Kommissionen presenterar utkast till lista över gröna investeringar

""

 

Europeiska kommissionen har presenterat ett utkast till riktlinjer för gröna investeringar. Tanken är att riktlinjerna ska styra investeringar gentemot miljömässigt hållbara företag genom att fastställa utsläppströsklar som definierar vilka ekonomiska aktiviteter som kan betraktas som hållbara.

Europeiska kommissionens förhoppning är att deras riktlinjer ska tydliggöra vilka investeringar som kan betraktas som miljövänliga och hållbara. EU:s taxonomireglering är en central del av Kommissionens gröna giv då den kommer att kanalisera investeringar mot hållbara projekt. De nya dokumenten behandlar ekonomisk verksamhet inom jordbruk, skogsbruk, tillverkning, plast, energi, vattenförsörjning, avfallshantering, transport, byggande, energieffektivitet, kommunikation och forskningsverksamhet.

Ett exempel där transportområdet kommer att påverkas av taxonomin är att bilar måste nå noll utsläpp senast 2025 för att betraktas som ”hållbara”.

Gasindustrin har varit kritisk mot förslaget då deras verksamhet inte har klassificerats som ett ”övergångsbränsle”. Utan EU: s gröna märkning kan gaskraftverk missa miljarder euro i privat finansiering. Detta är en viktig fråga för länder i framförallt östra Europa där gas ses som ett alternativ för att minska sitt beroende av kol.

Utkastet till taxonomi kommer att granskas av Europaparlamentet och Ministerrådet som representerar EU: s 27 medlemsstater. Om den antas kommer den att gälla från och med den 1 januari 2022.

Källor:

European Commision

Euroactiv

Euroactiv