""


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraftiga intermodala transporter och terminaler på TEN-T-nätet.* Studien visar att omlastning från väg kan vara lönsam på sträckor som överstiger 1 000km.

Studiens slutsats är att standardtekniken för vertikal omlastning (portalkran/reachstacker) i kombination med containrar är konkurrenskraftiga med vägtransporter på avstånd över 1 000 km. Om hänsyn tas till de externa miljökostnaderna skulle intermodala transporter i jämförelse med rena vägtransporter kunna vara lönsamma redan vid 600km.

I studien konstateras att 2030 kommer omlastningskapaciteten i EU inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Därför finns det behov av att investera i ytterligare terminalkapacitet i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), vilket kräver noggrann planering med tanke på att kompatibla omlastningslösningar måste finnas tillgängliga i båda ändarna av en järnvägs-/vattenburen del.

* Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är en policy för genomförande av utvecklingen av ett europeiskt nätverk av järnvägslinjer, vägar, inre vattenvägar, sjöfartsrutter, hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler.

Källa: https://transport.ec.europa.eu/news/study-analyses-transhipment-options-more-competitive-intermodal-transport-and-terminal-capacity-ten-2022-05-05_en


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...