Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Vit lastbil på en väg

Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet

Trafikanalys har yttrat sig över förslag som ska förbättra möjligheterna att besluta och verkställa sanktioner på yrkestrafikområdet. Trafikanalys tillstyrker de förslag som lämnats av Transportstyrelsen.

De huvudsakliga förslagen i promemorian är följande:

  1. Tiden som åtgärder vid hindrande av fortsatt färd får bestå förlängs från dagens 24 timmar till 36 timmar.
  2. Tulltjänstemän ges ökade befogenheter att ingripa vid överträdelser av cabotagetransporter på väg.
  3. Beslut om att ett fordon som inte får köras vidare ska upphöra om färden återupptas av annan än den som påförts sanktionsavgift.

När det gäller den första punkten har Transportstyrelsen inom ramen för ett regeringsuppdrag undersökt om begränsningen av exempelvis klampning till 24 timmar utgör ett problem. Det statistiska underlaget är begränsat till ett år, men visar att av de 43 tillfällen som hindrandelagen användes behövde åtgärden avbrytas efter 24 timmar enbart vid sex tillfällen. Trafikanalys har inte genomfört någon egen analys av detta, men ser ingen anledning att överpröva Transportstyrelsens bedömning. En utökad tidsgräns till 36 timmar skulle öka kostnaderna för åkerierna och öka incitamentet till att betala sanktionsavgifter. Trafikanalys tillstyrker därför förslaget.

Trafikanalys tillstyrker även förslagen som ger tulltjänstemännen ökade befogenheter att ingripa vid överträdelser av cabotagetransporter på väg.

Förändringen under punkt tre utgör en anpassning till EU-domstolens dom som pekade på att nationell lagstiftning inte uppfyller de krav som följer av proportionalitetsprincipen. Då dagens svenska regler för brott mot kör- och vilotider huvudsakligen riktar sig mot föraren, är det inte möjligt att kvarhålla fordonet tills förskott betalats. Därför föreslås att företagen ska ges möjlighet att utse en annan förare som kan fortsätta färden, i annat fall kan inte fordonet föras vidare utan att förskott betalats. I promemorian görs bedömningen att i majoriteten av fallen kommer en sådan ordning innebära att förskottet betalas in. Trafikanalys tillstyrker förslaget.

Hela remissvaret
Yttrande över förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m.


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över remitteringsPM – förordningsändringar i anledning av en ny vägtrafikdatalag och en...

Gröna MEP:ar kritiserar hemlighetsmakeri kring ”Dieselgate”


Ledamöter ur den gröna gruppen skickade den 11 juli in en anmälan till Europeiska ombudsmannen där de kritiserar den restriktiv...

Miljöministrar diskuterade skärpta utsläppskrav för personbilar och lätta fordon


Sveriges miljöminister Karolina Skog debatterade kommissionens förslag från november 2017 om nya utsläppskrav för koldioxid på...