Ökad järnvägstrafik genom harmoniserat regelverk

""

Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) arbetar med att harmonisera det europeiska lapptäcket av nationella järnvägsregleringar för att underlätta ett gränsöverskridande resande inom EU. Arbetet sker i samarbete med nationella myndigheter och syftar till att ta bort regleringar som försvårar gränsöverskridande trafik.

En huvuduppgift för ERA är att godkänna tågfordon för drift i EU och se till att de uppfyller säkerhetskraven. Tidigare utfördes detta uteslutande av nationella myndigheter, men nya regler som infördes 2019 innebar att ERA kunde ta över ansvaret för godkännanden för fordon i internationell trafik. Som en del av auktoriseringsprocessen kontrollerar ERA fordonets kompatibilitet med standarder över hela EU.

Om ERA anser att en regel är överflödig kommer den att be landet att upphäva den och skicka ett tekniskt yttrande som beskriver motiveringen. EU-kommissionen kommer att inleda en formell process om medlemsstaten vägrar. I praktiken handlar det om en förhandlingsprocess. Vad har varit meningen med regeln? Varför finns den där? Vad blir konsekvensen av att ta bort den regeln? Och i slutändan måste det bli en uppföljning av resultatet så att reglerna verkligen tas bort.

Förutom att upphäva inaktuella bestämmelser är det också viktigt att förhindra att nya regler strömmar in.

Källa: EU agency seeks to boost train travel by simplifying rail rules – EURACTIV.com