""

 

Transportministrarna inom EU lovar att ge ökad uppmärksamhet till de internationella godstransporterna på järnväg och att överväga en återstart av Trans-Europ-Express (TEE) på persontågssidan.

Tysklands regering står bakom ett förslag att återuppta TEE-samarbetet under 2025 då klimatfrågan fört upp behovet av internationell persontågstrafik på agendan. Det ursprungliga TEE-samarbetet bestod av en allians av tågoperatörer från bland annat Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Västtyskland som nådde sin största utbredning 1974.

Enligt den tyske transportministern skulle TEE 2.0 omfatta järnvägslinjer som åtminstone förbinder tre länder genom att skapa partnerskap mellan existerande tågbolag. Åtta rutter finns för närvarande under övervägande inklusive Paris-Bryssel-Köln-Berlin-Warszawa, Amsterdam-Köln-Basel-Milano-Rom och Berlin-Frankfurt-Lyon-Montpellier-Barcelona, liksom rutter som länkar Skandinavien till resten av Europa.

Ministrarna enades också om att fokusera mer på internationell godstrafik på järnväg och framhöll att godskorridorerna har varit "mycket effektiva när det gäller att utveckla gemensamma åtgärder som underlättar förbättringen av järnvägstransportens robusthet i händelse av stora kriser".

Europeiska Kommissionen planerar att år 2021 ska bli Europaåret för järnvägen.

Källa: Euractiv.com 


Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...

Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19

  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...