Färja


Europeiska kommissionen har presenterat en ny strategi för hur alla industrier och verksamheter som verkar i och vid hav och vatten ska bli mer hållbara och bidra till EU:s mål på klimatområdet.

Enligt strategin måste alla sektorer inom den blå ekonomin, däribland fiske, vattenbruk, kustturism, sjötransport, hamnverksamhet och varvsindustri, minska sina miljö- och klimatavtryck. De delar av strategin som berör transportpolitiken återfinns framförallt inom den del som handlar om att uppnå målen om klimatneutralitet och nollutsläpp. För att uppnå detta föreslås bland annat att EU:s utsläppshandelssystem utvidgas till sjötransporter och att en översyn genomförs av direktivet om energibeskattning och direktivet om föroreningar förorsakade av fartyg.

Kommissionen pekar på att hamnarnas roll kommer att förändras i takt med att Europas industriella landskap ändras. Utöver den traditionella användningen för omlastning och logistiska ändamål anser kommissionen att hamnarnas framtid ligger i utvecklingen av deras nyckelroll som knutpunkter för energi (för integrerade energisystem som använder el, vätgas12 och andra förnybara och koldioxidsnåla bränslen), för den cirkulära ekonomin (för uppsamling, omlastning och bortskaffande av avfall från fartyg och andra hamnindustrier), för kommunikation (för sjökablar) och för industrin (som industrikluster).

Kommissionen har tagit följande initiativ för att stödja utfasning av fossila bränslen och minskade föroreningar inom energiproduktion, sjötransporter och i hamnar:

 • Skapa ett blått forum för havets användare i syfte att samordna en dialog mellan offshore-aktörer, intressenter och forskare som är verksamma inom fiske, vattenbruk, sjöfart, turism, förnybar energi och annan verksamhet. Forumet kommer att ta fram synergier mellan verksamheterna och jämka mellan dessa konkurrerande användare.
 • Främja användningen av EU-medel till att miljöanpassa sjötransporter genom att
  • öka utnyttjandet av närsjöfarten i stället för att använda mer förorenande transportsätt,
  • renovera EU:s fartygsflotta (t.ex. passagerarfartyg och försörjningsfartyg inom offshoresektorn) för att höja deras energieffektivitet och
  • vidareutveckla EU:s ytterst avancerade tillverkningskapacitet och tekniska kapacitet.
 • Använda den nya europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden för att stödja fiskeflottorna i deras övergång till att använda renare motorer och renare teknik, förutsatt att dessa renoveringar inte leder till överkapacitet och överfiske
 • Fullfölja målet om utsläppsfria hamnar, såsom framhålls i strategin för hållbar och smart mobilitet, bland annat genom forumets samarbete med det europeiska hamnforumets (European Ports Forum) undergrupp för hållbara hamnar, för att diskutera med berörda intressenter samt dela och främja bästa praxis och gräsrotsinitiativ på området miljöanpassning av hamntjänster
 • Hjälpa medlemsstaterna att förbereda sig inför och hantera föroreningsolyckor till havs.

Källa: Europaportalen, Europeiska Kommisionen och Meddelande från Europeiska Kommisionen