""


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraftiga intermodala transporter och terminaler på TEN-T-nätet.* Studien visar att omlastning från väg kan vara lönsam på sträckor som överstiger 1 000km.

Studiens slutsats är att standardtekniken för vertikal omlastning (portalkran/reachstacker) i kombination med containrar är konkurrenskraftiga med vägtransporter på avstånd över 1 000 km. Om hänsyn tas till de externa miljökostnaderna skulle intermodala transporter i jämförelse med rena vägtransporter kunna vara lönsamma redan vid 600km.

I studien konstateras att 2030 kommer omlastningskapaciteten i EU inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Därför finns det behov av att investera i ytterligare terminalkapacitet i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), vilket kräver noggrann planering med tanke på att kompatibla omlastningslösningar måste finnas tillgängliga i båda ändarna av en järnvägs-/vattenburen del.

* Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är en policy för genomförande av utvecklingen av ett europeiskt nätverk av järnvägslinjer, vägar, inre vattenvägar, sjöfartsrutter, hamnar, flygplatser och järnvägsterminaler.

Källa: https://transport.ec.europa.eu/news/study-analyses-transhipment-options-more-competitive-intermodal-transport-and-terminal-capacity-ten-2022-05-05_en