""


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraftiga intermodala transporter och terminaler på TEN-T-nätet.* Studien visar att omlastning från väg kan vara lönsam på sträckor som överstiger 1 000km.

Studiens slutsats är att standardtekniken för vertikal omlastning (portalkran/reachstacker) i kombination med containrar är konkurrenskraftiga med vägtransporter på avstånd över 1 000 km. Om hänsyn tas till de externa miljökostnaderna skulle intermodala transporter i jämförelse med rena vägtransporter kunna vara lönsamma redan vid 600km.

I studien konstateras att 2030 kommer omlastningskapaciteten i EU inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Därför finns det behov av att investera i ytterligare terminalkapacitet i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), vilket kräver noggrann planering med tanke på att kompatibla omlastningslösningar måste finnas tillgängliga i båda ändarna av en järnvägs-/vattenburen del.

* Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är en policy för genomförande av utvecklingen av ett europeiskt nätverk av järnvägslinjer, vägar, inre vattenvägar, sjöfartsrutter, hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler.

Källa: https://transport.ec.europa.eu/news/study-analyses-transhipment-options-more-competitive-intermodal-transport-and-terminal-capacity-ten-2022-05-05_en


Överenskommelse om alternativ bränsleinfrastruktur

En provisorisk överenskommelse om förordningen om alternativ bränsleinfrastruktur (AFIR) har slutits mellan parlamentet och...

Parlamentet röstade för att minska EU:s utsläpp med 40 procent

Europeiska parlamentet antog den nya förordningen om ansvarsfördelning som innebär att utsläppsnivån minskas med 40 procent frå...

Kommissionen föreslår uppdatering av körkortskrav

Kommissionens förslag syftar till att öka trafiksäkerheten i unionen och har hämtat inspiration från system som gäller i...