""


EU-kommissionen har presenterat en plan för att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 procent fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Kommissionen uppger att planen kommer leda EU mot klimatneutralitet senast år 2050.

Ett ambitiösare mål för minskade utsläpp av växthusgaser i EU fram till 2030 nämndes först i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer i juli 2019. Den nya målsättningen ska ligga i linje med Parisavtalets mål att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 C och göra ansträngningar för att begränsa den till 1,5 C.

Kommissionen uppger att en minskning av växthusgasutsläppen med 55 procent förutsätter åtgärder inom alla sektorer i ekonomin. I linje med den europeiska gröna given och dagens meddelande uppger EU-kommissionen att de nu kommer inleda arbetet med detaljerade lagförslag om hur detta nya mål ska uppnås. EU-kommissionen kommer att se över alla relevanta klimat- och energipolitiska instrument för att uppnå utsläppsminskningarna och planerar att presentera lämpliga förslag senast i juni 2021.

Debattören Magnus Nilsson konstaterar i sin blogg att Kommissionen förbereder något mycket mera omvälvande än bara en skärpning av 2030-målet. Han menar att Kommissionen strävar efter en radikal omgörning av fundamentala delar av EU:s klimatpolitik. Detaljerna är inte klara, men skulle kunna innebära att samtliga utsläpp från förbränning av fossila bränslen (energianläggningar, vägtransporter, luftfart, sjöfart, uppvärmning, industri) och från industriprocesser förs in under utsläppshandeln. I detta ingår inlagring av koldioxid i berggrunden (CCS).

Källa: EU-kommissionen