Avstängd sittplats på buss

I pandemins inledning medförde den ekonomiska inbromsningen att även utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar minskade, vilket genererade förhoppningar om en grön återhämtning av ekonomin efter pandemin. Efter att nödläget under pandemin avslutats av Världshälsoorganisationen noteras ett blandat resultat av den gröna återhämtningen.

Tre år efter att covid-19-pandemin började spridas över världen har Endseurope tittat på fem olika områden för att bedöma huruvida förutsättningarna och genomförandet av miljö- och klimatpolitiken påverkats av pandemin.

  1. Minskad pendling

Europeiska miljöbyrån konstaterade att pandemin har förändrat vår traditionella syn på arbete och fick oss att anamma nya sätt att arbeta. Istället för att dagligen pendla till kontoret arbetar många hemifrån eller från andra platser utanför kontoret. Enligt uppskattningar har detta minskat den totala oljekonsumtionen med 1,1 till 1,6 procent i EU27 och Storbritannien. Europeiska miljöbyrån räknar med att 37 procent av arbetskraften i EU för närvarande har möjlighet att i viss utsträckning arbeta hemifrån.

  1. Cykeln är vinnare

En studie av 106 europeiska städer från 2021 visade att varje stad byggde i genomsnitt 11,5 kilometer provisoriska cykelbanor. Europeiska cykelfederationen (EFC) har också uppmärksammat att fler europeiska regeringar investerar mer i cykelinfrastruktur. I Europeiska parlamentet har transportkommittén röstat för att särskild hänsyn ska tas till gång och cykel vid stora infrastrukturinvesteringar i det transeuropeiska nätverket (TEN-T).

  1. Återhämtning inom luftfarten

I den första halvan av maj uppgick antalet flygningar i Europa till 92 procent av 2019 års nivå. Utvecklingen drivs på av befolkningens önskan att återigen kunna resa efter pandemin. Återhämtningen av affärsresandet går dock långsammare, vilket kan vara en del av en medveten strategi hos företag och myndigheter att minska sitt resande. Exempelvis har kommissionen en målsättning att utsläppen från den egna personalens resor ska halveras år 2024 i jämförelse med den prepandemiska nivån. Flera förslag som påverkar flyget såsom en skärpning av handelssystemet med utsläppsrätter och en kvotplikt för inblandning av hållbart bränsle har nyligen beslutats av EU.

  1. Ökad e-handel

Flera studier pekar på en tillväxt av framför allt näthandel och matleveranser. En forskningsartikel visar exempelvis att antalet hemleveranser ökade med 12 till 36 procent, vilket även ökade mängden förpackningsmaterial. Kommissionen har därför föreslagit en revidering av förordningen om förpackningar och förpackningsavfall med skärpta krav på bland annat återvinning. Pandemin har uppenbarligen drivit på en utveckling där näthandeln blivit mer närvarande i människors liv.

  1. Relationen till naturen

När pandemin började pekade flera organisationer inklusive WHO, FN och WWF på att förstörelsen av naturliga livsmiljöer är en orsak till den ökande risken för spridning av sjukdomar mellan människor och djur. Mot den bakgrunden kunde nya mål inom konventionen för biologisk mångfald antas år 2022. Ett av de viktigaste målen handlar om att skydda 30 procent av jordens yta till havs och på land till 2030. Samtidigt har Europeiska kommissionen lagt fram en naturrestaureringslag med rättsligt bindande mål för dränerad torvmark, floder, skogar och andra ekosystem. I Europeiska parlamentet anser dock den största partigruppen, EPP, att förslaget bör dras tillbaka.

Källa: Endseurope