""


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraftiga intermodala transporter och terminaler på TEN-T-nätet.* Studien visar att omlastning från väg kan vara lönsam på sträckor som överstiger 1 000km.

Studiens slutsats är att standardtekniken för vertikal omlastning (portalkran/reachstacker) i kombination med containrar är konkurrenskraftiga med vägtransporter på avstånd över 1 000 km. Om hänsyn tas till de externa miljökostnaderna skulle intermodala transporter i jämförelse med rena vägtransporter kunna vara lönsamma redan vid 600km.

I studien konstateras att 2030 kommer omlastningskapaciteten i EU inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Därför finns det behov av att investera i ytterligare terminalkapacitet i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), vilket kräver noggrann planering med tanke på att kompatibla omlastningslösningar måste finnas tillgängliga i båda ändarna av en järnvägs-/vattenburen del.

* Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är en policy för genomförande av utvecklingen av ett europeiskt nätverk av järnvägslinjer, vägar, inre vattenvägar, sjöfartsrutter, hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler.

Källa: https://transport.ec.europa.eu/news/study-analyses-transhipment-options-more-competitive-intermodal-transport-and-terminal-capacity-ten-2022-05-05_en


E-handel med förnuft


Nu är det sommar och allt ska hinnas med. Trädgården ska vårdas, vilket kräver rätt prylar. Kroppen ska tränas, vilket kräver...

Haverikommissionens säkerhetsutredningar och deras utfall


Trafikanalys har genomfört en utredning om utfallet av de säkerhetsutredningar som Statens haverikommission genomför. Utredning...

Möt Trafikanalys på Transportforum 2022


Den 16-17 juni genomförs Transportforum, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys deltar i flera...