Vit lastbil på en väg

Trafikanalys har yttrat sig över förslag som ska förbättra möjligheterna att besluta och verkställa sanktioner på yrkestrafikområdet. Trafikanalys tillstyrker de förslag som lämnats av Transportstyrelsen.

De huvudsakliga förslagen i promemorian är följande:

  1. Tiden som åtgärder vid hindrande av fortsatt färd får bestå förlängs från dagens 24 timmar till 36 timmar.
  2. Tulltjänstemän ges ökade befogenheter att ingripa vid överträdelser av cabotagetransporter på väg.
  3. Beslut om att ett fordon som inte får köras vidare ska upphöra om färden återupptas av annan än den som påförts sanktionsavgift.

När det gäller den första punkten har Transportstyrelsen inom ramen för ett regeringsuppdrag undersökt om begränsningen av exempelvis klampning till 24 timmar utgör ett problem. Det statistiska underlaget är begränsat till ett år, men visar att av de 43 tillfällen som hindrandelagen användes behövde åtgärden avbrytas efter 24 timmar enbart vid sex tillfällen. Trafikanalys har inte genomfört någon egen analys av detta, men ser ingen anledning att överpröva Transportstyrelsens bedömning. En utökad tidsgräns till 36 timmar skulle öka kostnaderna för åkerierna och öka incitamentet till att betala sanktionsavgifter. Trafikanalys tillstyrker därför förslaget.

Trafikanalys tillstyrker även förslagen som ger tulltjänstemännen ökade befogenheter att ingripa vid överträdelser av cabotagetransporter på väg.

Förändringen under punkt tre utgör en anpassning till EU-domstolens dom som pekade på att nationell lagstiftning inte uppfyller de krav som följer av proportionalitetsprincipen. Då dagens svenska regler för brott mot kör- och vilotider huvudsakligen riktar sig mot föraren, är det inte möjligt att kvarhålla fordonet tills förskott betalats. Därför föreslås att företagen ska ges möjlighet att utse en annan förare som kan fortsätta färden, i annat fall kan inte fordonet föras vidare utan att förskott betalats. I promemorian görs bedömningen att i majoriteten av fallen kommer en sådan ordning innebära att förskottet betalas in. Trafikanalys tillstyrker förslaget.


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...