionens förslag om att utsläppen från alla nya lättare vägfordon ska vara noll senast år 2035. Ledamöter i utskottet har fått lägga fram förslag om att antingen höja eller sänka målen eller på andra sätt ändra det. Samtliga ändringsförslag röstades dock ned.

Nästa steg blir att hela Europaparlamentet ska godkänna förslaget och därefter inleds förhandlingar om lagens slutliga utformning med medlemsstaterna i ministerrådet. Det väntas ske i juni. Eftersom förslaget godkändes i utskottet med en liten marginal där 46 röstade för och 40 emot går det inte att utesluta att omröstningen i hela parlamentet slutar annorlunda. Detta inte minst med tanke på att en majoritet av de rådgivande utskotten, transport- och industriutskotten, inte vill se en 100-procentlig minskning av utsläpp från nya bilar till 2025 utan en minskning med enbart 90 procent.

Lagstiftarnas beslut att inte införa ett delmål för 2027 kritiserades av den icke-statliga organisationen Transport and Environment. De befarar att elfordonsboomen kommer att vackla under de kommande 10 åren om inte lagstiftare går in med ett delmål 2027 och ett mer ambitiöst mål för 2030.

CLEPA, en intresseorganisation för biltillverkare, hade öppet kämpat mot förbudet mot förbränningsmotorer och argumenterat för att EU borde anta ett teknikneutralt tillvägagångssätt. De kritiserar också utskottets vägran att tillåta användning av elektrobränslen för att förlänga livslängden hos bilar med förbränningsmotor.

 

Källa: https://www.euractiv.com/section/transport/news/lawmakers-back-eu-wide-ban-on-new-fossil-fuel-cars-from-2035-despite-strong-lobbying/

https://www.europaportalen.se/2022/05/ett-steg-narmare-eu-forbud-mot-bensin-och-dieselbilar

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220509IPR29105/fit-for-55-meps-back-co2-emission-standards-for-cars-and-vans