Vägavgift


Europaparlamentet har och Europeiska rådet har nått en politisk överenskommelse om reviderade vägavgiftsregler (Eurovinjettdirektivet) för att kunna möta problem med utsläpp av växthusgaser och annan miljöpåverkan, trängsel och finansiering av väginfrastruktur.

Överenskommelsen innehåller bland annat följande delar:

  • Tidsbaserade vinjetter kommer att fasas ut för tunga fordon i det transeuropeiska transportnätets stomnät inom åtta år efter det att direktivet trätt i kraft. I de fall då medlemsländer tillämpar ett gemensamt system med vinjetter, såsom Eurovinjettfördraget, kommer de att ha ytterligare två år på sig att anpassa eller upplösa systemet.
  • Medlemsländerna kommer också att ha möjlighet att inrätta ett kombinerat avgiftssystem för tunga fordon, eller för vissa typer av tunga fordon, som kombinerar avstånds- och tidsbaserade element och integrerar de två differentieringssystemen (det nya baserat på koldioxidutsläpp och det befintliga systemet baserat på euro-klasser).
  • Ett nytt EU-verktyg kommer att införas för differentierade infrastrukturavgifter och vägavgifter för tunga fordon baserat på koldioxidutsläpp. Variationen kommer att baseras på de befintliga koldioxidstandarderna.
  • Avgifter för externa kostnader i syfte att minska luftföroreningar kommer att bli obligatoriska för tunga fordon efter en fyraårig övergångsperiod, på de platser där vägtullar tillämpas. 
  • Huvudprinciperna för öronmärkning av intäkterna från vägavgifter förblir oförändrade. Medlemsländerna bör öronmärka intäkter från infrastrukturavgifter och avgifter för externa kostnader för projekt inom transportsektorn, särskilt till stöd för det transeuropeiska transportnätet. De har dock ingen skyldighet att göra detta.

Observera att det kan finnas möjligheter till att göra undantag från flera av de ovanstående punkterna.

Källa: Europeiska rådet