Infrastrukturförvaltare beskriver hur de kan bidra till sänkta koldioxidutsläpp

Godsvagnar

I en ny rapport beskriver infrastrukturförvaltarna hur de kan arbeta för att minska koldioxidutsläppen från järnvägen. Det pekar på behovet av att åstadkomma ökad kapacitet inom järnvägssystemet, underlätta multimodala transportlösningar och minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten.

Rapporten syftar till att främja strategiska diskussioner mellan infrastrukturförvaltare och andra med intresse av att sänka järnvägssektorns klimatavtryck för att därmed kunna bidra till målet om klimatneutralitet år 2050. Rapporten har tagits fram inom ramen för PRIME som är en plattform för samarbete mellan europeiska infrastrukturförvaltare.

För att öka kapaciteten inom järnvägssystemet lyfts bland annat installation av pålitliga och robusta signalsystem som en viktig åtgärd. I det sammanhanget lyfts en snabb övergång till ERTMS fram. Möjlighet att köra längre godståg är också ett exempel på en viktig kapacitetshöjande åtgärd.

En nyckelfaktor för att underlätta multimodala transporter, både för gods och passagerare, är att förbättra förutsägbarheten för järnvägstrafiken gentemot andra trafikslag. Tillhandahållandet av uppskattade ankomsttider och förbättringar av spårbarheten för gods är viktiga i detta sammanhang.

När det gäller utsläpp från den egna verksamheten handlar det bland annat om att utföra underhåll med minimala koldioxidutsläpp. Det kan exempelvis handla om att minska på användningen av diesellok.

I rapporten ges konkreta exempel på hur järnvägsförvaltningarna i olika länder arbetar konkret med att minska koldioxid avtrycket.

Källa: EU-kommissionen  


Remissvar på promemorian "Fjärde järnvägspaketet"


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över promemorian "Fjärde järnvägspaketet". Här lämnas förslag till hur EU:s sex rättsakt...

Rekommendationer för att den europeiska järnvägssektorn ska förbli världsledande


En expertgrupp pläderar för ett snabbt införande av det fjärde järnvägspaketet, implementering av ERTMS och andra innovationer...

Nattågens återkomst i Europa


När den tyska tågjätten Deutsche Bahn upphörde med sina nattåg sågs det som ytterligare ett tecken på att nattågen saknade...