Tåg i rörelseoskärpa

Europaparlamentet har godkänt uppdaterade planer för att slutföra flera stora projekt inom TEN-T syftande till att öka godstransporterna med tåg genom att sätta högre tekniska standarder för centrala gränsöverskridande järnvägslinjer.

Pågående TEN-T-projekt inkluderar många europeiska förbindelser som exempelvis Rail Baltica, som förbinder Helsingfors och Warszawa, Brennerbastunneln, som förbinder Österrike och Italien, och höghastighetståglinjen Lissabon–Madrid. Stora transportinfrastrukturprojekt på stomnätet inom TEN-T bör vara slutförda i slutet av 2030 enligt det nya beslutet.  

Idag är det en stor variation mellan olika medlemsstater när det gäller högsta tillåten tåglängd, vilket är ett problem för den gränsöverskridande godstrafiken. En viktig nyhet är därför att medlemsstaterna ska göra allt de kan för att anpassa stomnätet inom TEN-T till 740 meter långa godståg senast år 2030. Senast år 2040 ska ett nytt ”utvidgat stomnät” tillåta denna tåglängd och år 2050 ska även det övergripande nätet inom TEN-T vara anpassat till dessa tåglängder.

Järnvägarna i stomnätet ska vara elektrifierade, tillåta hastigheter på 100 km/h för gods och passagerare och passera EU:s inre gränser på mindre än 25 minuter i genomsnitt i slutet av 2030. En hastighet på minst 160 km/h bör bli norm på persontåg från och med slutet av 2040.

Krav på utbyggnad och anpassning till det europeiska signalsystemet ERTMS tycks vara det mest kontroversiella beslutet där järnvägsbranschen hade hoppats på mer ekonomiskt stöd.

När rådet har godkänt den uppdaterade regleringen kommer de att träda i kraft 20 dagar efter offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Källa: EU parliament adopts law to enable longer cross border freight trains – Euractiv 

European Parliament updates trans-European transport network guidelines | Nyheter | Europaparlamentet