""

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svenska topptjänstemän har dessutom uttryckt ett mål att ro i land Fit for 55-paketet, men erkänner att förhandlingen om energiskattedirektivet sannolikt kommer ta längre tid.

EU:s ministerråd är en av EU:s sju institutioner. Rådet förhandlar om EU-kommissionens lagförslag och beslut tas i de flesta fall efter vidare förhandlingar med Europaparlamentet. Ministerrådet består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Det svenska ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar:

  • Säkerhet, inklusive Ukraina
  • Konkurrenskraft
  • Grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen

Svenska topptjänstemän har dessutom framfört målsättningen att avsluta alla förhandlingar inom klimatpaketet Fit for 55. EU-institutionerna har ännu inte nått överenskommelser om kommissionens föreslagna reformer av direktivet om förnybar energi, direktivet om energieffektivitet, direktivet om byggnaders energiprestanda, energiskattedirektivet och förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR).

Nya föreslagna regleringar om utsläpp till sjöss, hållbart flygbränsle och utsläpp av metan behöver också förhandlas klart. Sveriges EU-ambassadör tonar dock ner förhoppningarna gällade energiskattedirektivet och menar att en rimlig förhoppning är att komma lite närmare en rådsståndpunkt.

Källa: Sverige tar över EU-ordförandeskapet (europa.eu)

Ends Europe


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Kommissionen presenterar nya studier om rörlighet och logistik

Europeiska kommissionen har redovisat resultaten av en bred studie om nya mobilitetsmönster i hela EU. Samtidigt redovisade...