Räls Foto: Mostphotos

Europeiska kommissionens förslag syftar till att öka effektiviteten inom godstransportsektorn för att bidra till målet om att minska utsläppen från transporter med 90 procent fram till år 2050. Förslagen handlar om att förbättra förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen, skapa starkare incitament för utsläppssnåla lastbilar och förbättra informationen om utsläpp av växthusgaser från godstransporter.

Kommissionen uppger att den föreslagna förordningen syftar till att optimera användningen av järnvägsnätet, förbättra den gränsöverskridande samordningen, öka punktligheten och tillförlitligheten och därmed i förlängningen öka järnvägens konkurrenskraft. Förslaget öppnar upp för ökad flexibilitet som är bättre anpassad till industrins försörjningskedjor som bygger på just-in-time.

I den nya förordningen revideras bestämmelserna om lastfordons vikt och dimensioner för att kunna tillåta högre vikt för fordon som använder utsläppsfri teknik eftersom sådan teknik i regel är tyngre. Förslaget kommer också att klargöra när och på vilka villkor tyngre och längre fordon, som i dag är tillåtna i vissa EU-länder, får användas i gränsöverskridande trafik.

Kommissionen föreslår även en gemensam metod för företag att beräkna sina utsläpp av växthusgaser. Metoden bygger på den nyligen antagna ISO/CEN-standarden för kvantifiering och rapportering av växthusgasutsläpp från transport av passagerare och gods.

Internationella vägtransportunionen (IRU) som representerar vägtransportörerna hyllar förslaget om en gemensam metod för beräkning av koldioxidutsläpp och att den ska tillämpas på frivillig basis. CER som representerar järnvägsoperatörer ställer sig positiva till förslagen som främjar järnvägens utveckling och förslaget till harmoniserad metod för utsläppsberäkningar. De känner däremot oro för förslagen om att tillåta längre och tyngre fordon på väg då dessa kan medföra överflyttning av gods från järnväg till väg.

Källa: EU Commission tables new measures to make freight transport greener – EURACTIV.com

Miljöanpassning av godstransporter för större ekonomisk vinning (europa.eu)